Par veikumu pagājušajā mācību gadā

Skolas pamatuzdevums ir kvalitatīvas izglītības iegūšana un tāpēc mācību gada noslēgumā parasti izvērtējam darba rezultātus. Tradicionāli pēdējā skolas dienā – Karoga svētkos par augstiem mācību sasniegumiem 5. ­12. klašu skolēni saņēma Atzinības rakstus. Pagājušajā mācību gadā sekmēs vislabāk sevi ir apliecinājuši:

 • 5. klasē Elīza Rasma Bičevska, Reinis Jurka, Linda Smilškalne, Patrīcija Laurinoviča, Gerda Osokina;
 • 6. klasē Ērika Bogdanova, Luīze Madara Dzene, Laura Krupskaja, Jogita Lazdiņa;
 • 7. klasē Māra Kļaviņa, Rai­ ners Kriškāns, Alise Dātava, Kitija Balode, Reiners Bērziņš, Edvīns Liepiņš, Ketija Povha;
 • 8.klasē Krista Klesmane, Evija Korovacka, Beāte Ločmele;
 • 9. klasē Undīne Piterniece, Dace Grāvīte, Sanita Rešinska, Airita Tirša, Gerda Sedoja;
 • 10.klasē Aiga Pīķe, Edgars Sprukts, Iveta Streile;
 • 11.klasē Jānis Jansons, Madara Praliča;
 • 12. klasē Laura Jēgere, Alise Viduce, Toms Piternieks.

Arī sākumskolas klasēs mācās ļoti atbildīgi, radoši domājoši un talantīgi skolēni, kuri ir sapratuši, ka ar rūpīgu darbu sevis labā var izdarīt ļoti daudz. 1. klases audzēkņi ir labi iejutušies skolas ikdienas dzīvē, sekmīgi apguvuši paredzētās zināšanas un prasmes un saņēmuši pirmās skolas liecības ar aprakstošiem vērtējumiem. Vērtējot zināšanas 10 ballēs, labākie skolēni mācībās sākumskolā ir:

 • 2. klasē Undīne Dzene, Markuss Gulbis, Daniela Lam- berte, Nauris Nutovcevs, Ieva Rābe, Kristianna Vjatere;
 • 3. klasē Keita Lamberte, Alise Trence, Reinis Kurtišs, Ilgonis Vēzis, Elīza Liepiņa;
 • 4.klasē Krišs Bičevskis, Ralfs Kriškāns, Samanta Meikališa, Edgars Mežajevs, Arita Semjonova, Krista Streile, Linda Šķēla, Elvis Veinbergs, Krists Reinards Zariņš.

Augsti mācību sasniegumi nav vienīgais skolas vērtību rādītājs, tomēr ir prieks par katru, kurš pakāpies kādās augstākās virsotnēs vai pārstāvējis skolu dažādās ārpusskolas mācību vai sabiedriskajās aktivitātēs. Pagājušais mācību gads ir bijis īpaši veiksmīgs mācībās talantīgākajiem skolēniem, jo starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs iegūtas 12 godalgotas vietas un 10 atzinības. Pateicībā par gūtajiem panākumiem, 23. maijā olimpiāžu uzvarētāji, sporta sacensību laureāti un viņu skolotāji tika aicināti uz kopīgu pasākumu. Mēs lepo­ jamies ar skolēniem, kuri ieguvuši vislabākos rezultātus dažādu mācību priekšmetu olimpiādēs, pierādījuši savu gudrību un erudīciju. Laureātu vidū ir Undīne Piterniece, Beāte Ločmele, Krista Klesmane, Jānis Jansons, Alise Viduce, Dace Grāvīte, Aiga Pīķe, Kitija Balode, Edvīns Liepiņš, Reiners Bērziņš, Jogita Lazdiņa, Laura Krupskaja, Laura Jēgere, Māra Kļaviņa, Dāvis Grecs, Toms Balodis un novada pētniecisko darbu konkursā Ralfs Bite. Ir prieks un gandarījums par labajiem rezultātiem pašiem skolēniem, viņu skolotājiem un vecākiem, tomēr uztrauc tas, ka daudzus apmierina tikai viduvējas sekmes, bez mācīšanās gribas sasniegt labus rezultātus un nopietnāku zināšanu apguvi atstāj uz semestra vai mācību gada beigām.Tāpēc dažiem skolēniem vēl jūnijā turpinājās mācību gads ar pēcpārbaudījumiem, lai varētu pārcelt uz nākamo klasi un jauno mācību gadu uzsākt ar stabilākām zināšanām.
Paldies ikvienam par godprātīgi veikto darbu aizvadītajā mācību gadā, jo kopīgi esam izdarījuši daudz. Lai vasaras brīvlaikā izdodas labāk iepazīt pašiem sevi, saprast savas stiprās un vājās puses, kā arī uzkrāt spēkus jaunam darba cēlienam!

Direktores vietniece mācību darbā Vanda Kalniņa