Attālināto mācību laiks

Šogad novembrī daudzi publiski svētku pasākumi tika atcelti, taču pavisam klusi, atzīmējot Latvijas 102. dzimšanas dienu, varējām lepoties un pateikt paldies skolēniem ar augstiem mācību sasniegumiem. Esam gandarīti par daudzu skolēnu apzinīgu attieksmi pret mācību darbu un godprātīgu tiešo pienākumu veikšanu. Šogad pagasta pārvaldes Atzinības rakstus valsts svētkos saņēma vecāko klašu skolēni, kuriem, noslēdzot pagājušo mācību gadu, sekmes bija vislabākās: 9. klasē Ieva Rābe un Alise Pētersone, 10. klasē Dāvis Saimons Jākobsons un Agija Masiule, 11. klasē Anna Uļjane un Edgars Mežajevs, 12. klasē Linda Smilškalne, Elīza Rasma Bičevska un Žanis Marģers Kalniņš.

Ar stingriem norādījumiem par drošības pasākumu ievērošanu noslēgumam tuvojas mācību gada 1. semestris. Katrā skolā šobrīd situācija ir unikāla, nav vieni noteikumi visiem, jo katra mācību iestāde atbilstoši savai situācijai modelē iekšējos noteikumus, kuri jāievēro skolēniem, viņu vecākiem un skolas darbiniekiem. Ievērojot nepieciešamo distancēšanos, mūsu skolas plašās telpas pašreiz ļauj nodrošināt klātienes mācības 1.–6. klasei, jo attālinātās mācības šajā vecumposmā ir sarežģīti īstenojamas. Liela cerība, ka, uzsākot 2. semestri, 9. un 12. klases jaunieši varēs atgriezties klātienes mācībās, lai sagatavotos nobeiguma valsts pārbaudes darbiem.

Iespējams, ka attālinātā mācīšanās vismaz tuvākajā nākotnē būs ikdiena, uz ko mums jābūt gataviem gan skolā, gan ģimenēs. Šim procesam ir gan daudzi plusi, gan mīnusi. Attālinātais mācību process skolēniem liek pilnībā īstenot pašvadītās mācīšanās kompetenci, kura ar šo mācību gadu pakāpeniski īstenojama jaunajā pilnveidotajā mācību saturā. Mūsdienu tehnoloģijas rada daudz jaunu iespēju, taču jābūt zināšanām un prasmēm tās izmantot, kā arī pielietot digitālos mācību līdzekļus. Jāatzīst, ka vairākums jauniešu veiksmīgi prot izmantot dotās iespējas un pedagogi saņem kvalitatīvus, pareizi noformētus un saturiski pilnvērtīgus darbus.

Lai skolēniem atvieglotu mācību satura apguvi, pedagogi daudz velta darbu un laiku tiešsaistes stundu sagatavošanai un vadīšanai zoom platformā. Taču, lai šīs stundas būtu pilnvērtīgas, svarīgi no skolēnu puses ievērot saskarsmes kultūru, kas niansēs atšķiras no pieklājības un labas uzvedības normām, ko ievēro, tiekoties klasē klātienē, tas ir, netraucēt arī attālināti skolotājam vadīt stundu, atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem un veikt atbilstošos pierakstus no mācītā.

Ļoti sliktā situācijā šobrīd ir skolēni, kuriem pietrūkst vispārējo prasmju organizēt savu ikdienas tiešo mācību darbu, nav patstāvīgā darba iemaņu, arī spēju sekot skolotāju norādījumiem un e-klases dienasgrāmatai, regulāri kavējas ar uzdoto darbu iesniegšanu. Ja decembra sākumā ir nepietiekoši vidējie vērtējumi, tad kopā ar vecākiem nopietni jādomā par iespēju pabeigt attiecīgo klasi, jo puse no mācību gada būs pagājusi.

Attālinātais mācību process nav jāuztver kā brīvdienas vai izklaide, kad tikai fragmentāri pievēršamies mācībām, bet nopietns mācību process atbilstoši ārkārtas situācijai valstī ar iespējām stundu laikā sazināties ar skolotājiem par neskaidriem jautājumiem, individuālām konsultācijām un papilddarbiem atbilstoši skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai. Neviens skolēns nav pazudis no pedagogu redzesloka un vistiešākā saziņa ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālu un skolas administrāciju skolēniem un vecākiem var notikt, izmantojot e-klases pastu. 6., 9. un 12. klases skolēniem skola ir nodrošinājusi papildus iespējas uzdevumos.lv PROF pieslēgumu ar uzdevumu skaidrojumiem, pareizām atbildēm, teorētisko bāzi un eksāmenu piemēriem, lai gatavotos valsts pārbaudes darbiem. Izmantosim to lietderīgi!

Joprojām gaidām arī no valsts iepirkuma solītos individuālos datorus uz mācību laiku 10. klases skolēniem, lai varētu veikt arvien kvalitatīvākus pētniecības un radošos darbus atbilstoši mūsdienu prasībām. Paldies par sapratni, izturību un atsaucību skolēniem un viņu vecākiem šajā sarežģītajā laikā!

Vanda Kalniņa