Šogad mācījāmies visi

Noslēdzies kārtējais mācību gads Madlienas vidusskolas skolēnu saimei. Citam tas ir ļoti gaidīts brīdis, vēl kādam – skumīgs par to, ka jāatstāj skola un jādodas citos zinību ceļos, lai īstenotu savus tālākos sapņus. Šis mācību gads ir bijis vēl neparastāks nekā iepriekšējais – ar ieilgušajām attālinātajām mācībām daļai skolēnu jau no rudens brīvlaika. Mācījušies esam visi – ne tikai skolēni, bet arī skolotāji un skolēnu vecāki. Paldies jāsaka visiem skolēnu vecākiem un it īpaši jaunāko klašu skolēnu vecākiem, kuriem bija jāuzņemas lielāka atbildība par savu bērnu ikdienas patstāvīgo mācību darbu un atpūtas organizēšanu. Daudz mācījušies arī skolotāji, organizējot tiešsaistes stundas un attālinātās sarunas ar saviem audzēkņiem, uzmundrinot viņus nepagurt diezgan vienveidīgajā ikdienā. Noslēdzot mācību gadu, varam secināt, ka daudziem skolēniem attālinātās mācības ir bijušas veiksmīgas, jo pratuši saplānot savu mācību un brīvo laiku un rezultātā ir pozitīva sekmju dinamika.

Mācību gada noslēgumā par izcilām sekmēm mācībās skolas direktora paldies un Atzinības rakstus ir saņēmuši:

12. klasē – Linda Smilškalne, Elīza Rasma Bičevska, Kristīne Jankava, Marģers Žanis Kalniņš;
11. klasē – Marija Uļjane, Edgars Mežajevs;
10. klasē – Ance Augšpule, Elvita Bresme, Dāvis Saimons Jākobsons;
9. klasē – Alise Pētersone, Daniela Lamberte, Ieva Rābe;
8. klasē – Paula Trence, Evelīna Irbīte, Marta Ramona Graudiņa, Signe Liepa, Justīne Mūrniece;
7. klasē – Tija Kačanova, Laura Leitāne, Sofija Rudņika, Letīcija Elizabete Ekkerte, Elīza Tirzmaliete;
6. klasē – Terēza Elza Rone, Heidija Rimša, Sandija Liepa, Ieva Kleinberga, Lelde Damroze;
5. klasē – Denīze Nora Dzene.

1.–4. klases skolēni par izcilām sekmēm mācībās saņems Zelta liecību klātienē, kad tiksimies 1. septembra Zinību dienā. Epidemioloģiskie ierobežojumi valstī šogad audzēkņiem neļāva aktīvi iesaistīties dažādos āpusskolas pasākumos, tomēr iespēju robežās esam piedalījušies un guvuši panākumus starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs, dažāda līmeņa konkursos un sporta sacensībās. Lai gan tradicionālais pasākums klātienē olimpiāžu uzvarētājiem nevarēja notikt, tomēr šo sacensību laureāti un valsts līmeņa konkursu uzvarētāji saņēma skolas Pateicības rakstus un Madlienas pagasta pārvaldes naudas balvas – Linda Smilškalne, Voldemārs Augšpuls, Keita Lamberte, Paula Trence, Marija Uļjane, Anna Uļjane. Arī Latvijas Vieglatlētikas savienības organizētās 74. skolēnu spartakiādes godalgotu vietu ieguvējiem – Emīlam Oto Birģelim, Justīnei Mūrniecei, Ilutai Rubenei, Martai Ramonai Graudiņai, Emīlam Ernestam Zvirbulim un Artūram Rogam – pateicība no Ogres novada, Madlienas pagasta pārvaldes un skolas.

Mēs lepojamies arī ar skolēniem un klašu kolektīviem, kuri iesaistījās dažādos individuālajos un klašu konkursos, ieguva vērtīgas balvas un papildināja savas kompetences dažādās jomās. Īpašu paldies skolas direktors mācību gada izskaņā teica arī skolotājiem, kuri spējuši motivēt jauniešus uz augstiem sasniegumiem olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās – Anitai Jākobsonei, Daigai Rosickai, Daivai Lūsei, Justīnei Lindei, Zintai Saulītei, Ligitai Ridūzei, Rasmai Vērpējai, Marinai Dišereitei, Sandrai Rogai, Vandai Kalniņai, Ritai Pučekaitei, Ērikam Eināram Oto. Pamatojoties uz Ogres novada pašvaldības rīkojumu par 6.–12. klašu izglītojamo mācību motivācijas paaugstināšanu un augstāku mācību sasniegumu izaugsmi novadā, tiek piešķirtas naudas balvas skolēniem ar augstāko vidējo vērtējumu 1. un 2. semestrī: 6.–7. klasē divas balvas 50 EUR vērtībā, 8.–9. klasē viena balva 70 EUR un 10.–12. klasē viena balva 90 EUR. Atbilstoši kritērijiem šos apbalvojumus šogad saņem Tija Kačanova (7.kl.), Sandija Liepa (6.kl.), Paula Trence (8.kl.) un Linda Smilškalne (12.kl.). Mēs lepojamies ar šo skolnieču godprātīgo un centīgo attieksmi pret mācību darbu. Paldies skolas padomei par sarūpēto ikgadējo balvu 100 EUR vērtībā izglītojamam ar visaugstāko vidējo vērtējumu mācību gadā. Šogad šo balvu saņem 8. klases skolniece Paula Trence (vid. vērtējums 9,38 balles). Apsveicam! Taču prieks un gandarījums ir par ikvienu skolēnu, kurš mācījies atbilstoši savām spējām, pārvarējis grūtības sevī un pievērsties mācībām arī tad, kad skolotāja nebija tuvumā. Paša ieguldītais darbs pēc gadiem vainagosies ar panākumiem.

Novēlu visiem interesanti pavadīt vasaru, atpūsties, stiprināt veselību un uzkrāt spēkus jaunam darba cēlienam!

Vanda Kalniņa