Noslēdzies 1. mācību semestris

Ziemassvētku gaidīšanas laiks skolā šogad izvērtās klusāks, tomēr skolēniem nepietrūka piparkūku smaržas svētku noskaņai, balta sniega visapkārt, kopīgu pasākumu klasēs un 1. semestra liecību. Divdesmit 4.–12. klašu skolēni, kuriem liecībās bija visaugstākais vidējais vērtējums, saņēma skolas direktora pateicības par izciliem sasniegumiem mācībās: Līga Irbīte (4.kl.), Paula Trence (9.kl.), Justīne Mūrniece (9.kl.), Rinalds Gradovskis (10.kl.), Denīze Nora Dzene (6.kl.), Terēza Elza Rone (7.kl.), Paula Dūrīte (5.kl.), Patrīcija Anna Rone (5.kl.), Evelīna Irbīte (9.kl.), Marta Ramona Graudiņa (9.kl.), Heidija Rimša (7.kl.), Ieva Kleinberga (7.kl.), Sanija Torbejeva (4.kl.), Dāvis Saimons Jākobsons (11.kl.), Raiens Perfiševs (5.kl.), Sandija Liepa (7.kl.), Marija Uļjane (12.kl.), Marta Kļaviņa (4.kl.), Karīna Zelča (5.kl.), Letīcija Elizabete Ekkerte (8.kl.).

Mēs lepojamies arī ar to skolēnu sasniegumiem, kuriem 1. semestra liecībās ir vērtējumi tikai 7–10 ballēs: Deina Valnere (5.kl.), Agnis Šoldris (6.kl.), Lelde Damroze (7.kl.), Iluta Rubene (9.kl.), Elvita Bresme (11.kl.), Edgars Mežajevs (12.kl.). Septembrī plānotajam mācību darbam epidemioloģiskā situācija valstī ieviesa būtiskas korekcijas. No daudz kā bijām spiesti atteikties, organizējot mācības, kā nu kurā brīdī noteikumi atļāva. Paldies skolēnu vecākiem par atbalstu, pacietību un rūpēm par savu bērnu un kopumā sabiedrības veselību šajā neparastajā laikā, lai salīdzinoši ar nelieliem pārtraukumiem semestra laikā tomēr pamatā varējām mācīties klātienē. Paldies skolēniem, kuri, pedagogu rosināti, ir gatavojušies un veiksmīgi pārstāvējuši skolu jau notikušajās novada mācību priekšmetu olimpiādēs bioloģijā, svešvalodās un vēsturē – Rinaldam Gradovskim, Keitai Lambertei, Paulai Trencei, Voldemāram Augšpulam, Evelīnai Irbītei, Justīnei Mūrniecei, Mārim Jansonam, Edgaram Mežajevam, Ievai Rābei, Aritai Semjonovai, Elvitai Bresmei, Ērikai Jaunzarei, Amandai Grundanei, Ksenijai Aļhimovičai, Sanijai Dombrovskai un Ralfam Kriškānam.

Jau otro gadu skolās tiek ieviests jaunais kompetencēs balstītais mācību saturs, ar kuru saistās daudzi pozitīvi jauninājumi un arī trūkumi. Skolēniem labprāt patīk darīt to, kas konkrētā brīdī ir interesanti, ko var paveikt ātri un tūlīt, bez īpašas piepūles. Taču jaunais mācību saturs prasa lielāku patstāvību un atbildību par sava darba rezultātu no paša skolēna, rūpīgāku izpratni un iedziļināšanos sava darba rezultātā. Sākumskolas klasēs daļai skolēnu ir satraucoša situācija ar elementārām lasīšanas prasmēm, līdz ar to ir grūtības arī ar pareizrakstību un tekstu izpratni nākamajās klasēs. Aicinājums pēc palīdzības ir vēlams skolēnu ģimeņu virzienā, jo vecākie brāļi vai māsas, vecvecāki varētu būt tas „dzinējspēks”, kas ieinteresē jaunākos uz šo vērtīgo nodarbi – lasīšanu brīvajos brīžos un ziemas vakaros. Nav skolā šo „lasīšanas” stundu, kaut vecāki ir rakstījuši un to vēlētos. Līdz minimumam programmās ir samazināts stundu skaits latviešu valodai un literatūrai, līdz ar to skolai ir ierobežotas iespējas tiešā veidā, bez pašu skolēnu iniciatīvas pilnveidot un izkopt valodas kultūru, paplašināt esošo vārdu krājumu savu domu izteikšanai. Sākumskolas un latviešu valodas skolotājas nepārtraukti mudina skolēnus uz ārpusklases lasīšanu, un kaut piespiedu kārtā „pieveiktas” dažas grāmatas semestrī ir liels ieguvums.

Būtiska mācību procesa sastāvdaļa, kura visbiežāk rada neskaidrus jautājumus skolēnu un viņu vecāku vidū, ir daudzie vērtēšanas veidi un to pielietojums. 10 ballēs sistēma ir jau visiem zināma, bet svarīgs skolēnam ir vērtējums arī procentos, kurš parāda apgūto mācību satura apjomu un cik daudz jāpilnveido prasmes līdz kārtējam pārbaudes darbam. Tāpēc skolēnam regulāri jāseko līdzi savai sekmju dinamikai un laicīgi jāplāno vērtējumu uzlabojumi, nevis savu neapmierinātību jāizrāda tikai semestra beigās. Arī atrodoties mājās karantīnā, skolēniem maksimāli jākoncentrējas uz pašvadītu mācīšanos, nepieciešamības gadījumā sazinoties ar klases audzinātāju un skolotājiem par neskaidrajiem jautājumiem. Iespējams, skolēnu vecākiem grūti izprast visas vērtēšanas nianses 1. un 2. klasē, kur jau otro gadu tiek ieviesta burtu sistēma (STAP). Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par katra skolēna labi apgūtajām zināšanām un prasmēm, par to, kas jāpilnveido, aicinām sākumskolas klašu vecākus regulāri tikties individuālās sarunās ar pedagogiem, lai pārrunātu par konkrēti paveikto un vēl darāmo kopīgā sadarbībā. Lielākus vai mazākus „robus” zināšanās ir atstājis ilgstošais attālinātais mācību process pagājušā mācību gadā, it sevišķi jaunāko klašu skolēniem. Taču ir iegūta jauna pieredze saziņai ar citiem un mācībām īpašos apstākļos.

Vēl viens gads ir pagājis. Daudz paņēmis, bet daudz ko devis. Lai jaunā gadā pietiek spēka un iedvesmas ikdienas mazajos un lielajos darbos!

Direktora vietniece Vanda Kalniņa