Eiropas vērtības – tās ir mūsu ērtības
03.03.2019.

Jau no septembra mēneša Madlienas vidusskola aktīvi piedalās EPVS (Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas) programmā. Tā ir Eiropas Savienības mēroga programma, kuru īsteno Eiropas Parlamenta birojs Latvijā (EPBL) sadarbībā ar skolu pedagogiem. Programmas mērķis ir pilnveidot jauniešu izpratni par ES, integrējot to formālajā un neformālajā mācību procesā, stiprināt apziņu par sevi kā nozīmīgu Eiropas sabiedrības daļu, kā arī motivēt īstenot pilsonisko līdzdalību.

Madlienas vidusskolas jaunieši programmas ietvaros ir veidojuši infografikas par Latvijas vietu Eiropā, runājuši par jauniešu brīvprātīgā darba, par mobilitātes iespējām visā Eiropā. EP Vēstnieku skolas aktīvistes, 11. klases skolnieces Laura Krupskaja, Annija Augšpule un Tince Mūrniece, gatavoja un vadīja nodarbības par Eiropas Savienību mazāko klašu skolēniem. Tā ir laba iespēja izkopt uzstāšanās prasmes, uzņemties atbildību, kā arī iepazīst pedagoga ikdienas darbu.

21. februārī Madlienas vidusskolā notika atklātā stunda par tēmu „Eiropas Savienības vērtības”. Tajā piedalījās 10.–12. klašu skolēni, Jolanta Bogustova – EPVS Latvijā vadītāja, Nora Romanova no EPBL, kā arī Mareks Liepa – atbildīgais par Madlienas pagasta informatīvo izdevumu „Mana Madliena”. Atklāto stundu vadīja skolas direktors Edgars Viņķis, aicinot skolēnus apzināt un formulēt vērtības, kuras būtiskas kopā dzīvošanai vienotā Eiropas telpā. Nodarbībā diskutēja par tādām vērtībām kā demokrātija, brīvība, solidaritāte, vienlīdzība, cilvēktiesību ievērošana, likuma vara/ tiesiskums, iecietība un cilvēka cieņas respektēšana. Par trīs svarīgākajām vērtībām skolēni atzina brīvību, iecietību un tiesiskumu. Bet kādas ir jūsu top 3 vērtības?

Ar skolēniem runāja arī J. Bogustova, diskutējot ne tikai par skolēniem būtiskākajām vērtībām, bet arī aicinot īstenot pilsonisko līdzdalību Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2019. gada 25. maijā.

Paldies visiem, kuri palīdzēja atklātās stundas organizēšanā un sekmīgā norisē. Paldies arī Kristīnei Kristjansonei par īpašajiem EP Vēstnieku skolas cepumiņiem.

Ligita Ridūze

Atklātā stunda ģeogrāfijā-7. klasei
22.01.2018.

17. janvārī skolā viesojās ģeogrāfijas skolotāji no Ogres, Suntažu, Meņģeles, Taurupes skolām un Ogres novada Izglītības un sporta pārvaldes metodiķe Vineta Āboltiņa. Skolotāji apmeklēja pieredzes stundu ģeogrāfijā 7.a klasē par tēmu „Austrālijas dzīvnieki”. Skolēni labi demonstrēja savas prasmes savstarpējā sadarbībā, teksta izpratnē, stāstījuma veidošanā un prezentācijā. Izmantojot dažādus informācijas avotus, skolēni iepazina Austrālijas dzīvnieku savdabību un gatavojās ceļojumam uz šo eksotisko kontinentu. Tikšanās turpinājumā skolotāja Daiva Lūse viesus iepazīstināja ar skolas izveidoto grāmatu “Mana Madlienas vidusskola” un skolas direktors Edgars Viņķis aicināja apskatīt stendus par skolas vēsturi un tradīcijām.

Paldies ģeogrāfijas skolotājai Intai Ošai un 7.a klases skolēniem par veiksmīgi organizēto mācību darbu stundā!

V. Kalniņa

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)