Pabalsts mācību līdzekļu iegādei un ēdināšanai.

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei un ēdināšanai.

Ogres novada sociālais dienests atgādina, lai Ogres novada iedzīvotāji laicīgi nāk uz dienestu nokārtot pabalstu saņemšanu saistībā ar 2016./2017.mācību gada tuvošanos.

Pabalsts individuālo mācību līdzekļu un piederumu iegādei 29 EUR apmērā gadā, kuru piesķir vispārējās izglītības iestāžu 1. -12. klašu audzēkņiem no ģimenēm, kuru ienākumi un materiālais stāvoklis atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes <personas> statusam.

Ēdināšanas pabalsts:

  1. Piešķir pirmsskolas izglītības iestāžu <PII> un vispārizglitojošo skolu <skolas> izglītojamiem ar invaliditāti, neizvērtējot ģimenes ienākumus un materiālo stāvokli – piesķir 100% no ēdināšanas maksas apmērā PII uz 3 mēnešiem, nepieciešamības gadījumā pēc jaunas izvērtēšanas termiņu pagarinot, skolās uz vienu semestri – pieprasa Ogres novada sociālā dienesta Ogres, Madlienas, Suntažu, Taurupes sociālajos centros;
  2. Piešķir PII un skolu izglītojamiem no ģimenēm, kuru vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 <triju> mēnešu laikā nav lielāki par 60% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas <2016. gadā 222 EUR> normālā darba laika ietvaros; Izvērtējot ģimenes materiālo stāvokli un ienākumus ēdināšanas pabalsta piesķiršanai saskaņā ar šo punktu, piemēro pašvaldības saistošos noteikumus par maznodrošinātas ģimenes <personas> statusa noteikšanu Ogres novadā – piesķir 100% no ēdināšanas maksas PII uz 3 mēnešiem, nepieciešamības gadījumā pēc jaunas izvērtēšanas termiņu pagarinot, skolās uz vienu semestri – pieprasa Ogres novada sociālā dienesta Ogres, Madlienas, Suntažu, Taurupes sociālajos centros;
  3. PII izglītojamiem no ģimenēm, kurās ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni vai bērni vecumā līdz 24 gadiem, kuri turpina iegūt izglītību vispārējās, profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā, neizvērtējot ģimenes ienākumus un materiālo stāvokli – pieprasa attiecīgajā izglītības iestādē, to piesķir 50% no ēdināšanas maksas apmērā. Bērniem ir jābūt deklarētiem Ogres novadā.

Jāpiemin,ka arī šajā mācību gadā Izglītības ministrija nodrošina 1. – 4. klašu skolēnu brīvpusdienas visas pašvaldības skolās.

Informāciju sagatavoja Ogres novada sociālais dienests.