Jaunais mācību gads ir sācies
04.09.2019.

Satikšanās prieks un apziņa, ka turpmākā gada garumā ir gaidāmi jauni izaicinājumi un nopietns mācību darbs un katra diena dos iespēju sevi pierādīt un apliecināt – tās ir vērtības, ar ko mums visiem iezīmējas jauna darba cēliena sākums Madlienas vidusskolā. Arī šajā mācību gadā skola stabili stāv savā skolas kalnā un jau augusta noslēgumā sāka gaidīt skolēnus un darbiniekus nākam pa skolas ceļu, un, ja varētu, tā droši spertu kādu soli mums pretī… atkalredzēšanās prieks ar visiem 200 skolēniem un vairāk nekā 30 skolotājiem! Šogad pedagogu saimei pievienojas krievu valodas skolotāja Sandra Roga un angļu valodas skolotāja Dina Vēze.

Šobrīd mēs visi esam lieli malači, mūsu mācību sasniegumi ir vieni no labākajiem Ogres novadā, mēs esam sevi apliecinājuši mācību priekšmetu olimpiādēs un sporta sacensībās. Mūsu pedagogi ir ieguldījuši lielu darbu, kaldinot mūsu kopējās uzvaras. Mazie pirmklasnieki! Vai sajūtat savu nozīmīgumu un atbildību kopējā darbā? Divpadsmitie! Šogad jums būs iespējas pierādīt savu zināšanu, prasmju un radošuma plūsmu virzienā uz augstiem sasniegumiem. To latiņu jūsu vecākie kolēģi ir uzlikuši varen augstu. Jums tas ir jāspēj, un jūs to izdarīsiet!

Izglītības un zinātnes ministrija šo mācību gadu ir noteikusi par tehnoloģiju gadu. Mēs nevaram noliegt, ka tehnoloģijas – mobilo ierīču izskatā – mūsu dzīvē aizņem aizvien vairāk laika. Cienījamie skolēnu vecāki, pārrunājiet ar saviem bērniem mobilo tālruņu lietošanas nepieciešamību skolā, mājās, uz ielas, pasākumos, savstarpējās attiecībās. Šīs ierīces esat nopirkuši un bērna rokās ielikuši jūs, tādēļ tā arī ir jūsu vara un ietekme pār šīm ierīcēm. Skolā mācību stundu laikā mobilajām ierīcēm ir jāatrodas skolēna somā – tāda ir skolas prasība! Lūdzu to respektēsim! Bet ar tehnoloģijām mēs strādāsim – organizēti, jēgpilni, pedagoga uzraudzībā un vadībā.

Šis mācību gads būs izaicinājums gan skolai, gan mūsu desmitās klases skolēniem, jo iesaistījāmies projektā un esam to piecdesmit izglītības iestāžu skaitā, kuras uzsāk ar septembri īstenot valsts aizsardzības mācību. Gūtās zināšanas un prasmes būs patiesi noderīgas jaunās paaudzes izglītības papildināšanā par mūsu valsts tapšanu, brīvības izcīnīšanu, prasmi to nosargāt. Mācību process tiks papildināts ar daudzveidīgām mācību ekskursijām, būs iespēja tikties ar interesantiem cilvēkiem. Ceru, ka tā ietekmē jaunāka vecuma skolēnos radīsies lielāka interese par jaunsardzi.
Šajā mācību gadā pirmskolas izglītības iestādēs tiek uzsākta jaunā, kompetencēs balstītā mācību saturs īstenošana. Mūsu skolā tas ir Krapes filiāles pirmskolas grupiņā. Lielāks izaicinājums tas būs nākamajā mācību gadā 10. klasē, kad izglītības iestādei vajadzēs skolēniem piedāvāt kādu no 11 izvēles „groziem”. Šogad mūsu uzdevums sagatavot šo piedāvājumu, lai skolēns būtu vislielākais ieguvējs vidējās izglītības ieguves ceļā un gatavs vērt optimāli daudzas augstskolu durvis.

Cienījamie skolēnu vecāki! Neaizmirsīsim, ka augstus mācību sasniegumus un cieņpilnu uzvedību mācību iestādē varam panākt, tikai savstarpēji sadarbojoties. Iepriekšējā periodā aktuāls un sasāpējis jautājums bija skolēnu kavējumi un to attaisnošana. Ieskatieties skolēnu iekšējās kārtības noteikumos un atcerieties, ka vecāki nevar attaisnot visus savu bērnu kavējumus neierobežotā skaitā, bet, ja tas tā notiek, tad skolas pienākums ir likt interesēties kompetentām iestādēm par to, kas notiek ģimenē, ja bērnam ir jākavē mācību stundas. Neradīsim cits citam neērtas situācijas un iesniegsim kavējuma zīmes klases audzinātājam, tiklīdz bērns ierodas skolā pēc kavējuma.

Šis ir Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku gads. Mūsu bērni gribēs tajos piedalīties. Skola piedāvās virkni interešu izglītības programmu dažādās vecuma grupās. Lai tiktu uz svētkiem, būs jāiegulda grūts un regulārs darbs. Tam būs nepieciešams visu mūsu atbalsts.

Mēs taču zinām, ka talantīgi un zinātkāri skolēni ir mūsu valsts nākotnes pamats. Tikai gudrs un zinošs cilvēks var izveidot stabilu pamatu savai valstij un cienīt tās noteiktās demokrātijas vērtības, būt atbalsts savai skolai, novadam, pagastam. Tikai mēs visi kopā – skolotāji, vecāki, skolēni – varam kaldināt izvirzītās vērtības un kopējus panākumus!

Madlienas vidusskolas direktors
Edgars Viņķis

Pirmā skolas diena 2019
02.09.2019.

Zinību diena Madlienas vidusskolā norisinājās 2. septembrī rīta saules ieskautā brīvdabas estrādē „Ozolzīle”, kurā bija sapulcējušies gan lieli, gan mazi, lai kopīgi uzsāktu 2019./2020. mācību gada skolas gaitas. Pasākuma ieskaņā ar siltiem sveicieniem uzrunu teica skolotāja Zinta Saulīte. Skolēniem veiksmi jaunajā mācību gadā novēlēja skolas direktors Edgars Viņķis, mudinot jauniešus vairāk strādāt un izzināt pašiem, mazāk paļauties uz citu palīdzību. Laba vēlējumus teica Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja vietas izpildītājs Ojārs Aslēdziņš un skolas padomes priekšsēdētāja Kristīne Kristjansone. Sveicienus pirmajā skolas dienā bija atvedis Latvijā populārais un labi pazīstamais dziedātājs Nikolajs Puzikovs, kurš iekustināja publiku un lika pasmaidīt ik mirkli, ko pavadīja uz skatuves.

Šogad mācības pirmajā klasē uzsāks 23 mazi, zinātkāri pirmklasnieki, kuri pirmajā dienā skolā jutās omulīgi, droši un priecīgi. Divpadsmitā klase – tie ir 14 jaunieši, kuri ar vasarā uzkrāto spēku ir gatavi mesties darbos, lai eksāmenos sasniegtu augstākos rezultātus. Lai jaunais mācību gads ir pieredzes bagāts, skaistās emocijās ievīts un jaunām zināšanām piepildīts gan skolēniem un viņu vecākiem, gan skolotājiem!

12. kl. skolniece Tince Mūrniece

Gatavi nopietnam darbam un jauniem izaicinājumiem
05.09.2018.

Karstajos vasaras saules staros nemanāmi un ātri ir „izkusis” skolēnu vasaras brīvlaiks un skolas darbinieku atvaļinājumu laiks. Ir uzņemta saules enerģija un gaismas spēks turpmākajam darba cēlienam, kas būs tik ļoti nepieciešams visa mācību gada garumā skolēniem, apgūstot jaunās zināšanas, pilnveidojot prasmes un sadarbības iemaņas. Lai gan jaunā, kompetencēs balstītā mācību satura izstrādāšana un ieviešana ir apturēta uz gadu, skolas pedagogi strādā pie darba metožu dažādošanas, skolēnu patstāvīgā darba prasmju attīstīšanas un atbildības par saviem mācību sasniegumiem veidošanas. Gandarījums, ka audzēkņu skaits Madlienas vidusskolā ir stabils. Tas liecina par kvalitatīvu mācību darbu, plašu interešu izglītības programmu piedāvājumu, stabilu un augšupejošu zināšanu dinamiku pamatpriekšmetos (angļu val., latviešu val., krievu val., literatūrā, bioloģijā, ģeogrāfijā, fizikā, vēsturē u.c.) vairāku mācību gadu redzējumā. Skola pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem lauku skolu kategorijā vairāku simtu skolu konkurencē ieņem 30 pozīciju, kas ir labs un konkurētspējīgs rādītājs. Mums ir jānodrošina radoša, tehnoloģijās balstīta mācību vide, kas turpmākajos gados veidos skolas prioritāšu sarakstu.

Šajā vasarā ļoti ierobežotu resursu apstākļos ar Ogres novada pašvaldības atbalstu esam uzsākuši remontu skolas sporta kompleksā, sakārtojot sanitāros mezglus un sporta garderobes. Joprojām paliek aktuāls jautājums par sporta kompleksa remontu kopumā, jo tas rada nedrošas situācijas, veicot sportiskās aktivitātes. Esam izremontējuši un aprīkojuši ar jaunām mēbelēm un nepieciešamajiem materiāltehniskajiem resursiem latviešu valodas kabinetu, tādējādi uzlabojot pedagogu un skolēnu darba vidi, kā arī papildinājuši mācību līdzekļu un grāmatu klāstu.

Īpašs jaunais mācību gads būs mūsu 15 pirmklasniekiem. Viņu dzīvē skolā viss notiks pirmo reizi – iejušanās lielajā kolektīvā, pirmā klases audzinātāja (skolotāja Marina Dišereite), pirmās mācību stundas. Lai bērni nezaudē prieku radoši un ar interesi darboties turpmāko gadu laikā! Ar pavisam citu dzīves pozīciju vidusskolā ienāk 10 desmitie. Viņi jau zina, ka izglītība – tā ir vērtība, kura nākotnē būs tik nepieciešama un papildināma visas dzīves garumā. Kopā ar klases audzinātāju Mārīti Karņicku svarīgi būs apjaust tās jomas, kuras interesē un veicas vislabāk, kā arī jaunības maksimālismu līdzsvarot ar dzīves realitāti. Ceram, ka interesi raisīs jaunais elektronikas pulciņš, kas dos iespēju jaunāko klašu skolēniem aktīvi un radoši darboties, teorijā gūtās zināšanas pārvēršot praktiskos projektos.

Lai jaunajā mācību gadā izdodas viss iecerētais! Lai jaunieši nesagādā rūpes saviem vecākiem, lai vecāki ir saprotoši, atvērti un ieinteresēti! Lai pedagogi spēj aizdegt intereses dzirksteli jauniešu acīs un sirdīs! Jaunieši, skolas laiks ir visjaukākais jūsu dzīvē. Izmantojiet to lietderīgi un jēgpilni!

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis

Pirmā skolas diena 2018
05.09.2018.

Šogad 2018./2019. mācību gads Madlienas vidusskolā tika svinīgi ieskandināts 3. septembrī jaunatklātajā Madlienas brīvdabas estrādē „Ozolzīle”. Saulainajā un skaistajā svētku rītā pasākuma ieskaņā skolotāja Zinta Saulīte uzrunāja skolēnus, viņu vecākus, skolas darbiniekus: „Vēja spārniem aizsteigusies vasara – tik saulaina, karsta un mīļa. Ar Dziesmu svētku skaņām Mežaparka estrādē, ar tik daudziem pasākumiem, kas veltīti mūsu valsts simtgadei, ar lieliem un maziem darbiem, ar atpūtu un sevis palutināšanu. Taču, kad tuvojas septembris, atkal gaida skola, kurā virmo satikšanās prieks – ar klasesbiedriem, skolotājiem un draugiem.”

Sirsnīgi uzgavilējot, estrādē tika sagaidīti pirmklasnieki un divpadsmitie. Kā allaž Madlienas vidusskolā svinīgos pasākumos, arī šoreiz vienojāmies kopīgā Latvijas valsts himnas „Dievs, svētī Latviju!” dziedājumā. Spēka vārdus skolēniem, pedagogiem un vecākiem veltīja Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis. Godinājām jaunos pedagogus – matemātikas skolotāju Ligitu Ridūzi, vizuālās mākslas skolotāju Andri Džigunu, logopēdi Viju Celmu, radioelektronikas pulciņa vadītāju Andri Miķelsonu un tautu deju skolotāju Danu Balodi.

Gandarīts par skolēnu individuālajiem sasniegumiem, direktors iepazīstināja ar valsts mēroga stipendiātu – 12. klases skolēnu Henriju Augšpulu. Akcentējot faktu, ka izglītība ar veiksmi iet roku rokā, Madlienas vidusskolas saimi uzrunāja Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš un skolas padomes pārstāvis Armands Praličs.

Šogad Madlienas vidusskolā mācības uzsāka 15 pirmklasnieki – Bērziņš Jānis Jēkabs, Birkenfelde Anete, Blumberga Līvija Estere, Deņisenko Eduards Marks, Dombrovska Evelīna Nika, Irbīte Līga, Jaunozoliņa Līva, Jaunozoliņš Otto, Kļaviņa Marta, Mača Elizabete, Pometeļina Arīna, Runcis Donats, Torbejeva Sanija, Trainis Kristers Aleksis, Treiģis Tomass. Audzinātāja ir Marina Dišereite. Katrs 1. klases skolēns saņēma dāvanu – „Sprīdīša ābeci”, skaistus balonus no 12. klases un ziedus no skolasbiedriem.

Madlienas vidusskola priecājas par katru skolēnu, kas ar čalām pieskandina gaiteņus un klases, jo ļoti ceram, ka visi uz skolu nākuši ar apņēmību cītīgi mācīties un uzzināt ko jaunu. Neparastāks skolas sākums šajā dienā bija mūsu 12. klasei, jo nākamais gads – ardievu laiks Madlienas vidusskolai, lai dotos tālāk un kāptu nebeidzamajā zinību kalnā. Svinīgajā pasākumā tika aktualizēta dzimtenes mīlestības, akcentējot, ka tēvzeme sākas ar ģimenes godāšanu, senču piemiņu, savu māju apziņu un latvisko tradīciju kopšanu. Šo mācību gadu veltīsim savai ģimenei, tās spēkam un stiprumam, un tā būs skaistākā dāvana mūsu Latvijas 100. dzimšanas dienā.

Zinību dienas svinīgo pasākumu noslēdza muzikāls sveiciens – dziesma „Vasara nebeigsies nekad”, to izpildīja 11. klases skolēni Ance Ikauniece un Emīls Smilškalns skolotājas Ivetas Mežajevas vadībā.

Jaunā mācību gada sākums ir brīnišķīgs atskaites punkts, lai uzsāktu ko jaunu, lai mainītu ieradumus, lai izvirzītu augstākus mērķus. Negaidiet ne mirkli, neatlieciet uz rītdienu, bet dariet jau šodien! Esiet aktīvi un atraktīvi, esiet radoši un varoši, esiet darbīgi un atbildīgi! Atcerieties, ka dzīve ir tieši tik interesanta, cik paši mēs to veidojam! Skola – tās ir zvana skaņas, jautri smiekli un čalas, vēlme gudrības gūt un noderīgam savai Latvijai būt!

Madlienas vidusskolai – 45
07.09.2017.

Kad pirmā septembra patīkamais saviļņojums un bērnu čalas nedaudz pierimušas, skolas kalnā lēnām un nesteidzīgi, it kā vēlreiz izbaudot skolas apkārtnes īpašo auru, kāpj cilvēki, kuru mūžs saistīts ar skolu – bijušie skolas direktori, skolotāji, tehniskie darbinieki un visi tie, kuriem skola ir īpaša – viens to būvējis, cits projektējis, cits tajā ielicis mīlestību un sirds siltumu, vēl kāds mācījies un strādājis.

Šoreiz tās nebija tikai jubilejas svinības. Skolas kolektīvs visa iepriekšējā mācību gada garumā bija vācis, apkopojis, rakstījis Madlienas vidusskolas vēsturi. Tas bija kaut kas unikāls un vienreizējs. Latviešu valodas un literatūras skolotājas Zintas Saulītes virsvadībā strādāja vesela radošā komanda – Elita Atslēdziņa, Silvija Tutāne, Valentīna Malnača, Mārīte Breikša, Alda Karaseva un vēl daudzi citi, un tapa „Mana Madlienas vidusskola” brīnišķīgas grāmatas veidolā – unikāls un mīlestības piepildīts veltījums savai skolai, savam pagastam, saviem darbiniekiem un absolventiem skolas 45 jubilejā. Šajā svētku pēcpusdienā grāmata svinīgi tika „atvērta”, piedaloties skolas bijušajiem direktoriem – Broņislavam Zukulim, Ingai Elmei (Šrāderei), Aldai Karasevai, direktoru vietniekiem mācību un audzināšanas darbā, ilggadējiem skolas bijušajiem un esošajiem darbiniekiem. Šie cilvēki tika īpaši godināti, tika uzsvērts viņu ieguldījums savas skolas attīstībā, un kā mūsu pateicība viņu rokās iegūla grāmatas eksemplārs.

Madlienas vidusskolas tā laika nepieciešamībā un celtniecībā nenovērtējams ir padomju saimniecības „Madliena” direktora Jūlija Beļavnieka un inženiera Egila Vilnīša ieguldījums. Skolas vēstures grāmata kā pateicība viņiem.

Pasākumu bagātināja muzikālie un deju priekšnesumi, par ko paldies skolotājiem – Justīnei Lindei, Mārai Atslēdziņai, Ivetai Mežajevai, Andim Bičevskim, Vinetai Tumanei. Interesanta un izzinoša bija „Manas Filmu Studijas” veidotā video prezentācija par Madlienas vidusskolas vēsturi, kurā tekstu ierunājuši skolas absolventi – Signe Kušnire un Jānis Bičevskis. Smalki un detalizēti bija gatavots Edītes Lases skatuves dekors, kurā īpašā krāšņumā attēlota Madlienas vidusskola. Svētku sarīkojuma organizēšanā iesaistījās liela daļa skolas darbinieku, par ko viņiem liels paldies.

Kopā ar skolas kolektīvu šajā svētku dienā bija Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš (skolas absolvents), Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, Izglītības, kultūras un sporta komisijas vadītājs Artūrs Mangulis, Ogres novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Sandra Grunte, bijusī starpnovadu LIZDA vadītāja Airisa Lepere. Viņu dāvātie ziedi un pateicības vārdi bija lielisks pedagogu ieguldītā darba novērtējums un stimuls turpmākajai izaugsmei. Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa apsveikuma vēstulē teikts: „Madliena izsenis ir bijusi vieta ar stiprām un garīgām tradīcijām, te veidojušās personības ar pasaules vārdu. Visos laikos Madlienā izglītība ir bijusi cieņā un godā, skola caur laiku lokiem ir spējusi saglabāt savu nozīmi sabiedrībā – par to liecina arī pirms 45 gadiem uzceltā tagadējā vidusskolas ēka, kas gadu ritumā ir paplašinājusies, pienācīgi uzturēta un labiekārtota, lai jaunā madlieniešu paaudze savā pagastā varētu iegūt kvalitatīvu izglītību. Esmu gandarīts par grāmatas „Mana Madlienas vidusskola” izdošanu – paldies ikvienam par ieguldījumu savas skolas un līdz ar to arī sava pagasta vēstures saglabāšanā.” Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks G. Sīviņš un Izglītības pārvaldes vadītāja S. Grunte pasniedza Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstus par ieguldījumu izglītības attīstībā skolas direktora vietniecei Vandai Kalniņai, skolotājām Zintai Saulītei, Elitai Atslēdziņai un Jevgēnijam Liepam. Ogres novada pašvaldības Atzinības rakstus saņēma skolotājas – Silvija Tutāne, Vita Volkopa, Anita Jākobsone, Mārīte Karņicka, Inta Oša, Signe Kušnire, Rasma Vērpēja un Daiva Lūse. Mēs patiesi lepojamies ar šo pedagogu novērtējumu un viņu ieguldījumu savas skolas un novada izglītības attīstībā.

Pateicamies par atzinības, laba vēlējuma vārdiem kolēģiem no Taurupes, Meņģeles, Mazozoliem, Ķeipenes, Suntažiem un citām tuvākām un tālākām vietām.

Svētku pasākumu sirsnīgi un jauki vadīja grāmatas „Mana Madlienas vidusskola” sakārtotāja un scenārija autore Zinta Saulīte un skolas absolvents Jānis Atslēdziņš.

Aicinām uz skolas absolventu salidojumu, kas notiks 2017. gada 21. oktobrī plkst.17.00, lai pulcētos kopīgam atkalredzēšanās priekam. Uz drīzu tikšanos!

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis

Pirmā skolas diena 2017
07.09.2017.

Šajā mācību gadā, kāpjot kalnā, skolēnus un viņu vecākus skola sagaidīja skaista un saposta. Un ne jau tikai tāpēc, ka tradicionāli šajā dienā atzīmējam Zinību dienu, bet gan tāpēc, ka pirms 45 gadiem tieši pirmajā septembrī durvis vēra Madlienas jaunuzceltā vidusskolas ēka.

Skolas pagalmā vējā šūpojās krāsainu balonu virtenes, it kā mājot mums visiem svētku sveicienu un aicinot atgriezties savā skolā pēc garākas vasaras atpūtas. Svinīgā pasākumā visus 211 skolēnus, viņu vecākus un skolotājus uzrunāja direktors Edgars Viņķis, Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš, skolas padomes priekšsēdētaja Kristīne Kristjansone. Uzrunās izskanēja veiksmes un apņēmības vēlējumi gūt augstus panākumus ikdienas darbā, lepoties ar savu skolu, laba vēlējumi jubilejā. Īpaši emocionāls pirmais septembris bija 21 pirmās klases skolēnam, kurus draudzīgi, Renāra Kaupera mūzikai skanot, skolas pagalmā ieveda 12. klases skolēni. Kopā ar viņiem bija klases audzinātājas Vita Volkopa un Rita Pučekaite. Skolas direktors, sveicot pirmklasniekus, uzsvēra, ka šie bērni skolu pabeigs 2030. gadā un ir grūti šodien noformulēt, kas tieši viņiem tad būs jāzina, tādēļ aicināja būt uzcītīgiem skolēniem, apgūt visu, ko mācīs viņu skolotāji, un dāvināja „Pasaku ābeces”, lai mācīšanās neliktos tik sarežģīta. Savukārt 12. klases skolēni pirmklasniekiem pasniedza spēļu komplektu, jo atpūtai pēc padarīta darba arī ir svarīga nozīme.

Prieks, ka šajā mācību gadā desmitajā klasē izvēlējušies mācīties 19 skolēni, tajā skaitā arī mūsu Krapes filiāles devīto klašu absolventi. Tas ir apliecinājums, ka integrēta mācību priekšmetu apmācība lielākā kolektīvā veicina gan skolēnu konkurētspējas palielināšanos darba tirgū, gan kvalitatīvāku zināšanu pieejamību. Klases audzinātājai Ilzei Smilškalnei šogad atbildība dubultā, jo klases skolēnu kolektīvā būs skolniece no Taizemes, kura kopā ar saviem jaunajiem klases un skolas biedriem piedalījās pirmā septembra pasākumā. Skolas direktors E. Viņķis skolēnu apmaiņas programmas dalībniecei un desmitās klases skolniecei pasniedza suvenīru ar skolas simboliku.

Ir gandarījums par to, ka skolā ienāk jaunie skolotāji, bet prieks dubultā, ja tas ir absolvents. Šogad darbu uzsāk jaunā latviešu valodas un literatūras skolotāja Justīne Linde, kura būs arī 5. klases audzinātāja. Lai viņai neizsīkstošs enerģijas lādiņš un vienmēr idejām pārpilns prāts!

Paldies muzikālajam svētku sveicienam, ko izpildīja Letīcija Elizabete Ekkerte un Roberts Baltacis, dziedot G. Rača dziesmu „Kāpsim kalnā” – skolotājas Ivetas Mežajevas vadībā!

Pasākuma noslēgumā, skanot svinīgai mūzikai, debesu plašumos uzlidoja katras klases palaistā balonu buķete, kura pirms tam rotāja skolas pagalmu. Tie ir mūsu sapņi, cerības un pārliecība par nākotni. Un tad skolas zvans aicināja skolēnus kopā ar vecākiem uz kopīgu klases stundu un, kā jau jubilejā, kūkas baudīšanu.

Lai visiem skolēniem, skolotājiem, vecākiem, skolas darbiniekiem veksmīgs un apņēmības pilns jaunais mācību gads! Būsim saprotoši un iecietīgi cits pret citu un atbalstīsim tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams!

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis

Izglītības un zinātnes ministra apsveikums jaunajā mācību gadā
31.08.2017.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)