Direktora novēlējums svētkos
22.12.2014.

Cien. skolēni, skolēnu vecāki, darbinieki!

Kad uz zaļa egļu zara šūpojas Ziemassvētku brīnums un piparkūku reibinošā smarža liek aizmirst rudenīgās vēja brāzmas kailajos koku zaros, mūsu skolā ir ienākusi miera, mīlestības un padarīta darba sajūta. Mūsu skolas skolēniem un skolotājiem šis ir viens no spraigākajiem un atbildīgākajiem darba cēlieniem, jo godā un cieņā vienmēr esam turējuši augstu atbildības sajūtu, mudinot mūsu jauniešus raudzīties nospraustā mērķa virzienā, gūstot panākumus gan mācībās, gan sportā, gan mākslinieciskajā pašdarbībā.

Lai arī turpmāk mums izdodas veidot un attīstīt sevī tās īpašības, kas stimulē pozitīvu un ieinteresētu attieksmi pret sevi, apkārtējiem un visu jauno.

Lai mīļi un sirsnīgi Ziemassvētki mūsu skolas kolektīvam, mūsu draugiem, labdariem un sadarbības partneriem – priecīgs, panākumiem bagāts, idejām un iecerēm pārpilns Jaunais gads, darot mūsu kopīgo, grūto un atbildīgo audzināšanas un izglītošanas darbu.

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis

Izglītības kvalitāte, drošība un sakārtota vide
06.11.2014.

Pagātnē palicis jaunā mācību gada patīkamais satraukums, un skolas dzīve atkal no jauna uzņem ierastos un tik zināmos apgriezienus.

Šodienas straujajā dzīves ritmā un dažādo sociālo, ekonomisko, izglītojošo procesu attīstībā sen vairs nešaubāmies par izglītības lomu un nozīmi jaunā cilvēka dzīvē. Tieši tāpēc mums tas ir nozīmīgi un vienmēr aktuāli.

Uzsākot strādāt Madlienas vidusskolā, par galveno vērtību un visu mūsu uzdevumu uzskatu augstu izglītības kvalitāti, drošu un sakārtotu vidi, modernu tehnoloģiju nodrošinājumu un pedagogu spēju tās kvalitatīvi un radoši izmantot. Mūsu skolas absolvents, neatkarīgi no izglītības pakāpes, savu izglītības ceļu turpinās – vai nu tā būs viduss- kola, koledža vai augstskola. Tieši tādēļ mums – pedagogu kolektīvam – ir jāspēj dot tā zināšanu kvalitāte, prasmes un iemaņas, lai jaunietis gūtās zināšanas tālāk izmantotu, veidojot zinātniski pētnieciskos darbus, referātus, kursa darbus utt. Šī mācību gada pirmā semestra vidū, dodoties rudens brīvdienās, skolēns saņems liecību ar starpvērtējumu – tas ir, mēs vēlēsimies konstatēt situāciju, kā mācību darbs ir veicies pirmos divus mēnešus, lai plānotu atbalstu tiem, kam objektīvu vai subjektīvu iemeslu dēļ kaut kas nav izdevies, jo semestra noslēgumu, īsi pirms Ziemassvētkiem, mēs taču vēlamies redzēt patīkamu un gaišu. Semestra noslēgumā plānoju uzaicināt uz svinīgu pieņemšanu 20 skolēnus un viņu vecākus, kuru mācību sasniegumi skolā ir visaugstākie pateicībā par ieguldīto mācību darbu un vecāku atbalstu saviem bērniem. Tikai visciešākajā sadarbībā skolai – pedagogiem – skolēnu vecākiem – ir iespēja gūt vislabākos darba rezultātus.

Esmu atvērts idejām, ierosinājumiem, kritikai, gan personīgi tiekoties, gan sazvanoties. Lai visiem veiksmīgs jaunais darba cēliens!

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis

1. semestra labākie
18.01.2014.

Vislabāk mācību darbā 1.semestrī sevi ir apliecinājuši:

2.klasē Undīne Dzene, Kristianna Vjatere, Daniela Lamberte, Nauris Nutovcevs, Sandis Anančonoks, Didzis Ostrovskis, Ieva Rābe, Markuss Gulbis
3.klasē Reinis Kurtišs, Keita Lamberte, Alise Trence
4.klasē Krista Streile, Edgars Mežajevs, Elvis Veinbergs, Linda Šķēla, Krišs Bičevskis, Ralfs Kriškāns, Samanta Meikališa

5.klasē Linda Smilškalne, Reinis Jurka, Kristīne Jankava, Gerda Osokina, Elīza Rasma Bičevska
6.klasē Linda Streile, Ērika Bogdanova, Laura Krupskaja, Luīze Madara Dzene
7.klasē Māra Kļaviņa, Reiners Bērziņš, Rainers Kriškāns, Kitija Balode, Ketija Povha, Edvīns Liepiņš, Alise Dātava
8.klasē Krista Klesmane, Evija Korovacka, Beāte Ločmele

9.klasē Dace Grāvīte, Undīne Piterniece, Sanita Rešinska, Gerda Sedoja, Airita Tirša
10.klasē Aiga Pīķe, Iveta Streile, Edgars Sprukts
11.klasē Alise Birkenfelde, Madara Praliča
12.klasē Laura Jēgere, Alise Viduce, Toms Piternieks, Roberts Greibers

Salīdzinājumā ar pagājušo mācību gadu vairāki skolēni guvuši pozitīvu dinamiku, uzlabojot sekmes atsevišķos mācību priekšmetos: 6. klasē – Tince Mūrniece, Elīna Vosveniece, 7. klasē – Mirdza Marija Strelkova, 8.klasē – Estere Ozoliņa, Lauris Streilis, 9. klasē – Agate Kārkliņa, Oskars Nutovcevs, 10. klasē – Dita Žurēviča, 11. klasē –Sintija Šmate, Gusts Juris Pozņakovs, Lelde Kalniņa. Paldies ikvienam skolēnam, kurš savus tiešos pienākumus skolā veica ļoti godprātīgi, saprotot, ka mācīšanās uzlabo prāta un izziņas spējas, analizējot vispirms savus trūkumus un nemeklējot vainu citos. Ir labi, ka skolēni atzīst, ja kaut ko nezina un izrāda vēlmi to uzzināt, tādējādi veicinot labāku savstarpēju uzticēšanos starp skolēniem un skolotājiem.

Direktore vietniece Vanda Kalniņa

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)