3. klases dabas pētnieki
08.09.2021.


Pirmajā saulainajā atvasaras dienā 3. klases skolēni devās mācību pārgājienā, lai mācītos saskatīt skaisto sev apkārt, izzināt jaunus augus un priecātos par kopā būšanu.

Pārgājiena laikā tika veikti dažādi uzdevumi, kuros skolēni ieguva jaunas zināšanas par augiem, dzīvniekiem, kukaiņiem.

Vislielāko interesi bērnos raisīja augu noteikšana ar aplikācijas plantnet palīdzību. Tādējādi tika pilnveidota arī bērnu digitālā pratība.

Neiztikām arī bez atrakcijām un jautrām sarunām, kas pavadīja visu pārgājiena laiku.

Pārgājiena noslēgumā apciemojām savus pavasarī iestādītos kociņus, lai pārliecinātos, ka tie veiksmīgi sākuši savu „pārgājienu”.

Prieks un gandarījums, ka atkal varam būt kopā, kopīgi plānot pasākumus un dažādas aktivitātes ir neizmērojams.

3. klases audzinātāja Signe Kušnire

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)