Madlienas vidusskolai – 45

Kad pirmā septembra patīkamais saviļņojums un bērnu čalas nedaudz pierimušas, skolas kalnā lēnām un nesteidzīgi, it kā vēlreiz izbaudot skolas apkārtnes īpašo auru, kāpj cilvēki, kuru mūžs saistīts ar skolu – bijušie skolas direktori, skolotāji, tehniskie darbinieki un visi tie, kuriem skola ir īpaša – viens to būvējis, cits projektējis, cits tajā ielicis mīlestību un sirds siltumu, vēl kāds mācījies un strādājis.

Šoreiz tās nebija tikai jubilejas svinības. Skolas kolektīvs visa iepriekšējā mācību gada garumā bija vācis, apkopojis, rakstījis Madlienas vidusskolas vēsturi. Tas bija kaut kas unikāls un vienreizējs. Latviešu valodas un literatūras skolotājas Zintas Saulītes virsvadībā strādāja vesela radošā komanda – Elita Atslēdziņa, Silvija Tutāne, Valentīna Malnača, Mārīte Breikša, Alda Karaseva un vēl daudzi citi, un tapa „Mana Madlienas vidusskola” brīnišķīgas grāmatas veidolā – unikāls un mīlestības piepildīts veltījums savai skolai, savam pagastam, saviem darbiniekiem un absolventiem skolas 45 jubilejā. Šajā svētku pēcpusdienā grāmata svinīgi tika „atvērta”, piedaloties skolas bijušajiem direktoriem – Broņislavam Zukulim, Ingai Elmei (Šrāderei), Aldai Karasevai, direktoru vietniekiem mācību un audzināšanas darbā, ilggadējiem skolas bijušajiem un esošajiem darbiniekiem. Šie cilvēki tika īpaši godināti, tika uzsvērts viņu ieguldījums savas skolas attīstībā, un kā mūsu pateicība viņu rokās iegūla grāmatas eksemplārs.

Madlienas vidusskolas tā laika nepieciešamībā un celtniecībā nenovērtējams ir padomju saimniecības „Madliena” direktora Jūlija Beļavnieka un inženiera Egila Vilnīša ieguldījums. Skolas vēstures grāmata kā pateicība viņiem.

Pasākumu bagātināja muzikālie un deju priekšnesumi, par ko paldies skolotājiem – Justīnei Lindei, Mārai Atslēdziņai, Ivetai Mežajevai, Andim Bičevskim, Vinetai Tumanei. Interesanta un izzinoša bija „Manas Filmu Studijas” veidotā video prezentācija par Madlienas vidusskolas vēsturi, kurā tekstu ierunājuši skolas absolventi – Signe Kušnire un Jānis Bičevskis. Smalki un detalizēti bija gatavots Edītes Lases skatuves dekors, kurā īpašā krāšņumā attēlota Madlienas vidusskola. Svētku sarīkojuma organizēšanā iesaistījās liela daļa skolas darbinieku, par ko viņiem liels paldies.

Kopā ar skolas kolektīvu šajā svētku dienā bija Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš (skolas absolvents), Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, Izglītības, kultūras un sporta komisijas vadītājs Artūrs Mangulis, Ogres novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Sandra Grunte, bijusī starpnovadu LIZDA vadītāja Airisa Lepere. Viņu dāvātie ziedi un pateicības vārdi bija lielisks pedagogu ieguldītā darba novērtējums un stimuls turpmākajai izaugsmei. Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa apsveikuma vēstulē teikts: „Madliena izsenis ir bijusi vieta ar stiprām un garīgām tradīcijām, te veidojušās personības ar pasaules vārdu. Visos laikos Madlienā izglītība ir bijusi cieņā un godā, skola caur laiku lokiem ir spējusi saglabāt savu nozīmi sabiedrībā – par to liecina arī pirms 45 gadiem uzceltā tagadējā vidusskolas ēka, kas gadu ritumā ir paplašinājusies, pienācīgi uzturēta un labiekārtota, lai jaunā madlieniešu paaudze savā pagastā varētu iegūt kvalitatīvu izglītību. Esmu gandarīts par grāmatas „Mana Madlienas vidusskola” izdošanu – paldies ikvienam par ieguldījumu savas skolas un līdz ar to arī sava pagasta vēstures saglabāšanā.” Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks G. Sīviņš un Izglītības pārvaldes vadītāja S. Grunte pasniedza Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstus par ieguldījumu izglītības attīstībā skolas direktora vietniecei Vandai Kalniņai, skolotājām Zintai Saulītei, Elitai Atslēdziņai un Jevgēnijam Liepam. Ogres novada pašvaldības Atzinības rakstus saņēma skolotājas – Silvija Tutāne, Vita Volkopa, Anita Jākobsone, Mārīte Karņicka, Inta Oša, Signe Kušnire, Rasma Vērpēja un Daiva Lūse. Mēs patiesi lepojamies ar šo pedagogu novērtējumu un viņu ieguldījumu savas skolas un novada izglītības attīstībā.

Pateicamies par atzinības, laba vēlējuma vārdiem kolēģiem no Taurupes, Meņģeles, Mazozoliem, Ķeipenes, Suntažiem un citām tuvākām un tālākām vietām.

Svētku pasākumu sirsnīgi un jauki vadīja grāmatas „Mana Madlienas vidusskola” sakārtotāja un scenārija autore Zinta Saulīte un skolas absolvents Jānis Atslēdziņš.

Aicinām uz skolas absolventu salidojumu, kas notiks 2017. gada 21. oktobrī plkst.17.00, lai pulcētos kopīgam atkalredzēšanās priekam. Uz drīzu tikšanos!

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis