kalendārs
25.-28.09 – Konkurss 10.-12.klašu skolēniem „Mantojuma stāsts. Mans stāsts. Tavs stāsts” (Foto, kolāžas utt.). Skolas posms.

25.-28.09 – piedalāmies Ozolu birzs labiekārtošanas talkā.

25.- 29.09 – Dzejas dienu aktivitātes skolā.

26.09 – O-veselības centra lekcija par veselīgu uzturu skolas darbiniekiem un skolēnu vecākiem.

29.09 – Skrējiena „Madlienas apļi 2017” noslēgums.

27.09 – Rudens skrējiens „Aizej tur, nezin kur...”.

28.09 – piedalāmies Ozolu birzs atklāšanas pasākumā (plkst. 14.00).

29.09 – Skolotāju dienas pasākums skolā.

29.-30.09 – Skolotāju dienas ekskursija uz Ventspili.

Oktobris: ⇅

Novembris: ⇅

Decembris: ⇅

par skolu

Skolas padomes sēdes

Skolas padomes sēde 2017.gada 12.aprīlī, plkst. 17.00 skolas metodiskajā kabinetā

Darba kārtībā:

 1. 5.- 9.klašu skolēnu aptauja, tās rezultāti.
 2. Skolas padomes un Uzņēmēju Balva mācību gada noslēgumā
 3. Citi aktuāli jautājumi.

Skolas padomes sēde 2017.gada 1.februārī plkst. 17.00 skolas metodiskajā kabinetā

Darba kārtībā:

 1. 2017.gada budžets, tā prioritātes.
 2. Auto apmācība vidusskolā.
 3. Citi aktuāli jautājumi.

2017.gada 1.februāra Skolas padomes sēdes lēmumi

 1. Uzklausīt un akceptēt skolas 2017.gada budžetā piešķirtā finansējuma izlietojumu atbilstoši apstiprinātajam rīcības plānam un ikdienas vajadzībām.
 2. Atbalstīt turpmāko skolas sadarbību ar pagasta pārvaldi un novada pašvaldību, lai ar 2017.gada 1.septembri uzsāktu 12.klašu skolēnu autoapmācību.
 3. Uzklausot skolēnu vecāku viedokli, vērst uzmanību uz pārbaudes darbu skaita vienā dienā pastiprinātu uzraudzību.
 4. Nākamo Skolas padomes sēdi sasaukt 2017.gada 12.aprīlī plkst. 1700.

Skolas padomes sēde 2016.gada 23.novembrī plkst. 17.00 skolas metodiskajā kabinetā

Darba kārtībā:

 1. Aktuālais ar izglītību saistītajos ārējos normatīvajos aktos.
 2. Skolas darba prioritātes un aktualitātes.
 3. Grozījumi Uzņēmēju Balvas nolikumā.
 4. Citi aktuāli jautājumi

2016.gada 23.novembra Skolas padomes sēdes lēmumi

 1. Pieņemt zināšanai grozījumus izglītību rekomendējošajos ārējos normatīvajos aktos.
 2. Akceptēt skolas izvirzītās darba prioritātes 2016./2017.mācību gadam.
 3. Neveikt grozījumus Uzņēmēju Balvas nolikumā
 4. Aktualizēt jautājumu par „B” kategorijas autovadītāja tiesību iegūšanu iespējām un to finansēšanu 12.klašu skolēniem. A.Praličam un K.Kristjansonei sagatavot vēstuli nosūtīšanai pašvaldībai.
 5. Nākamo Skolas padomes sēdi sasaukt 2017.gada 1.februārī.

Skolas padomes sēde 2016.gada 5.maijā plkst. 17.00 skolas metodiskajā kabinetā

Darba kārtībā:

 1. Skolas padomes un Uzņēmēju Balvas finansējums
 2. „Zelta Liecības” saņemšanas kritēriji 1.-4.klašu skolēniem

2016.gada 5.maija Skolas padomes sēdes lēmumi

 1. Skolas Karoga svētkos 30.maijā pasniegt Skolas padomes un Uzņēmēju Balvu saskaņā ar apstiprinātajiem nolikumiem.
 2. Skolas Karoga svētkos pasniegt „Zelta Liecību” vienam skolēnam katrā sākumskolas klašu grupā un apvienotajā klašu grupā Krapes filiālē (kopā 7 liecības), ņemot vērā šādus kritērijus:
  – sekmes;
  – ārpusstundu darbu;
  – piedalīšanos skolas pasākumos;
  – nav iekšējo kārtības noteikumu pārkāpumu;
  – nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu.

Skolas padomes sēde 2016.gada 2.martā plkst. 17.00 skolas metodiskajā kabinetā

Darba kārtībā:

 1. Par autoapmācības vidusskolā izmaksām.
 2. Par brīvpusdienām daudzbērnu ģimenēm.
 3. Skolēnu drošība skolas teritorijā.
 4. Skolēnu motivēšana augstiem mācību sasniegumiem sākumskolā.
 5. Citi aktuāli jautājumi.

2016.gada 2.marta Skolas padomes sēdes lēmumi

 1. Apzināt iespējas piesaistīt papildus līdzekļus autoapmācības finansēšanai vidusskolēniem 3000 EUR gadā (L.Kļaviņa).
 2. Aktualizēt brīvpusdienu daudzbērnu ģimenēm piešķiršanu (E.Viņķis, L.Kļaviņa).
 3. Aktualizēt pašvaldības un Valsts ceļu policijas darbību transporta kustībā pie skolas rīta stundās (K.Kristjansone).
 4. Pasniegt „Zelta Liecību” sākumskolas skolēniem (vienam katrā klasē), viņus motivējot izcilām sekmēm un sabiedriskai aktivitātei (kritērijus izstrādā sākumskolas pedagogi).

Skolas padomes sēde 2016.gada 13.janvārī plkst. 17.00 skolas metodiskajā kabinetā

Darba kārtībā:

 1. Par izmaiņām iekšējos normatīvajos aktos.
 2. Par 2016.gada budžets.
 3. Citi aktuāli jautājumi.

2016.gada 13.janvāra Skolas padomes sēdes lēmumi

 1. Akceptēt izmaiņas Madlienas vidusskolas nolikumā, papildinot to ar jaunu 2.3.5. punktu – Nodrošināt izglītojamā tikumisko audzināšanu, kas atbilst LR Satversmei ietvertajām aizsargātajām vērtībām.
 2. Veikt izmaiņas skolas padomes reglamentā, iekļaujot tajā 3.2.punktu – Padome lemj par mācību un audzināšanas procesā izmantojamo metožu un informācijas, tajā skaitā mācību līdzekļu un materiālu, atbilstību Izglītības likuma mērķī ietvertajai izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai, kā arī tikumiskās audzināšanas vadlīnijām.
 3. Veikt izmaiņas Madlienas vidusskolas Uzņēmēju balvas nolikuma 2.1.punktā, izsakot to šādā redakcijā – 5.-12.klašu skolēns, kurš mācību sasniegumus ir kāpinājis visstraujāk (%). Tiek salīdzināts iepriekšējā mācību gada Gada vērtējums ar esošā mācību gada Gada vērtējumu.
 4. Pieņemt zināšanai skolas sagatavoto 2016.gada budžetu ar tajā iekļautajām prioritātēm un saimnieciskajiem risinājumiem.

Skolas padomes sēde 2015.gada 14.oktobrī plkst.17.00 (Metodiskajā kabinetā)

Darba kārtībā:

 1. Skolas, metodiskā un audzināšanas darba prioritātes.
 2. 2016.gada budžeta prioritātes.
 3. Skolēnu mācību motivācija.
 4. Citi aktuālie jautājumi.

2015.gada 14.oktobra, Skolas padomes sēdes lēmumi

Akceptēt skolas izvirzīto metodiskā darba prioritāti 2015./2016.māc.gadam – Izglītības kvalitātes paaugstināšana, attīstot un pilnveidojot skolēnu mācīšanās prasmes un iemaņas vispārējās vidējās izglītības programmās, audzināšanas darba prioritāti – skolēnu valstiskās identitātes apziņas un pilsoniskās atbildības stiprināšana, uzsākot gatavošanos Latvijas simtgadei un skolas darba kopumā prioritāti – stratēģiskā attīstības plāna 2016.- 2019.gadam sagatavošana.

 1. Akceptēt skolas 2016.gada budžeta projektā iekļautās saimnieciskā darba prioritātes.
 2. Turpināt veidot un saglabāt iepriekšējā gadā aizsākto skolēnu motivācijas sistēmas attīstīšanu.
 3. Saskaņot pedagogu izvirzīšanu balvas „Gada Skolotājs” nominācijām (S.Tutāne, J.Liepa, E.Atslēdziņa).
 4. Nosūtīt novada pašvaldībai vecāku parakstītu vēstuli par lauku pamatskolu skolēnu nostādīšanu nevienlīdzīgā situācijā, piešķirot brīvpusdienas.
 5. Nākamo Skolas padomes sēdi sasaukt š.g. 9.decembrī plkst.1700.
stundu saraksts
informācija
skolēniem
aktuāli
vecākiem
skolotājiem
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs


Madlienas vidusskola,
“Skola”,
Madlienas pagasts,
Ogres novads, LV-5045
e-pasts: madlienasvidusskola@ogresnovads.lv

Mājas lapas izstrāde: Raimonds Vērpējs, uzturēšana: Rasma Vērpēja