Karoga svētkos saņem Skolas padomes un Uzņēmēju balvas
01.06.2017.

Tradicionāli 31. maijā – pēdējā skolas dienā – 12. klases skolēni svinīgi nodod skolas karogu nākamajiem divpadsmitajiem, vēlot kopt mācību iestādes tradīcijas, būt atbildīgiem par veicamajiem darbiem un būt paraugs it visā saviem jaunākajiem skolasbiedriem.

Skolas direktors Edgars Viņķis, uzrunājot skolēnus, uzsvēra skolas simbolu nozīmi kolektīva veidošanā, patriotisko jūtu izkopšanā. Svarīgi ir turpināt labi iesāktās tradīcijas, būt lepniem par panākumiem un prast pateikt paldies tiem, kuri palīdzējuši to kaldināšanā.

Uzsverot skolēnu godprātīgo mācību darbu sākumskolā, Zelta liecības saņēma Alise Žurēviča (2.a kl.), Haralds Veide (3.a kl.), Emīls Vanags (3.c kl.) un Justīne Mūrniece (4.a kl.).

Ar skolas Atzinības rakstiem par godprātīgu un kvalitatīvu mācību darbu tika apbalvoti skolēni, kuru liecībās gada vērtējumi ir no 7 līdz 10 ballēm: 4.a kl. – Marta Ramona Graudiņa, Justīne Mūrniece, Paula Trence; 5.a kl. – Undīne Dzene, Nauris Nutovcevs, Alise Pētersone, Ieva Rābe, Sanija Oleta Dombrovska, Kristianna Vjatere; 5.b kl. – Mērija Keita Sprukte; 6.a kl. – Dāvis Saimons Jākobsons, Alise Trence; 7.a kl. – Edgars Mežajevs, Krista Streile, Mariko Vītoliņa, Elvis Veinbergs; 8.a kl. – Elīza Rasma Bičevska, Linda Smilškalne; 9.a kl. – Ērika Bogdanova, Laura Krupskaja, 10.kl. – Henrijs Augšpuls, Raimonds Batura, Māra Kļaviņa, Rainers Kriškāns, Sonora Sproģe; 11.kl. – Evita Bresme, Krista Klesmane, Evija Korovacka; 12.kl. – Undīne Piterniece, Sanita Rešinska un Airita Tirša.

Skolas padomes priekšsēdētāja Kristīne Kristjansone pasniedza Uzņēmēju balvu (diploms un naudas balva 100 EUR) 5.a klases skolniecei Ērikai Jaunzarei par visstraujāko sekmju kāpinājumu, savukārt Skolas padomes balva (diploms un naudas balva 100 EUR) tika nosūtīta uz Krapes filiāli 5.b klases skolniecei Mērijai Keitai Spruktei par visaugstāko vidējo vērtējumu ballēs (9.25 balles).

Karoga svētkos godinājām pedagogus un skolēnus – interešu izglītības programmu aktīvus dalībniekus mācību gada garumā. Teicām paldies 2.–4.klašu kora vadītājai un diriģentei Ilzei Sprancei, deju kolektīva „Lienīte” (1.–3.kl., 4.–5.kl. un 6.–7.kl.) vadītājai Vinetai Tumanei, mājturības pulciņa „Adatiņa” vadītājai Ilzei Smilškalnei, teātra pulciņa vadītājai Aelitai Niedrītei, instrumentālās mūzikas pulciņa vadītājam Andim Bičevskim, zēnu vokālā ansambļa vadītājai Mārītei Kovaļevskai, patriotiskās audzināšanas pulciņa vadītājam Gunvaldim Kalvam, vieglatlētikas un basketbola pulciņa vadītājam Jevgēnijam Liepam, volejbola un sporta pulciņa „Mazie – ņiprie” vadītājai Ritai Pučekaitei.

Lai vasaras mēneši ir spēka un enerģijas avots jauniem panākumiem mācībās, sportā un radošajās aktivitātēs! Paldies skolēnu vecākiem, sadarbības partneriem par kopīgo darbu mūsu bērnu interesēs! Uz tikšanos rudenī!

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis

Apbalvo zinošākos un sportiskākos skolēnus
13.05.2017.

11.maijā Ogres novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes organizētajā pasākumā olimpiāžu un sporta sacensību uzvarētājiem tika sveikti arī Valsts un reģionālo olimpiāžu dalībnieki no Madlienas vidusskolas: Undīne Piterniece (12.kl.), Raimonds Batura (10.kl.) un Reinis Jurka (8.kl.).

Ogres novada pašvaldības balvas saņēma arī Latvijas Republikas 70.skolēnu spartakiādes uzvarētāji – labākie vieglatlēti:

Elvis Veinbergs (7.kl.), Monta Antonoviča (8.kl.), Ramona Smilškalne (8.kl.), Alta Siliņa (8.kl.), Emīls Smilškalns (9.kl.), Sandra Kārkliņa (9.kl.), Luīze Madara Dzene (9.kl.), Ērika Bogdanova (9.kl.), Māra Kļaviņa (10.kl.), Rainers Kriškāns (10.kl.), Eduards Praličs (10.kl.) un skolas pagājušā gada absolventi Ralfs Bite un Andris Šteinbergs.

Pateicības raksti tika pasniegti šo zinošāko un sportiskāko skolēnu pedagogiem – Zintai Saulītei, Intai Ošai, Aldai Karasevai, Ritai Pučekaitei un Jevgēnijam Liepam.

Sveicam mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus un sporta spēļu laureātus
18.05.2016.

Sveicam mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus un sporta spēļu laureātus

12.maijā Madlienas vidusskolas aktu zālē pulcējāmies uz svinīgu pasākumu, kurā teicām pateicības vārdus skolēniem, kuri sevi apliecinājuši piedaloties mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un guvuši godalgotas vietas dažāda līmeņa sporta spēlēs un sacensībās.

IMGP0366

Uzrunā skolas direktors E.Viņķis uzsvēra, ka ceļš uz gudrību vienlaikus ir ceļš uz savu panākumu kaldināšanu un karjeras veidošanu. Varam būt gandarīti, ka Madlienas vidusskolas vārds daudzkārt cildināts gan sporta jomā, gan konkursu panākumos un zinātņu jomās. Katram skolēnam tika pasniegts skolas pateicības raksts, bet godalgoto vietu ieguvēji saņēma īpašu, šim pasākumam izgatavotu medaļu ar skolas attēlu. Šogad pirmo reizi kopā ar pateicības rakstu, balvu saņēma arī skolotāji, kuru gatavotie skolēni bija guvuši godalgotas vietas (1.-3.vietas) mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās. Ceram, ka balva – porcelāna izstrādājums ar skolas simboliku, kļūs tradicionāla un prestiža.
Pasākumā piedalījās arī skolēnu vecāki, kuri bija gandarīti par bērnu sasniegumiem. Paldies, mūzikas skolas audzēkņiem (mūsu skolas skolēniem), kuru sveicieni izskanēja muzikālos priekšnesumos.

IMGP0372

Ar karoga svētkiem Madlienas vidusskolā noslēdzas mācību gads
02.06.2015.

Mācību gada pēdējā diena Madlienas vidusskolā sākās ar svinīgo pasākumu, kura laikā 12. klases skolēni svinīgi nodeva skolas karogu 11. klases skolēniem – nākamajiem 12-tajiem, kuri svinīgi solīja rūpēties par skolas tradīciju saglabāšanu, skolas un novada popularizēšanu un augsta izglītības līmeņa nodrošināšanu.

Uzrunā skolēniem un pedagogiem skolas direktors Edgars Viņķis uzsvēra katra un visu kopīgo ieguldījumu mācību darbā, mākslinieciskajā pašdarbībā, dalībā mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās.

Skolas Atzinības rakstu par augstiem mācību sasniegumiem šogad saņēma J.Kaktiņa, R.Kriškāns (5.kl.), E. Mežajevs, K. Streile, E. Veinbergs, M. Vītoliņa, E. R. Bičevska, R. Jurka, L. Smilškalne, L. M. Dzene, L. Krupskaja, K. Balode, M. Kļaviņa, R. Kriškāns (8.kl.), S. Sproģe, I. Rudzīte, K. Klesmane, E. Korovacka, B. Ločmele, U. Piterniece, S. Rešinska, A. Tirša, E. Sprukts, I. Streile, A. Pīķe un M. Praliča.

Skolēniem bija tas gods fotografēties pie skolas karoga.

Šogad Karoga svētkos tika ieviesta jauna tradīcija – Skolas Padomes Balvas pasniegšana skolēniem ar visaugstāko gada vidējo balli. Balvas laureāta diplomu un naudas prēmiju 100 € apmērā 9. klases skolniecei Beātei Ločmelei (vidējā balle 9,13) pasniedza Skolas padomes priekšsēdētāja Kristīne Kristjansone.

Skolēnu vecāki sadarbībā ar Madlienas pagasta uzņēmējiem pasniedza Uzņēmēju Balvu tiem skolēniem, kuri uzrādījuši visstraujāko sekmju kāpinājumu, salīdzinot ar I semestri, nav neattaisnoti kavējuši mācību stundas un viņu zināšanu līmenis nav bijis nepietiekams. Balvas saņēma 5. klases skolniece Diāna Pimčonoka (100 €), 12. klases skolniece Alise Birkenfelde (80€) un 5. klases skolnieks Oskars Veļigurskis (70 €). Balvas pasniedza Madlienas pagasta uzņēmēju pārstāve Edīte Strazdiņa. Skola pateicas Z/s „Krasti”, SIA „Tilbe”, SIA „Madliena-2”, Jurim Pozņakovam, Armandam Praličam, KS „Mūsmāju dārzeņi”, Z/s „Ķeitēni” un Z/s „Kalna Ogriņi” par sniegto atbalstu Balvas nodrošināšanā, izglītības kvalitātes nozīmīguma izpratnē un jauniešu motivācijas veidošanā gūt augstus panākumus.

Skolas direktors pateicās interešu izglītības kolektīviem – korim, ansamblim, deju kolektīviem, kuri visa mācību gada garumā aktīvi koncertējuši un piedalījušies virknē skolas pasākumu.

Paldies tika teikts katrai skolas sporta komandai, kura pārstāvējusi Madlienas vidusskolu dažādu līmeņu sporta sacensībās. Skolēniem tika dāvāti kliņģeri un konfektes.

Lai saulaina, radoša, droša un darbīga vasara visiem jauniešiem un skolas darbiniekiem!

Uz tikšanos septembrī!

Godinām mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus
18.05.2015.

Š.g. 11. maijā vidusskolas aktu zālē tika aicināti 2014./2015.m.g. mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību godalgoto vietu ieguvēji, skolotāji un skolēnu vecāki. Skolas direktors E. Viņķis uzrunājot klātesošos, uzsvēra izglītības lielo nozīmi katra jaunieša dzīvē, uzteica viņu papildus ieguldīto darbu un laiku, pārstāvot skolu un apliecinot savas prasmes. Pateicības vārdi tika veltīti arī skolēnu vecākiem, kuri palīdzējuši, atbalstījuši un iedrošinājuši bērnus panākumu gūšanā.

Individuālie sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un sporta sacensībās tika novērtēti ar īpašu medaļu, kuru rotā skolas attēls un skolas pateicības raksts katram laureātam.

Katram skolotājam, kura sagatavotie skolēni ir guvuši panākumus mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās skolas direktors pasniedza pateicības rakstu par kvalitatīvu, radošu un godprātīgu darbu.

Pasākuma laikā skanēja brīnišķīgi saksofonistu un ģitāristu muzikālie priekšnesumi, veltīti saviem skolas biedriem un viņu panākumiem.

12. maijā daudzi no mūsu skolēniem tika aicināti piedalīties Ogres novada pašvaldības organizētajā Valsts olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību dalībnieku un viņu pedagogu godināšanas pasākumā.

Veiksme bioloģijas valsts olimpiādē
27.01.2015.

9.a klases skolniece Beāte Ločmele starpnovadu bioloģijas olimpiādē ieguva 1. vietu un iespēju tālāk cīnīties valsts mērogā. 2015. gada 21., 22. un 23. janvārī LU Bioloģijas fakultātē notika bioloģijas 37. valsts olimpiāde, kurā Beāte mērojās spēkiem ar labākajiem bioloģijas zinātājiem, iegūstot atzinību. Rīgā kopā ar Beāti bija skolotāja Elita Atslēdziņa.
Lai uzzinātu, kā Beātei veicās Rīgā, aicināju viņu uz nelielu interviju.

Ko nozīmē piedalīties bioloģijas valsts olimpiādē?
Tā ir liela atbildība un gods vienlaikus, ir prieks, ka var pārstāvēt sevi, savu ģimeni un skolu.
Kāda bija olimpiādes norise? Kāpēc tā notika trīs dienas?
Pirmajā dienā bija teorētiski uzdevumi, otrajā – laboratorijas darbi, savukārt trešajā notika meistarklases un apbalvošana.
Vai piedalīties olimpiādē – tas ir viegli vai grūti?
Patiesībā grūti, jo, pirmkārt, ir daudz jāmācās papildus, neatstājot novārtā ikdienas mājasdarbus, un, otrkārt, apzinos, ka nāksies tikt galā ar darbiem un kontroldarbiem, ko klase veica dienās, kamēr biju olimpiādē, tādēļ esmu stipri nogurusi, kaut gandarīta par sasniegto.
Kam tu gribētu pateikt paldies olimpiādes sagatavošanas darbā?
Es gribētu pateikt paldies savai ģimenei par to, ka bija kopā ar mani, atbalstīja un mācījās man līdzi. Skolotājai Intai Ošai par stundām, kas radīja interesi par dabaszinībām, skolotājai Elitai Atslēdziņai par anatomijas zināšanām un iedrošinājumu, kā arī Vandai Kalniņai par ievadīšanu laboratorijas darbos un Gaidas Bērziņas ģimenes ārsta prakses darbiniekiem par iespēju zināšanas pārbaudīt praksē. Paldies visiem, kas bija ar mani kopā šajā laikā!
Ko tavā dzīvē nozīmē bioloģija? Vai tai būs īpaša nozīme profesijas izvēlē?
Bioloģija mani interesē un saista. No piecu gadu vecuma zinu, par ko gribētu kļūt – izvēle cieši saistīta ar bioloģiju.

Materiālu apkopoja skolotāja Zinta Saulīte

Par veikumu pagājušajā mācību gadā
29.08.2014.

Skolas pamatuzdevums ir kvalitatīvas izglītības iegūšana un tāpēc mācību gada noslēgumā parasti izvērtējam darba rezultātus. Tradicionāli pēdējā skolas dienā – Karoga svētkos par augstiem mācību sasniegumiem 5. ­12. klašu skolēni saņēma Atzinības rakstus. Pagājušajā mācību gadā sekmēs vislabāk sevi ir apliecinājuši:

 • 5. klasē Elīza Rasma Bičevska, Reinis Jurka, Linda Smilškalne, Patrīcija Laurinoviča, Gerda Osokina;
 • 6. klasē Ērika Bogdanova, Luīze Madara Dzene, Laura Krupskaja, Jogita Lazdiņa;
 • 7. klasē Māra Kļaviņa, Rai­ ners Kriškāns, Alise Dātava, Kitija Balode, Reiners Bērziņš, Edvīns Liepiņš, Ketija Povha;
 • 8.klasē Krista Klesmane, Evija Korovacka, Beāte Ločmele;
 • 9. klasē Undīne Piterniece, Dace Grāvīte, Sanita Rešinska, Airita Tirša, Gerda Sedoja;
 • 10.klasē Aiga Pīķe, Edgars Sprukts, Iveta Streile;
 • 11.klasē Jānis Jansons, Madara Praliča;
 • 12. klasē Laura Jēgere, Alise Viduce, Toms Piternieks.

Arī sākumskolas klasēs mācās ļoti atbildīgi, radoši domājoši un talantīgi skolēni, kuri ir sapratuši, ka ar rūpīgu darbu sevis labā var izdarīt ļoti daudz. 1. klases audzēkņi ir labi iejutušies skolas ikdienas dzīvē, sekmīgi apguvuši paredzētās zināšanas un prasmes un saņēmuši pirmās skolas liecības ar aprakstošiem vērtējumiem. Vērtējot zināšanas 10 ballēs, labākie skolēni mācībās sākumskolā ir:

 • 2. klasē Undīne Dzene, Markuss Gulbis, Daniela Lam- berte, Nauris Nutovcevs, Ieva Rābe, Kristianna Vjatere;
 • 3. klasē Keita Lamberte, Alise Trence, Reinis Kurtišs, Ilgonis Vēzis, Elīza Liepiņa;
 • 4.klasē Krišs Bičevskis, Ralfs Kriškāns, Samanta Meikališa, Edgars Mežajevs, Arita Semjonova, Krista Streile, Linda Šķēla, Elvis Veinbergs, Krists Reinards Zariņš.

Augsti mācību sasniegumi nav vienīgais skolas vērtību rādītājs, tomēr ir prieks par katru, kurš pakāpies kādās augstākās virsotnēs vai pārstāvējis skolu dažādās ārpusskolas mācību vai sabiedriskajās aktivitātēs. Pagājušais mācību gads ir bijis īpaši veiksmīgs mācībās talantīgākajiem skolēniem, jo starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs iegūtas 12 godalgotas vietas un 10 atzinības. Pateicībā par gūtajiem panākumiem, 23. maijā olimpiāžu uzvarētāji, sporta sacensību laureāti un viņu skolotāji tika aicināti uz kopīgu pasākumu. Mēs lepo­ jamies ar skolēniem, kuri ieguvuši vislabākos rezultātus dažādu mācību priekšmetu olimpiādēs, pierādījuši savu gudrību un erudīciju. Laureātu vidū ir Undīne Piterniece, Beāte Ločmele, Krista Klesmane, Jānis Jansons, Alise Viduce, Dace Grāvīte, Aiga Pīķe, Kitija Balode, Edvīns Liepiņš, Reiners Bērziņš, Jogita Lazdiņa, Laura Krupskaja, Laura Jēgere, Māra Kļaviņa, Dāvis Grecs, Toms Balodis un novada pētniecisko darbu konkursā Ralfs Bite. Ir prieks un gandarījums par labajiem rezultātiem pašiem skolēniem, viņu skolotājiem un vecākiem, tomēr uztrauc tas, ka daudzus apmierina tikai viduvējas sekmes, bez mācīšanās gribas sasniegt labus rezultātus un nopietnāku zināšanu apguvi atstāj uz semestra vai mācību gada beigām.Tāpēc dažiem skolēniem vēl jūnijā turpinājās mācību gads ar pēcpārbaudījumiem, lai varētu pārcelt uz nākamo klasi un jauno mācību gadu uzsākt ar stabilākām zināšanām.
Paldies ikvienam par godprātīgi veikto darbu aizvadītajā mācību gadā, jo kopīgi esam izdarījuši daudz. Lai vasaras brīvlaikā izdodas labāk iepazīt pašiem sevi, saprast savas stiprās un vājās puses, kā arī uzkrāt spēkus jaunam darba cēlienam!

Direktores vietniece mācību darbā Vanda Kalniņa

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)