Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!

19.08. – 24.08.2019 – Sporta un atpūtas nometne „Madlienas vasara – 2019”.
12.08. – 17.08.2019 – Izglītojoša sporta un atpūtas nometne „Krapes ņiprie – 2019”.
31.07. – 05.08.2017 – Izglītojoša sporta un atpūtas nometne „Krapes ņiprie – 2017”.
02.07. – 08.07.2017 – „MIX volejbols Madliena 2017”.
26.06. – 30.06.2017 – Sporta un atpūtas nometne „Madlienas vasara – 2017”.
01.08. – 06.08.2016 – Izglītojoša sporta un atpūtas nometne „Krapes ņiprie – 2016”.
04.07.- 08.07.2016 – Sporta un atpūtas nometne „Madlienas vasara – 2016”.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)