NORDPLUS darba vizīte Igaunijā, Paikuses pamatskolā

Laikā no 18. līdz 23. februārim Paikuses pamatskolā notika trešā projekta darba vizīte (Nordplus projekta nr. NPJR – 2022/10045 “Sākumskolas skolēnu mācīšana un mācīšanās kustībā un spēlēs” (“Teaching and Learning of primary students by moving and playing”)). Tas ir turpinājums 2022. gada rudenī Madlienas vidusskolā uzsāktajam Nordplus projektam, kurš ir noticis arī Grenlandē un šogad sasniedzis Igauniju.

Darba vizītes mērķis bija pieredzes apgūšana un savas pieredzes popularizēšana mācību procesā sākumskolā, īpašu vērību pievēršot kustībām un spēlēm gan zināšanu apgūšanas, gan nostiprināšanas gaitā dabas zinību stundās.

Paikuses skola atrodas 10 km attālumā no Pērnavas. Tā ir liela un moderna skola, kurā mācās ap 600 skolēnu. Daudzveidīgās mācību programmas, kur skolēniem ir lielas iespējas izvēlēties sev interesējošos mācību priekšmetus un interešu izglītības nodarbības, iespējams ir par iemeslu, kāpēc šajā skolā mācās daudz bērnu no Pērnavas pilsētas. Skolai ir laba sporta bāze un plaša zaļā zona, kur skolēni pavada starpbrīžus un notiek arī āra nodarbības.

Visu piecu projektā iesaistīto skolu – Madlienas vidusskola, Paikuses pamatskola (Igaunija), Šilutes Pamaris proģimnāzija (Lietuva), Atuarfik Mathias Storch School (Grenlande) un Prinsesse Margrethe Skolen (Grenlande) pedagogi vadīja dabaszinību stundas Paikuses pamatskolas klasēs, kā arī darbojās un aprobēja atbilstoši sagatavotās mācību metodes skolotāju lokā.  Projekta mērķis ir apgūt un dalīties pieredzē ar mācību metodēm, kurās tiek izmantotas dažādas kustības.

Katrs projektā iesaistītais pedagogs brīvi izvēlas savas stundas tēmu, sagatavo vajadzīgos mācību materiālus un nepieciešamo IT informāciju. Daļa no apgūstamās vielas notiek aktīvās kustībās, kas padara skolēniem mācību procesu aktīvāku un arī neparastāku, jo katras valsts pedagogi rāda dažādas metodes. Pēc notikušajām mācību stundām pedagogi izvērtē stundas norisi, efektivitāti, iespējamos metodes pilnveidojumus. Kustībām kā daļai no mācību procesa ir ļoti liela nozīme, jo bērni daudz laika pavada, sēžot stundās, lasot, rakstot, kā arī savā brīvajā laikā daudz skatoties virtuālajā vidē. Mācību metodes pēc katras sanāksmes tiek apkopotas, lai veidotu projekta materiālus kā pieredzes izplatīšanas veidu.

Projekta vizītes laikā iepazināmies arī ar Paikuses pamatskolas mācību procesa norisi, telpām, skolēnu ārpusstundu aktivitātēm utt. Notika sarunas ar skolas pedagogiem un administrāciju. Skolas telpas ir moderni aprīkotas ar visu nepieciešamo. Skolai ir plaša zaļā zona, kur skolēni pavada laiku starpbrīžos, kā arī dažādās āra nodarbībās. Skolai ir svarīgi, lai ikviens skolēns varētu apgūt savām spējām un arī interesēm atbilstošas zināšanas un prasmes. Skolā mobilos telefonus starpbrīžos tikpat kā nemanīja, skolēni sarunājas, dodas pagalmā, lai aktīvi pavadītu starpbrīdi.

Projekta skolotāji iepazina arī Pērnavas vecpilsētu, kā arī devās ekskursijā uz Tallinu, kur baudīja skaisto vecpilsētu un apmeklēja mākslas muzeju, kā arī jauno zinātnes un piedzīvojumu centru Proto. Nākamā projekta sanāksme notiks Lietuvā.

Ligita Ridūze – Nordplus projekta koordinatore