Karoga svētki – skolas gara, tradīciju un darba pēctecības simbols

Šogad neparastāk! Attālināti pārdomājot, izvērtējot, paraugoties uz sevi un citiem ar citādu skatu, ir pienācis mācību gada noslēgums. Katram no mums atšķirīgs, bet kopumā ražīgs un gandarījuma pilns par paveikto neierastā vidē, ar situācijām, ar tehnoloģijām un bez tām, ar spēju organizēt savu darbu un pirmajām vilšanās sajūtām.

29. maijs – pēdējā skolas diena, kad esam kopā pirms garās atpūtas, šoreiz pavisam nelielā pulciņā, respektējot savu un citu drošību. Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis savā uzrunā teica paldies jauniešiem par panākumiem mācībās, sportā un sabiedriskajās aktivitātēs, pedagogiem par darbu ar nākamajiem talantiem, skolēnu vecākiem par izpratni un pacietību. Priecājāmies par mūsu skolēnu sasniegumiem starpnovadu un Ogres novada mācību priekšmetu olimpiādēs: Undīnei Dzenei 1. vieta latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9. klašu grupā, Ivandai Gurinovičai 2. vieta ķīmijas olimpiādē 11. klašu grupā, Lindai Smilškalnei 2. vieta krievu valodas olimpiādē 11. klašu grupā, Ilgonim Vēzim atzinība par piedalīšanos fizikas olimpiādē 9. klašu grupā un Jogitai Lazdiņai atzinība par veiksmīgu piedalīšanos latviešu valodas un literatūras olimpiādē 10.-12. klašu grupā. Prieks par veiksmīgiem, mērķtiecīgiem un godalgotiem panākumiem, kuri gūti, pārstāvot Madlienas vidusskolu dažāda līmeņa sporta spēlēs un sacensībās – pateicība Elīzai Rasmai Bičevskai, Dāvim Saimonam Jākobsonam, Sandijai Liepai, Alisei Žurēvičai, Marekam Laizānam un Elīnai Vosveniecei.

Panākumu laureātiem mācību gada pēdējā dienā attālināti pateicību izsaka un veiksmi vēl Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Siliņš, bet klātienē pagasta piešķirtās naudas balvas pasniedza pagasta pārvaldes pārstāvis Ojārs Atslēdziņš. Gandarījums, ka otro gadu sekmēs veiksmīgākos jauniešus ar naudas balvām atbalsta Ogres novada pašvaldība – šogad Paulu Trenci, Evelīnu Irbīti, Undīni Dzeni un Lindu Smilškalni. Arī šajā mācību gadā jau tradicionāli skolas padomes priekšsēdētāja Kristīne Kristjansone pasniedza skolas padomes balvu par augstāko vidējo vērtējumu gadā un uzņēmēju balvu par straujāko sekmju kāpinājumu. Šogad laureātu godā Paula Trence un Evelīna Irbīte.

Pateicība pedagogiem – Silvijai Tutānei, Vandai Kalniņai, Sandrai Rogai, Daigai Rosickai, Zintai Saulītei, Ritai Pučekaitei, Jevgēnijam Liepam par godprātīgu darbu ar talantīgiem skolēniem un Madlienas vidusskolas kā Vēstnieku skolas koordinatorei Ligitai Ridūzei par aktīvu dalību Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmā, veicot informētības un pilsoniski aktīvas sabiedrības izaugsmi. Novērtējot latviešu valodas un literatūras skolotājas Silvijas Tutānes ieguldījumu izglītības attīstībā un latviskā kultūras mantojuma saglabāšanā, priecājamies kopā ar viņu par Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirto Atzinības rakstu, kā arī par nozīmīgu ieguldījumu Madlienas vidusskolas attīstībā direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Valdis Kušnirs ir apbalvots ar Ogres novada pašvaldības Atzinības rakstu. Gandarījums, ka kopā ar mums ir pieredzes bagāti, zinoši, uz attīstību virzīti kolēģi.

Nozīmīgs ieguldījums jauniešu izaugsmē ir Latvijas Simtgades balvas 500 EUR apmērā piešķiršana vienam vidusskolas absolventam. Šogad Madlienas vidusskolas izvirzītā pretendente ir 12. klases absolvente Laura Krupskaja. „Viņa labprāt otru uzklausa, spēj skaidri un saprotami izteikt savu viedokli, būt pozitīva un pacietīga, respektē citu domas, ir pārliecināta par saviem uzskatiem, dzīvē izvirza mērķus un skaidrus uzdevumus,” tā teikts pieteikuma fragmentā. Lai Simtgades balva ir iesākums kaut kam jaunam, paliekošam un pašai nozīmīgam!

Savās domās 12. klases skolēni skolas zālē ienes skolas karogu un nodod to vienpadsmitajiem. Un visi saprot šo simbolisko pēctecības mirkli savās jūtās, savās sirdīs. Lai vasara dod jaunus spēkus mums visiem tikties 1. septembrī!

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis