SIA „Rigvir” stipendiju konkurss

Jau trešo gadu Rigvir grupa sadarbībā ar Vītolu fondu līdz 2018. gada 15. jūnijam izsludināja stipendiju konkursu topošajiem 12. klašu skolēniem ar mērķi sniegt pēdējā mācību gadā atbalstu centīgiem vidusskolēniem, kuri savu nākotni saista ar eksaktajām zinātnēm – medicīnu, farmāciju, ķīmiju vai bioloģiju, tādējādi palīdzot sagatavoties studiju gaitām.

Madlienas vidusskola konkursam izvirzīja 11. klases skolnieku Henriju Augšpulu, kas 10. un 11. klasē ir sasniedzis augstus mācību sasniegumus ķīmijas un bioloģijas stundās ikdienas darbā. Gada vērtējumi bioloģijā 10.kl. un 11.kl. – 9 un 10 balles, ķīmijā – 10 balles. Henrijs daudz interesējas un papildus lasa populārzinātnisko literatūru par jaunākajiem zinātniskajiem atklājumiem un sasniegumiem dabaszinātnēs, prot analizēt bioloģijas un ķīmijas sasniegumus sabiedrības attīstībā. Labprāt savu brīvo laiku velta, lai sagatavotos dažāda līmeņa mācību priekšmetu olimpiādēm un konkursiem. Ar labiem rezultātiem ir piedalījies starpnovadu bioloģijas un ķīmijas olimpiādēs, fizioloģijas konkursā, RSU rīkotajā konkursā „Hominus”, 2018. gadā pārstāvēja Ogres novadu valsts ķīmijas olimpiādē.

Fonda mērķis ir mācību gada garumā stipendiju veidā – 75 eiro apjomā – palīdzēt centīgiem un talantīgiem Latvijas reģionu 14 skolēniem un veicināt jauniešu interesi padziļināti apgūt ķīmijas un bioloģijas mācību priekšmetus.