Annai Brigaderei – 160
13.10.2021.


1. oktobrī rakstniecei Annai Brigaderei (1861–1933) apritēja 160 gadi. Viņas bērnība ir aizritējusi Tērvetē, ir strādājusi par skolotāju, arī žurnālisti, rakstījusi lugas, stāstus, tēlojumus, dzeju. Visvairāk pazīstama ar pasaku lugām – „Sprīdītis” un „Maija un Paija”, kas ir veidotas arī kā filmas. A. Brigaderes daiļrades virsotne ir triloģija „Dievs, daba, darbs”, „Skarbos vējos”, „Akmens sprostā”. Tās ir bērnības atmiņas, kurās mazā Annele iepazīst pasauli, brīnās par to, aug un veidojas. Savu bērnības dienu tēlojumu A. Brigadere uzraksta vēlu – rakstniecei jau ir vairāk nekā 60 gadu, taču lasītāju viņas atmiņas savaldzina ar skaistumu, valodas bagātību un zinātkārās Anneles tēlu. Annas Brigaderes paveiktais joprojām dzīvo – viņas pasaku lugās, īpaši iemīļojot Sprīdīša tēlu, kurš, lielīgs būdams, pamet mājas, lai vēlāk tajās atgrieztos un atzītu, ka visvislabāk ir mājās, kur vecmāmiņa, kur Lienīte un arī pamāte ar saviem bērniem. Rakstniecei ir izveidots muzejs „Sprīdīšos”, viņas lugas ir teātru repertuāros, arī Madlienas amatierteātris ir iestudējis A. Brigaderes lugas – kā pēdējo „Čaukstenes”, režisors Didzis Cauka.

Madlienas vidusskolā septembra mēnesi, kad Latvijā atzīmē Dzejas dienas, veltījām rakstniecei Annai Brigaderei un viņas populārākajam darbam – pasaku lugai „Sprīdītis”. Sākumskolas bērni iepazinās ar šo lugu, skatījās multiplikācijas un mākslas filmu, zīmēja, veidoja kolāžas. Pamatskolēni rakstīja dzeju, par pamatu ņemot tematiku, kas saistīta ar A. Brigaderes „Sprīdīti”, piemēram – ko man nozīmē mājas, kas ir laime, labais un ļaunais dzejā, pretstati. 7. klases skolēni pētīja savas mājas, noskaidrojot tās vēsturi, kādi cilvēki tajās ir dzīvojuši, ar ko mājas ir īpašas, zīmēja, fotografēja. 7. klasei notika arī sadarbības stunda (literatūra, latviešu valoda, sports) – „Brigadere aicina Sprīdīša ceļos”, kur piecās radošās darbnīcās varēja iejusties Sprīdīša izzinošajā ceļojumā un pie katras pieturvietas tika veiktas fiziskas aktivitātes. Dažas klases iestudēja arī lugas „Sprīdītis” fragmentus, kurus pārējie skolēni var noskatīties video versijā.

Vidusskolēni veica nelielus pētnieciskus darbus – iepazina un analizēja A. Brigaderes bērnības tēlojumus no „Dievs, daba, darbs” un radīja savu atmiņu stāstu, iestudēja lugas „Sprīdītis” fragmentus un veidoja izzinošas prezentācijas par rakstnieces dzīvi, personību un atstāto mantojumu. Tā kā valstī ir jāievēro ar Covid-19 saistītie drošības pasākumi, tad katra klase darbojās atsevišķi – paveikto rādot nelielās izstādēs vai kā video uzvedumu.

Zinta Saulīte

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
I. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

1. Iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts izglītojamo audzināšanas vadlīnijās, valsts pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

Turpināt lasīt
Misija
Nodrošināt mūsdienu prasībām un izglītības attīstības tendencēm atbilstošu, kvalitatīvu mācību procesu skolēna personības un pratības izaugsmei.
Vīzija
Uz savstarpēju uzticēšanos balstīta sadarbība starp pedagogiem, skolēniem un vecākiem kvalitatīvas izglītības iegūšanai un nacionālās pašapziņas stiprināšanai.
Vērtības
• Cilvēks
• Dziļas un noturīgas tradīcijas
• Savstarpēja cieņa
• Droša fiziskā un emocionālā vide
• Taisnīgums un atbildība
Pamatskolas absolvents
• Mācīties un pilnveidoties gribošs jaunietis
• Ar atbildību izturas pret sev uzticēto darbu, kritiski izvērtē situācijas, arī stresa un laika trūkuma apstākļos
• Pārliecināts un ieinteresēts
• Ar zināšanās balstītu viedokli par sabiedrībā notiekošajiem procesiem
• Ir savas dzimtās vietas patriots un ģimenes vērtību turpinātājs
Vidusskolas absolvents
• Pilnībā gatavs iesaistīties darba tirgū
• Izlēmīgs un drošs par iegūtajām zināšanām
• Personība ar augstu pašapziņu
• Radošs darītājs
• Emocionāli inteliģents un analītiski domājošs Viedoklis apkopots un formulēts pamatojoties uz pedagogu grupu darbā izteikto viedokli, skolas padomes vecāku pausto redzējumu un skolēnu parlamenta pārstāvju skatījumu.
Mācību darba prioritātes
Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību satura kvalitatīvai realizācijai.
Audzināšanas darba prioritātes
Atbalsts mācību un audzināšanas darbā ikvienam izglītojamajam, veicinot aktīvas un līdzatbildīgas personības attīstību, ņemot vērā izglītojamā individuālās spējas un intereses. Prioritātes apspriestas un saskaņotas metodiskajās komisijās