Mūsu pašu spēkos ir radīt prieku!
13.09.2011.

Projekta iesniedzējs: Madlienas vidusskola
Pieteica: Agnese Lepse
Vieta: Madlienas pagasts
Projekta summa: 1999Ls

Projekta apraksts

Sensenos laikos Madlienas novadā dzīvoja tautu dēls ar tautu meitu, viņiem ļoti patika dejot. Cilvēki priecājās par iznesīgo pāri un viņu skaistajām dejām. Viņu senči radīja īpašo Madlienas novada rakstu, ko vēlāk ieauda sarkanmelni rūtainā audumā. No tā tika darināts tautastērps jaunajam dejojošajam pārim. Senči teica, lai jaunie savu dejotprasmi nes pasaulē un stāsta par skaisto vietu zemes virsū, ko dēvē par Madlienu, jo tas ir pats Latvijas viducis, tātad sirds. Kamēr sirds pukstēs, tikmēr Latvijai klāsies labi. Pa šiem daudziem gadiem skaistais pāris, dejojot bija priecējis daudzu cilvēku sirdis un arī viņi saviem bērniem mantojumā grib nodot skaisto Madlienas novada tautas tērpu. Lai jaunā paaudze varētu koncertēt, piedalīties novada un jaunrades skatēs, savos paša pagasta kopā sanākšanas svētkos. Lai bērni tajos dejotu lepni un droši par sevi, jo viņus sargātu un sildītu mūsu pašu mīlestība. Būsim pateicīgi par ikvienu atbalstu šī sapņa īstenošanai dzīvē.

Šī gada laikā Madlienas vidusskolā ir izveidojušās 4 deju grupas, kas ietver skolēnus vecumā no 1. līdz 10. klasei un pēc dejotāju skaita ir lielākais skolas vēsturē, apmēram 80 dejotāji. Gada laikā esam gana daudz paveikuši, proti, ar ļoti labiem rezultātiem esam pārstāvējuši Ogres novada deju skati, piedalījušies jaunrades deju konkursā “Mēs un deja”, esam smēlušies iedvesmu un prieku, piedaloties ikgadējā festivālu „Latvju bērni danci veda”, kā arī sadraudzējušies ar Birzgales, Lauberes un Jūrmalas dejotājiem, organizējot kopīgus koncertus savos un viesu pagastos. Mums ļoti nepieciešami ir tautastērpi, lai arī turpmāk varētu darīt iesākto. Ir tik daudz ideju par dejām un piedalīšanos, diemžēl trūkstošo tērpu dēļ tas nav iespējams.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
I. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

1. Iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts izglītojamo audzināšanas vadlīnijās, valsts pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

Turpināt lasīt
Misija
Nodrošināt mūsdienu prasībām un izglītības attīstības tendencēm atbilstošu, kvalitatīvu mācību procesu skolēna personības un pratības izaugsmei.
Vīzija
Uz savstarpēju uzticēšanos balstīta sadarbība starp pedagogiem, skolēniem un vecākiem kvalitatīvas izglītības iegūšanai un nacionālās pašapziņas stiprināšanai.
Vērtības
• Cilvēks
• Dziļas un noturīgas tradīcijas
• Savstarpēja cieņa
• Droša fiziskā un emocionālā vide
• Taisnīgums un atbildība
Pamatskolas absolvents
• Mācīties un pilnveidoties gribošs jaunietis
• Ar atbildību izturas pret sev uzticēto darbu, kritiski izvērtē situācijas, arī stresa un laika trūkuma apstākļos
• Pārliecināts un ieinteresēts
• Ar zināšanās balstītu viedokli par sabiedrībā notiekošajiem procesiem
• Ir savas dzimtās vietas patriots un ģimenes vērtību turpinātājs
Vidusskolas absolvents
• Pilnībā gatavs iesaistīties darba tirgū
• Izlēmīgs un drošs par iegūtajām zināšanām
• Personība ar augstu pašapziņu
• Radošs darītājs
• Emocionāli inteliģents un analītiski domājošs Viedoklis apkopots un formulēts pamatojoties uz pedagogu grupu darbā izteikto viedokli, skolas padomes vecāku pausto redzējumu un skolēnu parlamenta pārstāvju skatījumu.
Mācību darba prioritātes
Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību satura kvalitatīvai realizācijai.
Audzināšanas darba prioritātes
Atbalsts mācību un audzināšanas darbā ikvienam izglītojamajam, veicinot aktīvas un līdzatbildīgas personības attīstību, ņemot vērā izglītojamā individuālās spējas un intereses. Prioritātes apspriestas un saskaņotas metodiskajās komisijās