kalendārs


Rudens brīvlaiks
   no 2016.gada 24. līdz 29. oktobrim;
Ziemas brīvlaiks
    no 2016. gada 22. decembra līdz 2017. gada 4. janvārim;
Pavasara brīvlaiks
    no 2017. gada 13. līdz 17. martam.
par skolu

ziedi

Vasaras beigas vienmēr ir nedaudz skumjas, jo dabā ir jaušama tik mainīgā rudens tuvošanās. Liekas, ka augusta pēdējo dienu tik skopie saules stari pamanās iegulties dāliju, asteru un gladiolu ziedos. Vēja pūsmas paspēj vēl sapurināt varenu koku vainagus, no kuriem izbirst pa kādai krāsainai lapai. Un tad mēs visi sajūtam, ka Jaunais mācību gads jau stāv pie mūsu mājas un skolas durvīm. Rosība no laukiem, mežiem, ūdeņiem, kā jau katru gadu, maina savu darbības virzienu un kopā ar dažāda vecuma zinātkāriem bērniem saplūst izglītības iestādē. Skolēnu, pedagogu un skolēnu vecāku smaidi, mērķtiecīgums un jautrās čalas ir skolas greznākais un krāšņākais zieds lielajā gudrības pušķī visa mācību gada garumā.

Šajā mācību gadā savus skolēnus, darbiniekus un viesus, skola sagaida ar savu simbolu – stārķi, kas dabā simbolizē vides veselību un tīrību, bet cilvēku apziņā stārķis ir ilga mūža, uzticības un laimes simbols. Ceram uz šo vērtību klātesamību arī savā kolektīvā.

Jaunajā mācību gadā turpināsim darbu pie pirmsskolas izglītības programmas realizācijas un satura Krapes filiālē, turpināsim skolēniem nodrošināt trīs sporta stundas nedēļā un vērtēsim to lietderību, strādāsim pie skolēnu pašvērtējuma prasmju pilnveidošanas, turpināsim vidējās izglītības programmas satura pilnveidošanas un kvalitātes stiprināšanas. Mūsu skolas devīzei – ceļš uz gudrību ir ceļš uz panākumiem – ir jārod dzirdīgas ausis mūsu skolēnos, skolotājos un skolēnu vecākos.

Saticīgu, zināšanām bagātu un savstarpējas cieņas pilnu Jauno mācību gadu!

Madlienas vidusskolas direktors
Edgars Viņķis

afisa_540

Fotokonkurss (26.08.2016)

Print

Veiksme Jāņa Akuratera konkursā

Pavasarī tika izsludināts eseju un zīmējumu konkurss, veltīts rakstnieka Jāņa Akuratera atcerei. Tajā varēja piedalīties skolēni no 1. līdz 12. klasei, arī pieaugušie. Pamatskolēniem temats „Kalpa zēna romantisms šodien”, vidusskolēniem – „Pētera Dangas turpmākās brīvības cīņas”. No Madlienas vidusskolas konkursā piedalījās 12. klases skolniece Monta Meikališa, viņu sagatavoja skolotāja Zinta Saulīte. Monta tika uzaicināta uz noslēguma sarīkojumu, kas notika 20. augustā Ābeļu pagasta dažādās vietās: tautas namā, pie rakstnieka piemiņas akmens „Jaunzemjos” un Ābeļu skolas estrādē. Monta par dalību zīmējumu konkursā saņēma 3. pakāpes diplomu un par eseju – goda rakstu par izcilu darbu. Apsveicam Montu ar panākumiem konkursā!

IMG_0075

Meikališa Monta_zīmējums

IMG_0104

IMG_0094

IMG_0097

Ieskatam fragments no esejas.

Mana dzīve – cīņa par Latvijas brīvību

Pētera Dangas turpmākās brīvības cīņas

Prom, prom no savas zemes, no dzimtenes pasaules plašumā. Strēlnieki aiziet no zemes, par kuru ir cīnījušies neuzvarēti. Tie aiziet nodoti un apmulsināti. Bez viņiem pazūd jēga visam, kas te sadeg pelnos.

Danga pazīst savus strēlniekus kā neviens. Kas gan drīkst apvainot un pārmest latviešu tautai? Vai gan tie noliedzēji zina strēlnieku likteni, sāpes un izlietās asiņu straumes? Tie nezina, kā asiņo šī gadsimtu verdzības brūce. Sejas iemītas dubļos. Latvieši meklē taisnību un brīvību, apnicis karot zem citu zemju karoga un būt sasaistītiem. Brīvības alkas dzen tos sārta peklē. Labāk pakrist svešā zemē kā brīvam varonim, nevis vergam. Pat sapņos.

Dangas dvēsele ir pilna ar sēru un atmiņām. Brīvība, strēlnieki un dzimtene tam nozīmē visu. Viņš nav tāds kā citi. Stāvēs un kritīs par savu tautu, ja tikai tā taps brīva no nežēlības važām, kas kā rožu nesaudzīgie ērkšķi duras arvien dziļāk. Nomirt nav nekāds varoņdarbs, bet dzīvot gan. Pat, ja atgriezties jel nebūtu lemts, nav žēl mirt svešuma klēpī kopā ar strēlnieku brāļiem. No vienas atkal citā – tā tiek svaidīta un iznīdēta latviešu tauta. Jau atkal Krievijas varā. Dzelzs monstrs sāk stāties, strēlnieki mostas. [..]

Uzvara šķita tik tuvu, Danga novērsās, un šāviņš viņam trāpīja sirds rajonā. Strēlnieks tūliņ saļima, Māra kliedza un pieskrēja pie Dangas. Tajā mirklī viņa nedomāja par sevi. Satvēra un nolika viņa galvu uz rokām. Skatījās viens otram acīs – Māras sāļo asaru pilnajās acīs. Izmisums un nāves trauslā elpa apņēma Dangu. „Nebaidies, nu mēs esam brīvi, vairs neviens mūs kalpos netaisīs. Galvenais ir tas, ka dzīvība, kas aug zem tavas sirds, būs brīva – nepazīs ciešanu un iznīcību,” pēdējiem spēkiem nočukstēja Danga. „Nebiju domājis, ka mirt nāksies šādi, galvu nolikt, kad lūpas pat nepaguva sagaršot brīvību. Tomēr, ja reiz solījos kalpot un atdot dzīvību, tad nu ir arī mans laiks pienācis. Zinu, ka tev sāp sirds, lauskās sabirusi, piedod, ka man jāaiziet. Neraudi, labāk pasmaidi, es nebūšu prom pavisam. Mēs vienkārši nestāvēsim uz vienas pasaules, es šeit vairs neiederos.” Māras asaras nerimās, acis jau sārtas un pavisam slapjas. Gluži kā neizlejams okeāns. Abi mirka asarās un asinīs. Viņš sacīja: „Kad apglabāsi mani, vedot uz krematoriju, izkaisot manus pelnus saulrietā, izlasi šo,” un iedeva Mārai aploksni. Danga vēl pēdējo reizi lūdza, lai Māra to noskūpsta ar savām siltajām un maigajām lūpām. Sieva izpildīja vīra pēdējo vēlmi, vispirms noskūpstot uz pieres un tad uz lūpām. Dangas acis aizvērās, elpa aprāvās, sirds apstājās. Māra lēni atrāva savas lūpas no Pētera lūpām. Danga bija miris. Viņa kvēli pukstošā sirds bija atdzisusi. Dvēsele dusēja nebeidzamajos debesu saulrietos. Viņi vienmēr piederēs viens otram, kaut vai galaksijas tos šķirtu.

 

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei un ēdināšanai.

Ogres novada sociālais dienests atgādina, lai Ogres novada iedzīvotāji laicīgi nāk uz dienestu nokārtot pabalstu saņemšanu saistībā ar 2016./2017.mācību gada tuvošanos.

Pabalsts individuālo mācību līdzekļu un piederumu iegādei 29 EUR apmērā gadā, kuru piesķir vispārējās izglītības iestāžu 1. -12. klašu audzēkņiem no ģimenēm, kuru ienākumi un materiālais stāvoklis atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes <personas> statusam.

Ēdināšanas pabalsts:

  1. Piešķir pirmsskolas izglītības iestāžu <PII> un vispārizglitojošo skolu <skolas> izglītojamiem ar invaliditāti, neizvērtējot ģimenes ienākumus un materiālo stāvokli – piesķir 100% no ēdināšanas maksas apmērā PII uz 3 mēnešiem, nepieciešamības gadījumā pēc jaunas izvērtēšanas termiņu pagarinot, skolās uz vienu semestri – pieprasa Ogres novada sociālā dienesta Ogres, Madlienas, Suntažu, Taurupes sociālajos centros;
  2. Piešķir PII un skolu izglītojamiem no ģimenēm, kuru vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 <triju> mēnešu laikā nav lielāki par 60% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas <2016. gadā 222 EUR> normālā darba laika ietvaros; Izvērtējot ģimenes materiālo stāvokli un ienākumus ēdināšanas pabalsta piesķiršanai saskaņā ar šo punktu, piemēro pašvaldības saistošos noteikumus par maznodrošinātas ģimenes <personas> statusa noteikšanu Ogres novadā – piesķir 100% no ēdināšanas maksas PII uz 3 mēnešiem, nepieciešamības gadījumā pēc jaunas izvērtēšanas termiņu pagarinot, skolās uz vienu semestri – pieprasa Ogres novada sociālā dienesta Ogres, Madlienas, Suntažu, Taurupes sociālajos centros;
  3. PII izglītojamiem no ģimenēm, kurās ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni vai bērni vecumā līdz 24 gadiem, kuri turpina iegūt izglītību vispārējās, profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā, neizvērtējot ģimenes ienākumus un materiālo stāvokli – pieprasa attiecīgajā izglītības iestādē, to piesķir 50% no ēdināšanas maksas apmērā. Bērniem ir jābūt deklarētiem Ogres novadā.

Jāpiemin,ka arī šajā mācību gadā Izglītības ministrija nodrošina 1. – 4. klašu skolēnu brīvpusdienas visas pašvaldības skolās.

Informāciju sagatavoja Ogres novada sociālais dienests.

123
stundu saraksts

informācija
skolēniem
aktuāli
vecākiem
skolotājiem
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs


Madlienas vidusskola,
“Skola”,
Madlienas pagasts,
Ogres novads, LV-5045
e-pasts: madlienasvidusskola@ogresnovads.lv

Mājas lapas izstrāde: Raimonds Vērpējs, uzturēšana: Rasma Vērpēja