Absolventi par skolu

2017. gada 1. septembrī Madlienas vidusskola svinēja savu 45. dzimšanas dienu. Mācību iestādi ir absolvējuši daudzi talantīgi jaunieši, kuri mērķtiecīgi ir veidojuši savu karjeru.

43. Izlaidums – 2017. gads (Undīne Piterniece)
42. Izlaidums – 2016. gads (Iveta Streile)
41. Izlaidums – 2015. gads (Sintija Šmate)
40. Izlaidums – 2014. gads (Alise Viduce)
39. Izlaidums – 2013. gads (Signe Volkopa)
38. Izlaidums – 2012. gads (Marta Ločmele)
37. Izlaidums – 2011. gads (Dana Balode)
36. Izlaidums – 2010. gads (Elīna Tirša)
35. Izlaidums – 2009. gads (Līga Paeglīte)
34. Izlaidums – 2008. gads (Linda Celmiņa Ķeze)
33. Izlaidums – 2007. gads (Zane Celma)
32. Izlaidums – 2006. gads (Mārtiņš Leja)
31. Izlaidums – 2005. gads (Agnese Jankuna)
29. Izlaidums – 2003. gads (Lelde Mietule (Logina))
28. Izlaidums – 2002. gads (Liene Krapāne)
27. Izlaidums – 2001. gads (Inese Balode)
26. Izlaidums – 2000. gads (Iveta Vērpēja-Wichter)
26. Izlaidums – 2000. gads (Iveta Ābele (Ozola-Ozoliņa))
25. Izlaidums – 1999. gads (Kristīne Kristjansone)
24. Izlaidums – 1998. gads (Mareks Liepa)
22. Izlaidums – 1996. gads (Anita Muceniece)
21. Izlaidums – 1995. gads (Pārsla Liepiņa)
20. Izlaidums – 1994. gads (Ilze Smilškalne)
19. Izlaidums – 1993. gads (Egita Proveja)
19. Izlaidums – 1993. gads (Aiga Varga)
19. Izlaidums – 1993. gads (Ilvita Kalpiņa)
18. Izlaidums – 1992. gads (Rudīte Dišereite)
18. Izlaidums – 1992. gads (Sandris Ikaunieks)
17. Izlaidums – 1991. gads (Zita Vucina)
16. Izlaidums – 1990. gads (Reinis Bičevskis)
16. Izlaidums – 1990. gads (Daiga Bērziņa)
15. Izlaidums – 1989. gads (Danuta Dišereite)
14. Izlaidums – 1988. gads (Mārīte Rudzgaile)
14. Izlaidums – 1988. gads (Sarmīte Mežapuķe)
13. Izlaidums – 1987. gads (Normunds Pužulis)
13. Izlaidums – 1987. gads (Jānis Vilnītis)
12. Izlaidums – 1986. gads (Vineta Šīrone)
12. Izlaidums – 1986. gads (Andis Bičevskis)
11. Izlaidums – 1985. gads (Aigars Vilnītis)
11. Izlaidums – 1985. gads (Aina Tirša)
10. Izlaidums – 1984. gads (Inita Bindemane)
10. Izlaidums – 1984. gads (Gita Līdaka)
9. Izlaidums – 1983. gads (Edvīns Bičevskis)
9. Izlaidums – 1983. gads (Inguna Gailīte)
7. Izlaidums – 1981. gads (Ojārs Atslēdziņš)
7. Izlaidums – 1981. gads (Jānis Pētersons)
6. Izlaidums – 1980. gads (Ligita Ridūze)
5. Izlaidums – 1979. gads (Edīte Balode)
5. Izlaidums – 1979. gads (Antra van den Akere-Platā)
4. Izlaidums – 1978. gads (Inese Rubene)
4. Izlaidums – 1978. gads (Jekaterina Viļkeviča)
3. Izlaidums – 1977. gads (Daina Inde)
3. Izlaidums – 1977. gads (Laima Strade)
2. Izlaidums – 1976. gads (Guntars Brālis)
2. Izlaidums – 1976. gads (Vilma Balode)
1. Izlaidums – 1975. gads (Ivars Šrāders)
1. Izlaidums – 1975. gads (Ināra Jēkabsone)

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
I. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

1. Iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts izglītojamo audzināšanas vadlīnijās, valsts pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

Turpināt lasīt
Misija
Nodrošināt mūsdienu prasībām un izglītības attīstības tendencēm atbilstošu, kvalitatīvu mācību procesu skolēna personības un pratības izaugsmei.
Vīzija
Uz savstarpēju uzticēšanos balstīta sadarbība starp pedagogiem, skolēniem un vecākiem kvalitatīvas izglītības iegūšanai un nacionālās pašapziņas stiprināšanai.
Vērtības
• Cilvēks
• Dziļas un noturīgas tradīcijas
• Savstarpēja cieņa
• Droša fiziskā un emocionālā vide
• Taisnīgums un atbildība
Pamatskolas absolvents
• Mācīties un pilnveidoties gribošs jaunietis
• Ar atbildību izturas pret sev uzticēto darbu, kritiski izvērtē situācijas, arī stresa un laika trūkuma apstākļos
• Pārliecināts un ieinteresēts
• Ar zināšanās balstītu viedokli par sabiedrībā notiekošajiem procesiem
• Ir savas dzimtās vietas patriots un ģimenes vērtību turpinātājs
Vidusskolas absolvents
• Pilnībā gatavs iesaistīties darba tirgū
• Izlēmīgs un drošs par iegūtajām zināšanām
• Personība ar augstu pašapziņu
• Radošs darītājs
• Emocionāli inteliģents un analītiski domājošs Viedoklis apkopots un formulēts pamatojoties uz pedagogu grupu darbā izteikto viedokli, skolas padomes vecāku pausto redzējumu un skolēnu parlamenta pārstāvju skatījumu.
Mācību darba prioritātes
Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību satura kvalitatīvai realizācijai.
Audzināšanas darba prioritātes
Atbalsts mācību un audzināšanas darbā ikvienam izglītojamajam, veicinot aktīvas un līdzatbildīgas personības attīstību, ņemot vērā izglītojamā individuālās spējas un intereses. Prioritātes apspriestas un saskaņotas metodiskajās komisijās