Madlienas vidusskolas direktora amatā ieceļ Edgaru Viņķi
29.08.2014.

Domes sēdē 28. augustā Madlienas vidusskolas direktora amatā iecelts Edgars Viņķis.

Šā gada jūlijā Ogres novada pašvaldība izsludināja pieteikšanos uz vakanto Ogres novada Madlienas vidusskolas direktora amatu (vakance radās sakarā ar līdzšinējās direktores Aldas Karasevas iesniegto atlūgumu).

Šim amatam pieteicās četri pretendenti, no kuriem par atbilstošāko Madlienas vidusskolas direktora amatam Ogres novada pašvaldības amatpersonu un speciālistu kandidātu vērtēšanas konkursa komisijas atzina E. Viņķi.

E. Viņķim ir 15 gadu pieredze izglītības iestādes vadītāja amatā – no 1999. līdz 2014. gada aprīlim viņš bija Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktors.

Darba līgumu ar E. Viņķi Madlienas pagasta pārvaldes vadītājam Ojāram Atslēdziņam uzdots noslēgt pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma saņemšanas.

pārpublicēts no: ogresnovads.lv

Par veikumu pagājušajā mācību gadā
29.08.2014.

Skolas pamatuzdevums ir kvalitatīvas izglītības iegūšana un tāpēc mācību gada noslēgumā parasti izvērtējam darba rezultātus. Tradicionāli pēdējā skolas dienā – Karoga svētkos par augstiem mācību sasniegumiem 5. ­12. klašu skolēni saņēma Atzinības rakstus. Pagājušajā mācību gadā sekmēs vislabāk sevi ir apliecinājuši:

 • 5. klasē Elīza Rasma Bičevska, Reinis Jurka, Linda Smilškalne, Patrīcija Laurinoviča, Gerda Osokina;
 • 6. klasē Ērika Bogdanova, Luīze Madara Dzene, Laura Krupskaja, Jogita Lazdiņa;
 • 7. klasē Māra Kļaviņa, Rai­ ners Kriškāns, Alise Dātava, Kitija Balode, Reiners Bērziņš, Edvīns Liepiņš, Ketija Povha;
 • 8.klasē Krista Klesmane, Evija Korovacka, Beāte Ločmele;
 • 9. klasē Undīne Piterniece, Dace Grāvīte, Sanita Rešinska, Airita Tirša, Gerda Sedoja;
 • 10.klasē Aiga Pīķe, Edgars Sprukts, Iveta Streile;
 • 11.klasē Jānis Jansons, Madara Praliča;
 • 12. klasē Laura Jēgere, Alise Viduce, Toms Piternieks.

Arī sākumskolas klasēs mācās ļoti atbildīgi, radoši domājoši un talantīgi skolēni, kuri ir sapratuši, ka ar rūpīgu darbu sevis labā var izdarīt ļoti daudz. 1. klases audzēkņi ir labi iejutušies skolas ikdienas dzīvē, sekmīgi apguvuši paredzētās zināšanas un prasmes un saņēmuši pirmās skolas liecības ar aprakstošiem vērtējumiem. Vērtējot zināšanas 10 ballēs, labākie skolēni mācībās sākumskolā ir:

 • 2. klasē Undīne Dzene, Markuss Gulbis, Daniela Lam- berte, Nauris Nutovcevs, Ieva Rābe, Kristianna Vjatere;
 • 3. klasē Keita Lamberte, Alise Trence, Reinis Kurtišs, Ilgonis Vēzis, Elīza Liepiņa;
 • 4.klasē Krišs Bičevskis, Ralfs Kriškāns, Samanta Meikališa, Edgars Mežajevs, Arita Semjonova, Krista Streile, Linda Šķēla, Elvis Veinbergs, Krists Reinards Zariņš.

Augsti mācību sasniegumi nav vienīgais skolas vērtību rādītājs, tomēr ir prieks par katru, kurš pakāpies kādās augstākās virsotnēs vai pārstāvējis skolu dažādās ārpusskolas mācību vai sabiedriskajās aktivitātēs. Pagājušais mācību gads ir bijis īpaši veiksmīgs mācībās talantīgākajiem skolēniem, jo starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs iegūtas 12 godalgotas vietas un 10 atzinības. Pateicībā par gūtajiem panākumiem, 23. maijā olimpiāžu uzvarētāji, sporta sacensību laureāti un viņu skolotāji tika aicināti uz kopīgu pasākumu. Mēs lepo­ jamies ar skolēniem, kuri ieguvuši vislabākos rezultātus dažādu mācību priekšmetu olimpiādēs, pierādījuši savu gudrību un erudīciju. Laureātu vidū ir Undīne Piterniece, Beāte Ločmele, Krista Klesmane, Jānis Jansons, Alise Viduce, Dace Grāvīte, Aiga Pīķe, Kitija Balode, Edvīns Liepiņš, Reiners Bērziņš, Jogita Lazdiņa, Laura Krupskaja, Laura Jēgere, Māra Kļaviņa, Dāvis Grecs, Toms Balodis un novada pētniecisko darbu konkursā Ralfs Bite. Ir prieks un gandarījums par labajiem rezultātiem pašiem skolēniem, viņu skolotājiem un vecākiem, tomēr uztrauc tas, ka daudzus apmierina tikai viduvējas sekmes, bez mācīšanās gribas sasniegt labus rezultātus un nopietnāku zināšanu apguvi atstāj uz semestra vai mācību gada beigām.Tāpēc dažiem skolēniem vēl jūnijā turpinājās mācību gads ar pēcpārbaudījumiem, lai varētu pārcelt uz nākamo klasi un jauno mācību gadu uzsākt ar stabilākām zināšanām.
Paldies ikvienam par godprātīgi veikto darbu aizvadītajā mācību gadā, jo kopīgi esam izdarījuši daudz. Lai vasaras brīvlaikā izdodas labāk iepazīt pašiem sevi, saprast savas stiprās un vājās puses, kā arī uzkrāt spēkus jaunam darba cēlienam!

Direktores vietniece mācību darbā Vanda Kalniņa

Jūnijs – izlaiduma mēnesis
29.08.2014.

Medaini smaržo baltās madaras, vīst Jāņu dienas vainagi, ar pēdējiem jasmīniem esam aizsūtījuši atvadu sveicienus jūnijam – izlaidumu mēnesim.

7. jūnijā Madlienas vidus­ skolai ardievas teica desmit 12. klases absolventi ­ Toms Bal- odis, Roberts Greibers, Kārlis Jansons, Laura Jēgere, Rita Lazdiņa, Toms Piternieks, Elvis Smilškalns, Raitis Strazdiņš, Laura Upeniece, Alise Viduce, bet 13. jūnijā septiņpadsmit 9.a klases skolēni saņēma apliecības par pamatizglītības iegūšanu.

Savā atvadu pasākumā no skolas divpadsmitie iejutās kāda putna lomā, jo paši uzskata, ka viņiem piemīt bezdelīgas prasme un darbīgums, pūces gudrība, dzērves noslēgtība, lakstīgalas skanīgā un svinīgā dziesma, kovārņa meistarīgās kustības, cīruļa apzinīgums, strazda spēcīgais lidojums, ērgļa ugunīgums, stārķa taisnīgums.

Mācoties vidusskolā, šī gada 12. klases absolventi piedalījušies Ogres starpnovadu bioloģijas, ģeogrāfijas, vizuālās mākslas, fizikas olimpiādēs; fizioliģiskā un radošo darbu konkursā, ieguvuši godalgo­ tas vietas un atzinības rakstus mājturības, latviešu valodas, bioloģijas un angļu valodas olimpiādēs un vides spēlēs, dažāda līmeņa sacensībās augsti sasniegumi ir bijuši sportā.

Visus trīs gadus divi šīs klases skolēni ir saņēmuši Madlienas pagasta pārvaldes balvas par augstiem mācību sasniegumiem.

Līdztekus mācībām skolā četri skolēni papildus iesaistījās projektā „Esilīderis” un izlaidumā saņēma Latvijas Uzņēmējdarbības un Menedžmenta Akadēmijas apliecību par profesionālās piln­ veides izglītību, kas apliecina viņu iegūtās zināšanas 7 komerczinību mācību priekšmetos – lietvedība, mārketings, likumdošana, lietišķā etiķete, grāmatvedība, uzņēmējdarbība un menedžments.

9.a klases absolventi savā izlaidumā teica paldies sākumskolas skolotājām Dacei Priedoliņai, Aelitai Niedrītei, Vitai Volkopai par pacietību, dāsnumu, zināšanām, ko ielika ceļa sākumā. Absolventudāvātās saulespuķes saņēma ne tikai sākumskolas audzinātājas, bet kā paldies par pleca sajūtu, dzīves gudrībām, labestību un sapratni daudzi no skolas kolektīva. Saulespuķes tāpat kā bērni mīl siltumu un maigumu. Absolventi vēlēja, lai tās zied un priecē saņēmējus visu vasaru, it īpaši šajā lietainajā, atgādinot, cik daudz laba viņiem devuši. Lūdza piedošanu par nevietā izteiktajiem skarbajiem vārdiem, aizvainojumu, bērnu muļķībām un izdarībām, uzsverot, ka sirds dziļumos skolas kolektīvu ir pieņēmuši kā savējos. Skolai vienmēr būs nozīmīga vieta viņu dzīvēs.Kādi bija 9.klases beidzēji, ko viņi domā par nākotni, kādi būs viņu turpmākie ceļi?

Mākslinieku, mūziķu, sportistu klase – tā viņus varētu raksturot. Vairāk kā puse klases beiguši K. Kažociņa Madlienas mākslas un mūzikas skolu. Viņu – Daiņa Zaica, Sanitas Rešinskas, Sintijas Piternieces, Agates Kārkliņas, Undīnes Piternieces, Dagnijas Cinītes, Mika Bičevska – mākslas darbi rotāja pagasta pašvaldības, skolas, kultūras nama gaiteņus, kur katrs interesents varēja priecāties, cik radoši, izdomas bagāti, talantīgi, oriģināli ir šie jaunieši. Skolas pasākumos, klases- biedru jubilejās Sanitas zīmējumi priecēja ar izdomu, īpašo pieeju, vienreizīgumu. Mūzikas skolas absolvente Gerda Sedoja ar flautas spēli pārsteidza gan svētkos, gan dažādos konkursos. Neizpalika arī Daces Grāvītes un Agņa Lazdiņa muzikālie priekšnesumi. Gerda un Agnis jāpiemin arī kā izcili sportisti gan individuālajās disciplīnās, gan kolektīvajos sporta veidos, uzteicama ir Ingunas Žolobas atbildība par klases kavējumu uzskaiti, atvieglojot klases audzinātājas darbu.

Tomēr skolā vienmēr pirmajā vietā ir mācību darbs. 9.klasi beidz 5 zelta meitenes, kuras visus gadus bijušas skolas labāko top­10 – Undīne Piterniece un Dace Grāvīte sasniegušas izcilus rezultātus, labas un teicamas sekmes Airitai Tiršai, Sanitai Rešinskai un Gerdai Sedojai. Meitenes zina, ka zināšanas ir nepieciešamas, ka turpmākais attīstības process nav iedomājams bez prasmēm un iemaņām, ko deva skola. Visas mācīsies vidusskolā – 4iestājušās Madlienas vidus­ skolas 10.klasē, bet Dace dosies uz Rīgu, lai iepazītu grūto un sarežģīto matemātikas pasauli. Eksāmenu sesijas laikā klases audzinātāja Silvija Tutāne sapratusi, ka beidzot bērni ir pieauguši, mainījusies attieksme pret mācībām, vienam pret otru, mazāk strīdu par ikdienišķām lietām, vairāk par nezināmo kādā no mācību priekšmetiem. Kolektīva kodols saglabājas, jo 13 jau iestājušies Madlienas vidusskolā, lai turpinātu apgūt vidējo izglītību, bet kādam ceļš vedīs uz Mālpili, Aizkraukli, Ogri. Diemžēl ne visi saņēma apliecību par pamatizglītību. Svarīgi saprast, ka bez atbildības un pienākuma izjūtas sasniegt iecerēto nevar.

Par savējiem klases audzinātāja Silvija Tutāne saka: „Interesanta, radoša un idejām bagāta klase, kas noteikti paliks skolas vēsturē. Paldies, ka piedalījāties olimpiādēs un konkursos, ka neatteicāt, kad bija jāaizstāv skolas gods. Paldies, ka spējāt laboties un kļuvāt par atbildīgiem cilvēkiem. Kopā piedzīvojām klašu konkursauzvarētāju godu, baudījām brīnišķīgu uzvarētāju ekskursiju ar 2013. gada 12. klasi pa Zemgali un Kurzemi. Šogad meitenes uzvarēja pamatskolas „Meitene­ zeltene” konkursā, kur pierādīja, ka mākslas un mūzikas skolā iegūtais ir vērā ņemams. Protams, guvums no mācību stundām un ārpusklases pulciņiem arī bija svarīgs.

Lai piepildās vēlētais izlaiduma dienā, lai esat patiesi un pastāvat paši, nevis kāds jūs loka. Esiet ar savu viedokli, to nemainiet, droši skatieties uz priekšu un ticiet labajam!

Paldies vecākiem, kuri visus gadus mani atbalstīja. Kopīgi spriedām, kas darāms, lai uzlabotos disciplīna, lai strādāt būtu vieglāk un interesantāk. Paldies skolas psiholoģei Renātei Ločmelei, kura bieži bija man liels atbalsts. Paldies sociālajam pedagogam Marutai Viducei, kura rada risinājumu grūtās un saspringtās klases situācijās. Paldies visam skolas kolektīvam, īpaši skolas vadībai, kas izprata radušos situāciju un meklēja risinājumus.

Nu varam ar prieku skatītiesnākotnē – būs arhitekti, mūziķi, mākslinieki, sportisti, zinātnieki, mediķi, elektriķi un pavāri.”

Jūlija pirmajās dienās 12. klases absolventi tika arī pie oficiāli atzītiem dokumentiem – saņēma atestātus par vidējo izglītību un sertifikātus par nokārtotiem valsts pārbaudes darbiem. Centralizēto eksāmenu rezultāti dažādi, katram atbilstoši ieguldītajam darbam, bet gribas ticēt, ka ne tikai dienas skolas skolēniem, bet arī abām neklātniecēm nākotnē noderēs Madlienas vidusskolā gūtā ceļamaize un katra izvēlētais turpmākais virziens būs labi pārdomāts un pareizs.

„Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks, saule un mit­ rums, lai uzziedētu un nestu sēklas. Tā arī mēs savas vēlmes ar varu nevaram īstenot. Neatlaidība un sīksta pacietība vainago darbu un palīdz arī mazā dārzā izaudzēt krāšņas rozes,” raksta Zenta Mauriņa, šai atziņai, absolventiem labu vēlot, pievienojas klašu audzinātājas Silvija Tutāne un Daiva Lūse.

Āra apmācība visiem
29.08.2014.

Madlienas vidusskola iesaistījusies Comenius Regio programmas projektā „Āra apmācība visiem” („Outdoor Learning for All”), kurā kopā ar skolotājiem no vēl trijām Ogres novada skolām (Ogres- gala pamatskola, Suntažu un Jaunogres vidusskolas) un Lielbritānijas piejūras pilsētas Sautendas (Southend-on-Sea) 4 skolu skolotājiem mēģinām atrast labākos risinājumus, lai apmācības procesu padarītu interesantāku, izmantotu vairāk pētniecisko metožu, kas savukārt ļautu skolēniem likt lietā savu pieredzi un mudinātu viņus darboties un izzināt patstāvīgi. Kā konsultanti šajā projektā darbojas Bērnu Vides skola.

Jau notikuši vairāki semināri iesaistīto skolu pedagogiem gan šeit pat Ogresgalā un Ogrē, gan arī Ogres novada pārstāvju vizīte Sautendā. Kolēģu un sadarbības partneru tikšanās reizēs tiek diskutēts par pedagogiem nepieciešamajām kompetencēm āra apmācības nodarbību organizēšanai, izstrādātas un praksē izmēģinātas darba lapas dažādu uzdevumu veikšanai, analizētas piemērotākās metodes.

Āra apmācības organizēšana kļūst arvien aktuālāka daudzās Eiropas valstīs, kur liela daļa skolēnu dzīvo urbanizētā vidē. Latvijā iespējas iepazīt dzīvo dabu ir daudz lielākas, tomēr mums svarīgi pievērsties ekoloģijas jautājumiem un veselīga dzīves veida popularizēšanai. Būtiski veidot skolēnos saudzīgu attieksmi pret apkārtējo pasauli, lai skolotājam nebūtu jābaiļojas (kā gadījies praksē), ka āra nodarbības laikā dažiem skolēniem parādās tieksme nevis izzināt, bet sapostīt, nodarīt pāri sīkajām radībām, kas mīt dabā.

Mūsu skolai ciešāki kontakti izveidojušies ar Darlinghurst pamatskolu Sautendā, kurā mācās bērni no 3 līdz 11 gadu vecumam. Šīs skolas skolotājas Lousia Arnold, Sophie Lynch, Alison Plummer un Sautendas Izglītības fonda pārstāve Pam Storer viesojās Madlienā š.g. 3. jūnijā, kad grupa pedagogu no sadarbības partnerskolām bija Ogres novadā, lai novērtētu līdzšinējo sadarbību un izvirzītu uzdevumus nākamajam periodam. Mēs iepazīstinājām kolēģes ar savu veikumu āra nodarbību organizēšanā. Īpaši viešņām interesēja Meža dienu pasākums, kuru 9. maijā „Forsteros” skolēniem organizēja biedrība „Meža projekti”, rādījām bildes un filmu par šo dienu, stāstījām, ar kādu aizrautību Dace Iraids jau kuro gadu atrod finansējumu pasākumam un nodrošina profesionāļus tā veiksmīgai norisei. Anglijā ir izveidoti vairāki praktisko apmācību centri, kur visu gadu skolēnu grupām ir iespēja pieteikties āra apmācības nodarbībām par dažādām tēmām un tās vada īpaši šim darbam sagatavoti pedagogi. Katrā valstī ir savas tradīcijas, tādēļ iepazīt citu pieredzi vienmēr noderīgi.

Madlienā ar dažādiem vides projektiem visvairāk ar skolēniem strādā Inta Oša, viņa kopā ar 7. klasi darbojās skolas apkārtnē arī 3. jūnijā. Anglijas skolotājas priecājās par mūsu iespējām izmantot āra apmācību, viņām patika sakoptā teritorija ar tik daudziem dabas objektiem tajā – mazās upītes, vecie parka koki, zāliens un ziedu pļavas visapkārt. Tikai jāprot ar redzīgām acīm šajā dabas grāmatā palūkoties – tas arī ir āra apmācības galvenais mērķis.

Alda Karaseva

Absolventu atmiņas par skolu un paldies
29.08.2014.

Maijs ir mēnesis, kad noslēdzas garais mācību gads – citam, lai rudenī atkal satiktos, taču daudziem skolēniem tas ir jaunu meklējumu, neziņas un apjukuma laiks. 4. klase atvadās no saviem sākumskolas drau- giem, lai jau septembrī mācītos kopā ar lielajiem skolēniem. 9. klases audzēkņi, nokārtojuši valsts pārbaudes darbus un eksāmenus, vēl domā, vai palikt un turpināt izglītoties Mad- lienas vidusskolā vai doties uz citu mācību iestādi. 12. klases skolēni stāv nopietna ceļa krustcelēs, jo viņu izvēle ir būtiska, lai veidotu turpmāko dzīvi. Lai viņiem veiksme un izdošanās! Pārējais katra paša rokās, jo savu laimi veidojam un kaļam paši.

Madlienas vidusskolas skolotāja Zinta Saulīte

4. klase par pavadīto laiku sākumskolā

Man vislabāk atmiņā palikušas ekskursijas. Es mācību stundās centos nopelnīt vairāk plusiņu, kaut bija arī mīnusi. Audzinātāja Dzidra Ozola- Ozoliņa mūs, skolēnus, mācīja būt draudzīgiem un nestrīdēties.

Agnese Jēgere, 4. kl.

Mūsuskolotājaiirtādsgailis, kuru viņa ieslēdz, ja kāds klasē ir aizmidzis. Tad putns skaisti dzied: „Ki-ke-ri-gū!” Mums ir bijuši jauki un interesanti klases vakari, kad dejojām, lēkājām un spēlējām dažādas spēles. Ar audzinātāju labi sapratāmies, un viņa allaž centās rast risinājumu mūsu strīdos un nesaskaņās.

Kristers Kristjansons, 4. kl.

Atceros 1. klasi, tad likās, ka skola ir ļoti liela. Pamazām to iepazinu. Patika Skolotāju dienas, kad lielie skolēni nāca vadīt mācību stundas. Madlienas vidusskolā sāku mācīties 4. klasē. Pamazām sadraudzējos ar klasesbiedriem, patika audzinātājas mīļums un labestība.

Diāna Pimčonoka, 4. kl.

Jaukā atmiņā paliks klases vakari, ekskursijas un pārgājieni, skolas pasākumi, īpaši Ziemassvētku eglīte. Vislielākais paldies mūsu audzinātājai un vecākiem.

Linda Šķēla, 4. kl.

Atminos, kā 1. septembrī, kad sāku mācīties 1. klasē, izstaigājām visu skolu. Rudenī braucām uz R. Blaumaņa muze- ju „Braki” un Gaiziņkalnu. Esam devušies pārgājienā uz Edgara mājām. Mūsu klase ir izpalīdzīga, saticīga, reizēm gan sastrīdamies.

Reinards Krists Zariņš, 4. kl.

Mūsu klase daudz spēlēja dažādus teātrīšus. Tas man ļoti patika. No mācību stundām visinteresantākās bija sociālās zinības. Jauki bija klases va- kari un pulciņi, kuros varēja piedalīties.

Krišs Bičevskis, 4. kl.

Paldies 4. klases skolēnu vecākiem par sadarbību un palīdzību ekskursiju organizēšanā, kopīgajiem pārgājieniem! Paldies par meiteņu bizīšu pīšanu un pastalu uzvilkšanu pirms pasākumiem! Vecāki bija tie, kas vienmēr rūpējās, lai klasē būtu tīrs dz- eramais ūdens. Lai bērniem un vecākiem arī turpmāk daudz skaistu brīžu!

Audzinātāja Dzidra Ozola- Ozoliņa

9. klases sveicieni skolai

Tu, skola, man esi likusi justies labi un ērti. Tu esi kā manas otrās mājas. Madlienas vidusskola ir skaisti iekārtota. Skolā apgūstam jaunas zināšanas, ir iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs, pulciņos, doties pārgājienos un ekskursijās Skola iemāca atšķirt labo no sliktā, iegūt dzīves pieredzi. Te ir jauki un saprotoši skolotāji. Vislielākais paldies klases audzinātājai Silvijai Tutānei.

Airita Tirša, 9. kl.

Paldies, skola, par Tavām siltajām sienām, kas gan ziemā, gan rudenī sildīja! Paldies par labo auru, kas palīdzēja mācīties un sasniegt tik augstus rezultātus! Paldies, ka kā mazais gariņš palīdzēji it visā! Paldies, ka biji stiprais balsts šo deviņu gadu laikā! Vēlu Tev saules mūžu! Paliec tikpat skaista un mīļa! Tu vienmēr būsi vislabākā skola.

Dace Grāvīte, 9. kl.

Es pateicos skolai par zināšanāmunkopāpavadītajām ekskursijām, par jaukajiem brīžiem un arī ne tik priecīgiem mirkļiem. Skolā esmu iegu- vusi daudzus draugus. Pa- tika pasākumi, bet vislabāk diskotēkas un sacensības starp klasēm. Esam arī uzvarējuši.

Sintija Piterniece, 9. kl.

Skolā ir aizritējuši 9 prieka, smieklu un arī stresa pilni gadi. Uz skolu vienmēr nācu ar prieku. Paldies, skola, ka izveidoji mani par labu un gu- dru cilvēku, ka iemācīji atšķir labo no ļaunā! Madlienas vidusskolā esmu attīstījusi sevi dejošanas, mākslas un dziedāšanas pulciņos. Priecājos par interesantajām ekskursijām, iespēju piedalīties Dziesmu un deju svētkos.

Undīne Piterniece, 9. kl.

Klasē esmu iepazinu dau- dzus labus cilvēkus. Sākumā ar mācībām klājās grūti, taču pamazām saņēmos, izvirzīju sev noteiktu mērķi un sasniedzu labus rezultātus. Skolā vienmēr skaisti ir bijuši Ziemassvētku eglītes pasākumi. Prieks, ka 8. klasē, piedaloties mākslas konkursā, ieguvu 1. un 2. vietu, vienu darbu pat aizsūtīja uz Angliju. Allaž atcerēšos jaukās ekskursijas.

Dagnija Cinīte, 9. kl.

Esmu madlieniete un jau 9 gadus kāpju skolas kalnā, lai gūtu zināšanas. Šeit piedzīvoti gan patīkami, gan ne tik jauki brīži. Paldies, skola, ka iemācīji saprast dzīves jēgu un sas- tapt labus cilvēkus! Paldies, ka liki smagu nastu nest uz pleciem, jo esmu iemācījusies pārvarēt grūtības! Pateicos, ka iemācīji būt stiprai un pastāvēt par savu viedokli. Paldies, skola, ka iemācīji mīlēt sportu! Esmu piedalījusies koru skatēs, olimpiādēs, sporta sacensībās, pierādījusi sevi skolas, Mad- lienas pagasta, Ogres novada un valsts mērogā.

Gerda Sedoja, 9. kl.

12. klases pārdomu virtenes

Būt divpadsmitklasniekam nav grūti. Tā ir atbildība, jo esam vecākie skolēni skolā. Skolotāji palīdz, kā var, atvieglo no lieku darbu darīšanas, lai apgūtu vairāk un labāk mācību vielu. Toties mūsdienās bērni un jaunieši paliek aizvien slinkāki, un papildus mācību darbs nešķiet svarīgs. Pat tad, ja apzinās, ka skolā iegūtās zināšanas būs noderīgas un vajadzīgas pēc tās pabeigšanas. Es iestājos vidusskolā, lai iegūtu vidējo izglītību, jo mūsdienās tā ir ļoti nepieciešama. Bet ar to ir par maz, lai uzreiz strādātu un veidotu turpmāko dzīvi.

Toms Piternieks, 12. kl.

Vēlos pateikt paldies vecākiem, kas vienmēr par mani rūpējušies un mācījuši dzīves gudrības. Esmu aizstāvēts, bārts, mīlēts, mācīts un lolots. Paldies skolotājām, kas mani ir mācījušas un skolojušas, bet vislielākais paldies manām klases audzinātājām. Bez viņām es nezinātu, kas ir īsta draudzība un arī nodevība. Skolotājas iemācīja, kā novērtēt draugus, kā izlīgt, kā palīdzēt un nekļūt savtīgam.

Toms Balodis, 12. kl.

Daudz skaistu brīžu piedzīvots šo divpadsmit gadu laikā. Liela daļa no tiem dažādos skolas pasākumos, bet tomēr vislabākās atmiņas man būs no smieklīgajiem starpbrīžiem, kuri tika pavadīti uz dīvāna kopā ar draugiem. Runājot ar absolventiem, šķiet, ka vidusskolas pietrūks tikai tad, kad to jau būšu pabeidzis. Gribu pateikties sākumskolas audzinātājām – Inetai Frēlihai un Dzidrai Ozolai-Ozoliņai –, kas man iemācīja skaitīt, reizināt, pareizi un glīti rakstīt, lasīt, viņas iemācīja domāt citādi un pateikt paldies tiem, kuri to ir pelnījuši. Pamatskolas laikā pateicība Anitai Jākobsonei par vēstures stundām un par to, ka viņa vienmēr bija tik jauka un pretimnākoša. Intai Ošai vēlos pateikt vislielāko paldies, jo viņa man ikkatrā ģeogrāfijas stundā uzbūra acu priekšā paradīzi, ko var sastapt uz zemes, par katru valsti un vietu, kur bijusi, viņa spēja pastāstīt tik intere- santi, ka man pašai radās vēlme tur nokļūt. Vidusskolas laiks nav iedomājams bez klases audzinātājas Daivas Lūses, kas vienmēr ir palīdzējusi un atbalstījusi.

Laura Jēgere, 12. kl.

Vēlējumi absolventiem

Lai jūs atrastu pareizo dzīves ceļu! Lai sasniegtu izvirzīto mērķi un vērtu durvis, aiz kurām ir daudz krāsainu sapņu! Lai tie visi piepildās!
Lai jums viss izdodas! Lai ir laime, prieks un nauda!
Lai izdodas viss iecerētais, lai dzīves ceļā rozes zied!
Lai dzīves durvis, kas jums ir atvērušās, sniedz daudz pārsteigumu! Lai veiksme turpmākajā dzīvē!
Lai kādā skolā turpinātu mācīties, galvenais – esiet čakli un centīgi! Mācieties! Tas ir grūti, bet svētīgi.
Lai izvēlētā skola ir īstā, un lai vēlāk labs darbs!
Izbaudiet jaunību, piedzīvojiet skaistus brīžus citās mācību iestādēs!
Pilnveidojiet sevi! Lai daudz prieka mirkļu! Izbaudiet tos! Ar smaidu atcerieties Madlienas vidusskolu!
Kļūstiet par labiem un sabiedrībai vajadzīgiem cilvēkiem!

Mana vecmāmiņa un vectētiņš
12.06.2014.

Maijs ir ģimenes mēnesis, kad svinam Mātes dienu un godinām dzimtas stiprumu. Spēcīgs ģimenes balsts ir mūsu mīļās vecmāmiņas un vectētiņi, omes un opīši. Viņi – dzīves gudrību devēji, mīlestības avots un mazbērnu vislielākie lutinātāji. Cik labi, ja ir vecmāmiņa un vectētiņš – jaukie, strādīgie, izpalīdzīgie un sirdsgudrie! Madlienas vidusskolas 2.–4. klases skolēni var daudz pastāstīt par saviem mīļajiem cilvēkiem. Lai bērnu domas un labie vārdi ir skaistākā dāvana Ģimenes un Mātes dienā!

Madlienas vidusskolas skolotāja Zinta Saulīte

Manu vecmāmiņu sauc Irēna, viņa ir mīļa un cenšas vienmēr mani iepriecināt. Kad ome brauc ciemos, līdzi ir kāda dāvaniņa. Atceros, kā vasarā gājām sēņot. Atradām daudz sēņu – lielas un mazas. Te es ieraudzīju mušmiri, saucu vecmāmiņu un teicu, ka esmu atradis briesmoni. Atnāca mana ome un atbildēja, ka tas nav briesmonis, bet, ja redzu sarkanu sēni ar baltiem punk- tiem, tad lai nebaidos un arī savā groziņā to nelieku.

Linards Daniels Puriņš, 2. kl.

Manas mammas mammu sauc Silvija, viņa strādā skolā. Vecmāmiņa ir jauka un labsirdīga, dzīvo privātmājā. Viņas vīram Vladimiram ir melni mati un īss augums. Viņš parasti māca krievu valodu. Mana tēta mammu sauc Mai- ja, viņa strādā pansionātā un ātrajā palīdzībā, agrāk – Ogres slimnīcā. Vecmāmiņa mīl kārtību. Viņas vīrs Edvīns ir liels stāstītājs – īpaši par medībām, veic dažādus darbus mājās. Manas vecmāmiņas un vectētiņi ir jauki, jo daudz ko iemāca.

Undīne Dzene, 2. kl.

Manai vecmāmiņai ir 80 gadi, un vectētiņam – 78. Abi ir labi, čakli, kārtīgi un izpalīdzīgi. Ar opi satiekos katru dienu, ar omi – retāk. Viņi dzīvo lauku mājās un labprāt daudz ko stāsta. Es cenšos vecmāmiņu un vectētiņu iepriecināt, dažreiz uzdāvinu ziedus.

Raivo Zanders, 2. kl.

Mēs ar vecmāmiņu pēc horos- kopa esam jaunavas. Kad atbrau­ cu ciemos, tā mani jau gaida suns Rūcis. Mēs ar omi parasti aprunājamies un spēlējam cirku, ar opi arī labi saprotos. Dažreiz es braucu ar velosipēdu pēc avīzēm, lai vectētiņam būtu, ko lasīt. Ar vecmāmiņu kopīgi sēņojam, lasu viņai priekšā grāmatas. Gan ome, gan opis man ir mīļi.

Silva Kļaviņa, 2. kl.

Ome parasti palīdz mācīties, sagaida mani no skolas un samīļo. Es pastāstu, kā man skolā veicās, un ome – kā viņai ir klājies. Vecmāmiņa gatavo garšīgas pusdienas un vakariņas, cep gardus pīrāgus un bulciņas. Mēs kopīgi ejam pastaigāties, un es palīdzu viņai kārtot māju. Otra vecmāmiņa dzīvo Jumpravā, es dažreiz aizbraucu pie viņas ciemos. Vecmāmiņai ir mazs kaķītis. Arī viņa garšīgi taisa ēst.

Andris Jakovļevs, 2. kl.

Manas omītes sauc Rita un Anna. Ar vienu vecomīti un vecopi dzīvoju kopā, bet otri mitinās Ļaudonā. Vecmāmiņai Annai nesen bija dzimšanas diena, ar māsu apsveicām viņu, piezvanot pa telefonu. Mans vecopītis strādā „Galiņos”, otrs – saimniecībā Ļaudonā. Vectētiņš Voldemārs dažreiz atved kādus dārzeņus vai augļus. Pie otra vectētiņa vasarā braukšu ciemos.

Daniela Lamberte, 2. kl.

Mana vecmāmiņa ir mīļa un jauka, viņai ir zaļas acis un melni mati. Ome man ir ļoti daudz iemācījusi – tamborēt, adīt, veikt dažādus dārza darbus. Viņa man vienmēr nopērk kaut ko garšīgu.

Annija Kļava, 3. kl.

Mana ome ir ļoti mīļa un arī gudra. Viņa man ir daudz iemācījusi un pastāstījusi. Ome ir čakla un arī ātra, jo, kad es aizeju līdz puķu dobei, tad viņa jau darbu pabeigusi. Ar manu omi bijuši tādi joki, ka traks var palikt. Ejot uz mežu, mums bija jāšķērso upe. Ome iekrita iekšā, tomēr viss beidzās labi.

Emīls Ernests Zvirbulis, 3. kl.

Manu vectēvu sauc Mārtiņš. Man viņš ļoti patīk, jo ir aktīvs – brauc ar motociklu, strādā dārzā. Viņš parāda, kādas puķes uzziedējušas. Kad palieku pie opja pa nakti, brokastu laikā viņš stāsta par to, kā senāk dzīvoja. Man tas ļoti patīk. Mēs ejam arī pastaigāties. Viņš ir ļoti mīļš. Es varu teikt, ka lepojos ar savu opi.

Elīza Liepiņa, 3. kl.

Mana ome un opis ir ļoti labi. Ar omi mēs gatavojam kūkas, minam mīklas, daudz runājam par skolu. Ar opi paras­ ti pastaigājamies un spēlējam dambreti. Citreiz es prasu opim, lai pastāsta par savu bērnību.

Agija Masiule, 3. kl.

Mumis ir mana ome. Viņa dzīvo „Kalējos” un ir ļoti laba. Man patīk palikt pie omes pa nakti. Tad viņa man ļoti bieži taisa pankūkas.

Reinis Kurtišs, 3. kl.

Manu vecmāmiņu sauc Bai- ba. Viņa ir ļoti čakla, vienmēr par mani padomā – nopērk sal- dumus, augļus, kad esmu slima. Kad ilgāk vecmāmiņa mani nav redzējusi, vienmēr mani apskauj un iedod konfektes. Viņai ļoti patīk mani iepriecināt ar kādu pārsteigumu. Mana vecmāmiņa ir ļoti laba!

Alise Trence, 3. kl.

Manu vectētiņu sauc Pēteris Putričs, viņš dzīvo pie Pļaviņām un ir 74 gadus vecs. Vectētiņš ir uzbūvējis mūsu māju, kurā mēs dzīvojam. Viņš ir ļoti čakls – ko iesāk, to arī pabeidz. Vectētiņš mani vienmēr atbalsta un uzskata, ka labi jāmācās, un, ja esmu ko iesācis, tad tas ir jāpaveic līdz galam. Viņš ir ļoti labs, izpalīdzīgs un labsirdīgs. Pēteris ir vislabākais vectētiņš pasaulē. Es viņam vēlu labu veselību un izturību.

Krišs Bičevskis, 4. kl.

Ernests Praņevskis ir mans mīļais, uzticamais un izpalīdzīgais vectētiņš. Viņš daudz joko, taču dažreiz ir stingrs un nopietns. Opis strādā par šoferi, ved bērnus uz kon- certiem, skatēm un sacensībām. Vasarā es vectētiņam palīdzu veikt dažādus darbus. Viņš man māca, ka pret visiem vajag būtlabam un izpalīdzīgam. Viņš ir vismīļākais, visizpalīdzīgākais un visdraudzīgākais vectētiņš. Viņš dzīvo laukos un ir manas mammas tētis.

Ralfs Kriškāns, 4. kl.

Manu omi sauc Ināra, viņa dzīvo „Rūķīšos” 4 un ir 67 gadus veca. Vecmāmiņa ir invalīde. Kad mamma aizbrauca uz Īriju, man bija tikai 3 gadi. Omi esmu iemīlējusi kā savu mammu. Es viņu sargāju, lai ar vecmāmiņu nekas ļauns nenotiktu. Palīdzu savai omei un novēlu stipru, stipru veselību.

Agnese Jēgere, 4. kl.

Sava tēta mammu saucu par babu, viņa dzīvo laukos un ir čakla, izpalīdzīga, mīļa un sirsnīga. Es allaž esmu vēlējusies līdzināties savai vecmāmiņai. No babas esmu daudz ko mācījusies, piemēram, ka jebkurš darbs ir jāveic līdz galam. Esi, vecmāmiņ, vienmēr tikpat mīļa un laba!

Krista Streile, 4. kl.

Manai vecmāmiņai ir 51 gads, un viņa ir ļoti mīļa, godīga, sirsnīga, izpalīdzīga un ar labu sirdi. Vecmāmiņa dzīvo Taurupē. Ja man kas atgadījies, viņa saka: „Tas, kas strādā, tam gadās, kas nestrādā, tam nekas negadās.” Vecmāmiņa prot iedrošināt, uzmundrināt un iemācīt mīlēt darbu. Viņai patīk iet pastaigāties, tas nekas, ka tikko nolijis lietus. Kad esmu kopā ar vecmāmiņu, parasti uzdziedam, tā uzlabojas garastāvoklis. Lai tev, vecmāmiņ, laba veselība un garš mūžs!

Elvis Veinbergs, 4. kl.

Mans vectēvs ir Kārlis Mārtiņš, viņam ir 78 gadi, mēs dzīvojam kopā laukos. Vectēvs ir ļoti čakls un mīļš. Viņš ir uztaisījis gan karuseli, gan šūpoles, gan virvju tra- si. Vectētiņam patīk jokoties. Viņš ir pieklājīgs, labsirdīgs un draudzīgs. Mums abiem patīk kopā braukt ar velosipēdiem un pastaigāties.

Zenta Vītola, 4. kl.

Mans vectēvs Kazimirs dzīvo Madlienas pagastā, viņam ir 75 gadi. Vecais vīrs ir laipns, kārtīgs un izpalīdzīgs. Kad vectēvs bija mazs puisēns, viņu izsūtīja uz Sibīriju, tur arī apmeklēja skolu un bija gans. Kad vectēvs atgriezās Latvijā, viņš strādāja mežā, vēlāk bija ceļamkrāna šoferis. Vectēvs ir piedalījies K. Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas celtniecības darbos. Nu viņš ir pensionārs un labprāt interesējas par hokeju.

Edgars Mežajevs, 4. kl.

Manu omīti sauc Zinaīda, un viņa dzīvo laukos. Omei ir gaišas acis un brūngani mati. Viņa ir čakla, gudra, izpalīdzīga un mīļa. Kādreiz omīte strādāja veikalā, nu viņai ir sava saimniecība, kurā ir gotiņas, vistas, gaiļi, tītari, kaķīši un sunīši. Es omīti ļoti mīlu, viņas meita ir mana mamma.

Linda Šķēla, 4.kl.

Manā dzīvē liela nozīme ir krusttēvam Ivo Kalniņam un krustmātei Brigitai Bukai, viņi dzīvo skaistā mājā Londonā. Abu mazo dēlēnu sauc Adrijans. Viņš ir mans vislabākais brālēns. Es tik ļoti gribētu, lai viņi visi trīs dzīvotu Latvijā. Kad radi, paciemojušies dzimtenē, dodas uz Londonu, man paliek skumji un sāk birt asaras. Krustmāte mani mierina: „Neskumsti, mēs taču atkal atbrauksim!”

Kristers Kristjansons, 4. kl.

Nauda, naudiņa…
23.04.2014.

1.klase un audzinātāja Vita Volkopa

Kāpēc naudai cilvēka dzīvē ir tik liela nozīme? Kaut arī katrs zina, ka par naudu nevar nopirkt ne laimi, ne mīlestību, ne arī draudzību, tomēr bez tās nevar. Naudai ir savs spēks, vara un ietekme uz cilvēku.

Madlienas vidusskolā februāra pēdējā nedēļā un marta sākumā notika valodu nedēļa. Šī gada tēma bija „Nauda, naudiņa”. Katrai klasei bija jāsagatavo kāds priekšnesums.

1. un 2.klases skolēni skandēja tautasdziesmas un sakāmvārdus par naudu. 3.klase interesanti iepazīstināja ar naudas rašanās vēsturi, pārējiem bija jāatmin, kurā valstī un kā nauda ir radusies. 4.klase teatrāli izspēlēja, kā rīkoties ar naudu Muļķu zemē. 5.klases skolēni dziedāja atvadu dziesmu latiņam. 6.klasei bija dzejolis angļu valodā un Popielas priekšnesums.

7.­ 9.klašu pasākumu vadīja 8.klases skolnieces Beāte un Anna. Viņas gan pieteica programmu, gan pašas skandēja tautasdziesmas, gan izcilu cilvēku domas par naudas nozīmi. Pasākumā skanēja trīs valodas – latviešu, krievu un angļu. 7.klases teātra uzvedums krieviski ar oligarha un nabaga piedalīšanos lika aizdomāties, vai visu var nopirkt par naudu. Pasākumu papildināja dziesmas un dzejoļi latviešu, krievu un angļu valodā. Interesanta bija Daces veidotā prezentācija par dažādu valstu eiro un centiem.

Vidusskolēni bija sagatavojuši prezentācijas gan angļu, gan krievu valodā – tā bija iepazīšanās ar naudas vēsturi, interesantiem teicieniem un domugraudiem par naudu un bagātību. Skatītāji varēja piedalīties arī viktorīnā. 10.klases izpildījumā skanēja dziesma krievu valodā, kā arī ugunīga čigānietes deja – ko tik visu nevar izzīlēt par naudu! 11.klase, izspēlējot R. Blaumaņa lugas „Ļaunais gars” finālu, atklāja daiļdarba būtību, ka nauda jau laimi nenes un tai līdzi nāk cilvēku alkatība un ļaunums. 12.klase ar humoru palūkojās, kas notiktu, ja Latvijā katrā reģionā ieviestu savu naudu un kāda tā varētu būt. Valodu nedēļā skolēni uzzināja daudz jauna par naudu un secināja, ka valodām katra cilvēka dzīvē ir būtiska nozīme, tāpēc prasme uzstāties ne tikai latviešu, bet arī svešvalodā ir jākopj un jāattīsta.

Valodu nedēļas laikā skolēni nopietnāk aizdomājās par naudu un tās nozīmi cilvēka dzīvē, tāpēc ielūkosimies pārdomu darbos un arī smieklīgos teicienos par naudu un bagātību!

Madlienas vidusskolas skolotājas Silvija Tutāne un Zinta Saulīte

Naudai ir liela nozīme cilvēka dzīvē. Par naudu var nopirkt visu nepieciešamo, tā ir maksāšanas līdzeklis. Naudu var nopelnīt ar darbu. Kad cilvēks saņem atalgojumu, viņš paliek priecīgs. Par naudu nevar nopirkt mīlestību, veselību un draudzību.

Monta Antonoviča, 5.kl.

Lai tiktu pie naudas, ir jāstrādā. Nauda ir laime, veiksme un prieks. Priekšmetus un lietas var nopirkt par naudu, bet mīlestību un draudzību gan ne. Bez naudas man un visiem pārējiem būtu grūti izdzīvot.

Linda Smilškalne, 5.kl.

Nauda ir laime, kad tā ir cilvēka makā. Nauda ir tēriņi lietās, kas ir jāiegādājas. Naudai ir liela vērtība, to nevar nopirkt, tā ir jānopelna. Bez naudas cilvēkam nav nekā.

Ivo Baltacis, 5.kl.

Nauda ir bagātība. Par to var nopirkt apģērbu, pārtiku, kosmētiku. Kam naudas ir daudz, var iegādāties villu, dārgu auto un jahtu. Tomēr viss ir jānopelna ar sūru darbu. Naudu var gan laimēt, gan arī atrast. Taču tā ne vienmēr nes laimi, bagātie bieži vien ir neapmierināti ar dzīvi. Tomēr bez naudas cilvēki nevar dzīvot.

Luīze Madara Dzene, 6.kl.

Lai arī cik daudz naudas cilvēkiem būtu, tas nenozīmē, ka viņi var nopirkt visu. Ir lietas, ko nevar iegādāties par naudu. Piemēram, veselību, īstus draugus, ģimeni un mīlestību.

Tince Mūrniece, 6.kl.

Ļoti bieži ir tā, ka jaunībā cilvēks ir bijis nabadzīgs, bet pēc tam kļūst bagāts. Viņš paliek mantkārīgs un ir gatavs darīt dažādas blēdības. Kad cilvēkam ir daudz naudas, tas uzskata, ka viņam ir vara un spēja izrīkot pārējos. Bagātnieki bieži vien nav laimīgi, jo tiem nav tuvu draugu, ar ko parunāt. Es nevēlos būt bagāta, jo šie cilvēki parasti ir mantkārīgi.

Māra Kļaviņa, 7.kl.

1. Ja cilvēkam ir daudz naudas, tas nenozīmē, ka viņš būs laimīgs. 2. Par naudu laimi nopirkt nevar. 3. Lai būtu laimīgs, nauda nav vajadzīga. 4. Bagātie bieži ir nelaimīgi, jo viņiem ir daudz skauģu, bet maz patiesu draugu.

Liene Krūmiņa, 7.kl.

Nauda valda pār pasauli. Tā ir iztikas līdzeklis, bet par naudu nevar nopirkt draudzību un mīlestību. Citam nauda ir kā atkarība un dzīves jēga. Nauda cilvēkam var dot daudz laba, taču var nodarīt arī lielu postu un ļaunumu.

Ieva Kristīne Jēgere, 8.kl.

Nauda bieži cilvēku spēj aizvest neceļos un veicināt krāpšanu, laupīšanu un nelegālu darbošanos. Nauda vairāk veicina negatīvo nekā pozitīvo, taču no tās nav iespējams norobežoties, par visu šajā dzīvē ir jāmaksā. Par naudu var nopirkt materiālu laimi, piepildīt visus sapņus, darīt laimīgus citus, palīdzēt, radīt ko nozīmīgu, bet nevar nopirkt garīgas vērtības. Bez naudas tomēr nevar dzīvot un arī no tās norobežoties.

Beāte Ločmele, 8.kl.

Nauda manā dzīvē nav primārā, jo pirmajā vietā ir ģimene. Galvenokārt naudu izmantoju kā maksāšanas līdzekli. Man nauda nesaistās ar negatīvo, jo nespēlēju ne azartspēles, ne izmantoju kredītu un neesmu parādniece. Lai arī cik bagāts būtu cilvēks, viņš negūs par naudu garīgās vērtības. Manuprāt, nauda ir nepieciešama, lai veiktu dažādus darījumus un atvieglotu dzīvi.

Sanita Rešinska, 9.kl.

Mīts, ka cilvēkiem ar lielu daudzumu naudas ir vieglāk dzīvot, nav patiess, jo tad viņiem ir nelabvēļi, skauģi, ienaidnieki. Vislielākais ienaidnieks ir alkatība, kas pārņem cilvēku. Nauda dažkārt traucē gan pašam, gan arī apkārtējiem. Naudai mūsu dzīvē ir liela nozīme, taču par to nevar nopirkt veselību, laimi, mīlestību, veiksmi un draudzību.

Monta Meikališa, 9.kl.

Es cenšos naudu krāt, lai varētu nopirkt sev nepieciešamo. Naudu uzskatu par norēķināšanās līdzekli un nepiekrītu tam, ka cilvēks, kuram ir daudz naudas, ir labāks par pārējiem. Es naudā saskatu daudz negatīvā. Tās dēļ cilvēkiem nākas ciest, jo „kam nauda, tam vara”. Ir arī tādi, kas naudas dēļ ir gatavi uz visu. Lai arī naudai ir liela nozīme, tomēr ne visu par to var nopirkt.

Undīne Piterniece, 9.kl.

8. klases priekšnesums

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)