Āra apmācība visiem

Madlienas vidusskola iesaistījusies Comenius Regio programmas projektā „Āra apmācība visiem” („Outdoor Learning for All”), kurā kopā ar skolotājiem no vēl trijām Ogres novada skolām (Ogres- gala pamatskola, Suntažu un Jaunogres vidusskolas) un Lielbritānijas piejūras pilsētas Sautendas (Southend-on-Sea) 4 skolu skolotājiem mēģinām atrast labākos risinājumus, lai apmācības procesu padarītu interesantāku, izmantotu vairāk pētniecisko metožu, kas savukārt ļautu skolēniem likt lietā savu pieredzi un mudinātu viņus darboties un izzināt patstāvīgi. Kā konsultanti šajā projektā darbojas Bērnu Vides skola.

Jau notikuši vairāki semināri iesaistīto skolu pedagogiem gan šeit pat Ogresgalā un Ogrē, gan arī Ogres novada pārstāvju vizīte Sautendā. Kolēģu un sadarbības partneru tikšanās reizēs tiek diskutēts par pedagogiem nepieciešamajām kompetencēm āra apmācības nodarbību organizēšanai, izstrādātas un praksē izmēģinātas darba lapas dažādu uzdevumu veikšanai, analizētas piemērotākās metodes.

Āra apmācības organizēšana kļūst arvien aktuālāka daudzās Eiropas valstīs, kur liela daļa skolēnu dzīvo urbanizētā vidē. Latvijā iespējas iepazīt dzīvo dabu ir daudz lielākas, tomēr mums svarīgi pievērsties ekoloģijas jautājumiem un veselīga dzīves veida popularizēšanai. Būtiski veidot skolēnos saudzīgu attieksmi pret apkārtējo pasauli, lai skolotājam nebūtu jābaiļojas (kā gadījies praksē), ka āra nodarbības laikā dažiem skolēniem parādās tieksme nevis izzināt, bet sapostīt, nodarīt pāri sīkajām radībām, kas mīt dabā.

Mūsu skolai ciešāki kontakti izveidojušies ar Darlinghurst pamatskolu Sautendā, kurā mācās bērni no 3 līdz 11 gadu vecumam. Šīs skolas skolotājas Lousia Arnold, Sophie Lynch, Alison Plummer un Sautendas Izglītības fonda pārstāve Pam Storer viesojās Madlienā š.g. 3. jūnijā, kad grupa pedagogu no sadarbības partnerskolām bija Ogres novadā, lai novērtētu līdzšinējo sadarbību un izvirzītu uzdevumus nākamajam periodam. Mēs iepazīstinājām kolēģes ar savu veikumu āra nodarbību organizēšanā. Īpaši viešņām interesēja Meža dienu pasākums, kuru 9. maijā „Forsteros” skolēniem organizēja biedrība „Meža projekti”, rādījām bildes un filmu par šo dienu, stāstījām, ar kādu aizrautību Dace Iraids jau kuro gadu atrod finansējumu pasākumam un nodrošina profesionāļus tā veiksmīgai norisei. Anglijā ir izveidoti vairāki praktisko apmācību centri, kur visu gadu skolēnu grupām ir iespēja pieteikties āra apmācības nodarbībām par dažādām tēmām un tās vada īpaši šim darbam sagatavoti pedagogi. Katrā valstī ir savas tradīcijas, tādēļ iepazīt citu pieredzi vienmēr noderīgi.

Madlienā ar dažādiem vides projektiem visvairāk ar skolēniem strādā Inta Oša, viņa kopā ar 7. klasi darbojās skolas apkārtnē arī 3. jūnijā. Anglijas skolotājas priecājās par mūsu iespējām izmantot āra apmācību, viņām patika sakoptā teritorija ar tik daudziem dabas objektiem tajā – mazās upītes, vecie parka koki, zāliens un ziedu pļavas visapkārt. Tikai jāprot ar redzīgām acīm šajā dabas grāmatā palūkoties – tas arī ir āra apmācības galvenais mērķis.

Alda Karaseva