Ar karoga svētkiem Madlienas vidusskolā noslēdzas mācību gads

Mācību gada pēdējā diena Madlienas vidusskolā sākās ar svinīgo pasākumu, kura laikā 12. klases skolēni svinīgi nodeva skolas karogu 11. klases skolēniem – nākamajiem 12-tajiem, kuri svinīgi solīja rūpēties par skolas tradīciju saglabāšanu, skolas un novada popularizēšanu un augsta izglītības līmeņa nodrošināšanu.

Uzrunā skolēniem un pedagogiem skolas direktors Edgars Viņķis uzsvēra katra un visu kopīgo ieguldījumu mācību darbā, mākslinieciskajā pašdarbībā, dalībā mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās.

Skolas Atzinības rakstu par augstiem mācību sasniegumiem šogad saņēma J.Kaktiņa, R.Kriškāns (5.kl.), E. Mežajevs, K. Streile, E. Veinbergs, M. Vītoliņa, E. R. Bičevska, R. Jurka, L. Smilškalne, L. M. Dzene, L. Krupskaja, K. Balode, M. Kļaviņa, R. Kriškāns (8.kl.), S. Sproģe, I. Rudzīte, K. Klesmane, E. Korovacka, B. Ločmele, U. Piterniece, S. Rešinska, A. Tirša, E. Sprukts, I. Streile, A. Pīķe un M. Praliča.

Skolēniem bija tas gods fotografēties pie skolas karoga.

Šogad Karoga svētkos tika ieviesta jauna tradīcija – Skolas Padomes Balvas pasniegšana skolēniem ar visaugstāko gada vidējo balli. Balvas laureāta diplomu un naudas prēmiju 100 € apmērā 9. klases skolniecei Beātei Ločmelei (vidējā balle 9,13) pasniedza Skolas padomes priekšsēdētāja Kristīne Kristjansone.

Skolēnu vecāki sadarbībā ar Madlienas pagasta uzņēmējiem pasniedza Uzņēmēju Balvu tiem skolēniem, kuri uzrādījuši visstraujāko sekmju kāpinājumu, salīdzinot ar I semestri, nav neattaisnoti kavējuši mācību stundas un viņu zināšanu līmenis nav bijis nepietiekams. Balvas saņēma 5. klases skolniece Diāna Pimčonoka (100 €), 12. klases skolniece Alise Birkenfelde (80€) un 5. klases skolnieks Oskars Veļigurskis (70 €). Balvas pasniedza Madlienas pagasta uzņēmēju pārstāve Edīte Strazdiņa. Skola pateicas Z/s „Krasti”, SIA „Tilbe”, SIA „Madliena-2”, Jurim Pozņakovam, Armandam Praličam, KS „Mūsmāju dārzeņi”, Z/s „Ķeitēni” un Z/s „Kalna Ogriņi” par sniegto atbalstu Balvas nodrošināšanā, izglītības kvalitātes nozīmīguma izpratnē un jauniešu motivācijas veidošanā gūt augstus panākumus.

Skolas direktors pateicās interešu izglītības kolektīviem – korim, ansamblim, deju kolektīviem, kuri visa mācību gada garumā aktīvi koncertējuši un piedalījušies virknē skolas pasākumu.

Paldies tika teikts katrai skolas sporta komandai, kura pārstāvējusi Madlienas vidusskolu dažādu līmeņu sporta sacensībās. Skolēniem tika dāvāti kliņģeri un konfektes.

Lai saulaina, radoša, droša un darbīga vasara visiem jauniešiem un skolas darbiniekiem!

Uz tikšanos septembrī!