skolēnu uzņemšana
kalendārs
Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.

17.06.
Sākas vasaras atvaļinājums.
skolēniem
vecākiem
skolotājiem

Jau trešo gadu Rigvir grupa sadarbībā ar Vītolu fondu līdz 2018. gada 15. jūnijam izsludināja stipendiju konkursu topošajiem 12. klašu skolēniem ar mērķi sniegt pēdējā mācību gadā atbalstu centīgiem vidusskolēniem, kuri savu nākotni saista ar eksaktajām zinātnēm – medicīnu, farmāciju, ķīmiju vai bioloģiju, tādējādi palīdzot sagatavoties studiju gaitām.

Madlienas vidusskola konkursam izvirzīja 11. klases skolnieku Henriju Augšpulu, kas 10. un 11. klasē ir sasniedzis augstus mācību sasniegumus ķīmijas un bioloģijas stundās ikdienas darbā. Gada vērtējumi bioloģijā 10.kl. un 11.kl. – 9 un 10 balles, ķīmijā – 10 balles. Henrijs daudz interesējas un papildus lasa populārzinātnisko literatūru par jaunākajiem zinātniskajiem atklājumiem un sasniegumiem dabaszinātnēs, prot analizēt bioloģijas un ķīmijas sasniegumus sabiedrības attīstībā. Labprāt savu brīvo laiku velta, lai sagatavotos dažāda līmeņa mācību priekšmetu olimpiādēm un konkursiem. Ar labiem rezultātiem ir piedalījies starpnovadu bioloģijas un ķīmijas olimpiādēs, fizioloģijas konkursā, RSU rīkotajā konkursā „Hominus”, 2018. gadā pārstāvēja Ogres novadu valsts ķīmijas olimpiādē.

Fonda mērķis ir mācību gada garumā stipendiju veidā – 75 eiro apjomā – palīdzēt centīgiem un talantīgiem Latvijas reģionu 14 skolēniem un veicināt jauniešu interesi padziļināti apgūt ķīmijas un bioloģijas mācību priekšmetus.

Karstajos vasaras saules staros nemanāmi un ātri ir „izkusis” skolēnu vasaras brīvlaiks un skolas darbinieku atvaļinājumu laiks. Ir uzņemta saules enerģija un gaismas spēks turpmākajam darba cēlienam, kas būs tik ļoti nepieciešams visa mācību gada garumā skolēniem, apgūstot jaunās zināšanas, pilnveidojot prasmes un sadarbības iemaņas. Lai gan jaunā, kompetencēs balstītā mācību satura izstrādāšana un ieviešana ir apturēta uz gadu, skolas pedagogi strādā pie darba metožu dažādošanas, skolēnu patstāvīgā darba prasmju attīstīšanas un atbildības par saviem mācību sasniegumiem veidošanas. Gandarījums, ka audzēkņu skaits Madlienas vidusskolā ir stabils. Tas liecina par kvalitatīvu mācību darbu, plašu interešu izglītības programmu piedāvājumu, stabilu un augšupejošu zināšanu dinamiku pamatpriekšmetos (angļu val., latviešu val., krievu val., literatūrā, bioloģijā, ģeogrāfijā, fizikā, vēsturē u.c.) vairāku mācību gadu redzējumā. Skola pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem lauku skolu kategorijā vairāku simtu skolu konkurencē ieņem 30 pozīciju, kas ir labs un konkurētspējīgs rādītājs. Mums ir jānodrošina radoša, tehnoloģijās balstīta mācību vide, kas turpmākajos gados veidos skolas prioritāšu sarakstu.

Šajā vasarā ļoti ierobežotu resursu apstākļos ar Ogres novada pašvaldības atbalstu esam uzsākuši remontu skolas sporta kompleksā, sakārtojot sanitāros mezglus un sporta garderobes. Joprojām paliek aktuāls jautājums par sporta kompleksa remontu kopumā, jo tas rada nedrošas situācijas, veicot sportiskās aktivitātes. Esam izremontējuši un aprīkojuši ar jaunām mēbelēm un nepieciešamajiem materiāltehniskajiem resursiem latviešu valodas kabinetu, tādējādi uzlabojot pedagogu un skolēnu darba vidi, kā arī papildinājuši mācību līdzekļu un grāmatu klāstu.

Īpašs jaunais mācību gads būs mūsu 15 pirmklasniekiem. Viņu dzīvē skolā viss notiks pirmo reizi – iejušanās lielajā kolektīvā, pirmā klases audzinātāja (skolotāja Marina Dišereite), pirmās mācību stundas. Lai bērni nezaudē prieku radoši un ar interesi darboties turpmāko gadu laikā! Ar pavisam citu dzīves pozīciju vidusskolā ienāk 10 desmitie. Viņi jau zina, ka izglītība – tā ir vērtība, kura nākotnē būs tik nepieciešama un papildināma visas dzīves garumā. Kopā ar klases audzinātāju Mārīti Karņicku svarīgi būs apjaust tās jomas, kuras interesē un veicas vislabāk, kā arī jaunības maksimālismu līdzsvarot ar dzīves realitāti. Ceram, ka interesi raisīs jaunais elektronikas pulciņš, kas dos iespēju jaunāko klašu skolēniem aktīvi un radoši darboties, teorijā gūtās zināšanas pārvēršot praktiskos projektos.

Lai jaunajā mācību gadā izdodas viss iecerētais! Lai jaunieši nesagādā rūpes saviem vecākiem, lai vecāki ir saprotoši, atvērti un ieinteresēti! Lai pedagogi spēj aizdegt intereses dzirksteli jauniešu acīs un sirdīs! Jaunieši, skolas laiks ir visjaukākais jūsu dzīvē. Izmantojiet to lietderīgi un jēgpilni!

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis

Šogad 2018./2019. mācību gads Madlienas vidusskolā tika svinīgi ieskandināts 3. septembrī jaunatklātajā Madlienas brīvdabas estrādē „Ozolzīle”. Saulainajā un skaistajā svētku rītā pasākuma ieskaņā skolotāja Zinta Saulīte uzrunāja skolēnus, viņu vecākus, skolas darbiniekus: „Vēja spārniem aizsteigusies vasara – tik saulaina, karsta un mīļa. Ar Dziesmu svētku skaņām Mežaparka estrādē, ar tik daudziem pasākumiem, kas veltīti mūsu valsts simtgadei, ar lieliem un maziem darbiem, ar atpūtu un sevis palutināšanu. Taču, kad tuvojas septembris, atkal gaida skola, kurā virmo satikšanās prieks – ar klasesbiedriem, skolotājiem un draugiem.”

Sirsnīgi uzgavilējot, estrādē tika sagaidīti pirmklasnieki un divpadsmitie. Kā allaž Madlienas vidusskolā svinīgos pasākumos, arī šoreiz vienojāmies kopīgā Latvijas valsts himnas „Dievs, svētī Latviju!” dziedājumā. Spēka vārdus skolēniem, pedagogiem un vecākiem veltīja Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis. Godinājām jaunos pedagogus – matemātikas skolotāju Ligitu Ridūzi, vizuālās mākslas skolotāju Andri Džigunu, logopēdi Viju Celmu, radioelektronikas pulciņa vadītāju Andri Miķelsonu un tautu deju skolotāju Danu Balodi.

Gandarīts par skolēnu individuālajiem sasniegumiem, direktors iepazīstināja ar valsts mēroga stipendiātu – 12. klases skolēnu Henriju Augšpulu. Akcentējot faktu, ka izglītība ar veiksmi iet roku rokā, Madlienas vidusskolas saimi uzrunāja Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš un skolas padomes pārstāvis Armands Praličs.

Šogad Madlienas vidusskolā mācības uzsāka 15 pirmklasnieki – Bērziņš Jānis Jēkabs, Birkenfelde Anete, Blumberga Līvija Estere, Deņisenko Eduards Marks, Dombrovska Evelīna Nika, Irbīte Līga, Jaunozoliņa Līva, Jaunozoliņš Otto, Kļaviņa Marta, Mača Elizabete, Pometeļina Arīna, Runcis Donats, Torbejeva Sanija, Trainis Kristers Aleksis, Treiģis Tomass. Audzinātāja ir Marina Dišereite. Katrs 1. klases skolēns saņēma dāvanu – „Sprīdīša ābeci”, skaistus balonus no 12. klases un ziedus no skolasbiedriem.

Madlienas vidusskola priecājas par katru skolēnu, kas ar čalām pieskandina gaiteņus un klases, jo ļoti ceram, ka visi uz skolu nākuši ar apņēmību cītīgi mācīties un uzzināt ko jaunu. Neparastāks skolas sākums šajā dienā bija mūsu 12. klasei, jo nākamais gads – ardievu laiks Madlienas vidusskolai, lai dotos tālāk un kāptu nebeidzamajā zinību kalnā. Svinīgajā pasākumā tika aktualizēta dzimtenes mīlestības, akcentējot, ka tēvzeme sākas ar ģimenes godāšanu, senču piemiņu, savu māju apziņu un latvisko tradīciju kopšanu. Šo mācību gadu veltīsim savai ģimenei, tās spēkam un stiprumam, un tā būs skaistākā dāvana mūsu Latvijas 100. dzimšanas dienā.

Zinību dienas svinīgo pasākumu noslēdza muzikāls sveiciens – dziesma „Vasara nebeigsies nekad”, to izpildīja 11. klases skolēni Ance Ikauniece un Emīls Smilškalns skolotājas Ivetas Mežajevas vadībā.

Jaunā mācību gada sākums ir brīnišķīgs atskaites punkts, lai uzsāktu ko jaunu, lai mainītu ieradumus, lai izvirzītu augstākus mērķus. Negaidiet ne mirkli, neatlieciet uz rītdienu, bet dariet jau šodien! Esiet aktīvi un atraktīvi, esiet radoši un varoši, esiet darbīgi un atbildīgi! Atcerieties, ka dzīve ir tieši tik interesanta, cik paši mēs to veidojam! Skola – tās ir zvana skaņas, jautri smiekli un čalas, vēlme gudrības gūt un noderīgam savai Latvijai būt!

4. septembri 2. un 4. klašu skolēni pavadīja neierastā mācību vidē. Viņu uzdevums bija atpazīt attēlu fragmentus, atrast tos dabā, nofotogrāfēt un atzīmēt atrasto objektu kartē. Tika attīstītas sadarbības prasmes, jo komandas tika veidotas jaukti gan no otrās, gan ceturtās klases. Noslēgumā bērni iesaistījās dažādās sportiskās aktivitātēs. Paldies visiem par aktīvu dalību!

skolotājas Signe un Danastundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs