Skolēnu un viņu vecāku pieņemšana pie skolas direktora
24.04.2019.

„Lieldienas ir pavasara atnākšanas laiks. Brīdis, kad mostas daba un cilvēkos vairojas ticība. Skolēniem un viņu vecākiem tas ir laiks, kad mācību gada noslēgums jau pavisam tuvu un aizvien vairāk mūs piepilda saules gaismas dāvātais spēks un labi padarīta darba sajūta.” Šie ir vārdi no Madlienas vidusskolas direktora Edgara Viņķa pateicības to divdesmit 5.–12. klašu skolēnu vecākiem, kuru bērni šī mācību gada laikā guvuši izcilus sasniegumus mācību darbā.

Madlienas vidusskolā ir tradīcija – reizi gadā, šoreiz mirkli pirms Lieldienām, skolas direktors aicina uz pieņemšanu divdesmit to skolēnu vecākus un skolēnus, kuri ieguvuši pašus augstākos vidējās balles vērtējumus, šogad no 8,07 – 9,00. Gandarījums par to, ka tas ir viens no veidiem, kā jauniešus mudināt apzināties izglītības vērtību šobrīd un nākotnē. Pasākumā skolas direktors akcentēja, ka skolēna augstu sasniegumu gūšana ir katras ģimenes viena no prioritātēm un skolēnu vecāki ir patiess atbalsts saviem bērniem ikdienā. Pavasarīgus un sirsnīgus sveicienus un pateicības vārdus skolēnu vecākiem teica skolotājas Zinta Saulīte un Mārīte Karņicka. Veltījumu dzejā pauda 11. klases skolnieces Jogita Lazdiņa un Tince Mūrniece, savukārt muzikāli svecieni izskanēja no Emīla Manguļa un viņa kolēģiem.

Paldies par izciliem mācību sasniegumiem un kopā būšanu pasākumā Mārai Kļaviņai, Tijai Kačanovai, Paulai Trencei, Lindai Smilškalnei, Undīnei Dzenei, Alisei Trencei, Henrijam Augšpulam, Ivandai Gurinovičai, Martai Ramonai Graudiņai, Sonorai Sproģei, Laurai Krupskajai, Raimondam Baturam, Elīzai Tirzmalietei, Evelīnai Irbītei, Justīnei Mūrniecei, Mariko Vītoliņai, Ilutai Rubenei, Alisei Pētersonei, Harijam Jānim Pluģim, Raivim Andriksonam un skolēnu vecākiem.

Informāciju sagatavoja Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis

Nominācija „Gada skolotājs 2018” Ogres novadā
20.11.2018.

2.novembrī Ogres novada Kultūras centrā norisinājās ikgadējais pasākums „Gada skolotājs 2018”, kurā Ogres novada skolotājiem tika pasniegtas balvas dažādās nominācijās. Madlienas skolotāju kolektīvs, izsakot savus priekšlikumus balsojot, nominācijai „ Par inovācijām izglītības procesā vispārējās pamatizglītības un vispārējās izglītības iestādēs” pieteica matemātikas skolotāju Daivu Lūsi. Pieteikumā teikts, ka „skolotājas vadīto matemātikas stundu neatņemama sastāvdaļa ir interaktīvā tāfele ar tās plašajām mācīšanas iespējām. Regulāri mācību procesā tiek izmantoti interaktīvie mācību materiāli un skolotājas veidoti daudzveidīgi darba uzdevumi”. Pasākumā uzrunas teica novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs Artūrs Mangulis un novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Sandra Grunte. Klātesošajiem muzikālu sveicienu veltīja mūziķi Aija Andrejeva un Atis Ieviņš.

Lepojamies ar nominācijai izvirzīto mūsu skolas matemātikas skolotāju Daivu Lūsi un viņas godinānāšanu pasākumā!

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis

Pirmklasnieces panākumi reģionālajā skatuves runas konkursā
09.03.2018.

1.a klases skolniece Patrīcija Anna Rone š.g. 7. martā piedalījās Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkursā Vidzemē, kas notika Madonā, un guva izcilus panākumus, iegūstot I pakāpes diplomu. Patrīcija savu talantu atklāja, runājot H. Dorbes dzeju un prozu no I. Indrānes „Tipsis, Topsis un Tedis”.

Paldies vecākiem par ieguldīto darbu!

Sekmēs veiksmīgāko skolēnu un viņu vecāku pieņemšana pie skolas direktora
29.12.2017.

Madlienas vidusskolas pedagogi vienmēr ir lepojušies ar savu skolēnu augstiem mācību sasniegumiem, tādēļ jau tradicionāli I semestra noslēgumā skolas direktors aicināja uz pieņemšanu 20 skolēnus, kuru mācību sasniegumi ir bijuši izcili, kopā ar saviem vecākiem un skolotājiem.

Skolas direktors E. Viņķis savā uzrunā uzsvēra, ka zināšanām, centībai, labam un kvalitatīvi paveiktam darbam vienmēr un visos laikmetos ir bijusi un būs liela vērtība. Arī tad, ja šodien sniedzam zināšanas un prasmes profesijās, par kuru eksistenci tuvākā un tālākā nākotnē vēl nemaz nenojaušam.

Pateicībā skolēnu vecākiem dalāmies savā priekā par bērna izcilajiem mācību sasniegumiem un vecāku atbalstu un mudinājumu, tiecoties uz izcilību.

Pie Ziemassvētku eglītes tikāmies ar Lindu Smilškalni (vid. balle 9,0), Eviju Korovacku (8,92), Paulu Trenci (8,91), Alisi Trenci (8,8), Haraldu Veidi (8,8), Tiju Kačanovu (8,7), Undīni Dzeni (8,64), Justīni Mūrnieci (8,55), Kristu Klesmani (8,54), Henriju Augšpulu (8,38), Evelīnu Irbīti (8,36), Alisi Pētersoni (8,36), Dāvi Saimonu Jākobsonu (8,33), Raivi Andriksonu (8,3), Hariju Jāni Pluģi (8,3), Ievu Rābi (8,29), Elīzu Rasmu Bičevsku (8,25), Ilutu Rubeni (8,18), Martu Ramonu Graudiņu (8,18), Māru Kļaviņu (8,13), Lauru Krupskaju (8,13) un viņu vecākiem. Skolēni saņēma Atzinības rakstu par izciliem sasniegumiem mācību darbā un sienas kalendāru 2018. gadam ar skolas attēlu.

Pasākuma gaitā savus vēlējumus skolēniem un viņu vecākiem izteica skolotājas – Marina Dišereite, Ilze Bondere, Mārīte Karņicka un Zinta Saulīte.

Paldies skolotājai Ivetai Mežajevai un viņas audzēkņiem – Mārai Kļaviņai, Esterei Ozoliņai, Evijai Korovackai, Raimondam Baturam – un pedagogam Andim Bičevskim un viņa audzēkņiem – Jānim Mežapuķem, Henrijam Augšpulam, Ralfam Žurēvičam, Krišam Bičevskim – par jaukiem muzikāliem sveicieniem un pirmssvētku gaisotnes radīšanu pasākuma laikā.

Lai izcilība un panākumi vienmēr ir tās vērtības, ar kurām lepojamies!

Madlienas vidusskolas Direktors Edgars Viņķis

Godina ilggadējos pedagogus
28.12.2017.

21. decembrī Ogres Mūzikas skolā tika aizsākta jauna tradīcija – tika godināti un pedagogu Zelta fondā uzņemti skolotāji, kuri izglītības darbam veltījuši 40 un vairāk gadu. No Madlienas vidusskolas kopā ar direktoru Edgaru Viņķi pasākumā piedalījās un tika godināti skolotāji Jevgēnijs Liepa, Silvija Tutāne un Rasma Vērpēja.

Svinīgo pasākumu atklāja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, uzsverot, ka skolotājs ir tas, kurš mūs iedvesmo darbiem, daudzkārt atdodot skolēniem daļu no sevis. Ogres novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs Artūrs Mangulis pateicās skolotājiem par sniegtajām zināšanām un vēlēja izturību un dzīvesprieku arī turpmākajos darba gados. Ilggadējos skolotājus un viņu atbalstītājus muzikāli sveica Ogres Mūzikas skolas audzēkņi. Pēc pasākuma skolotājiem bija iespēja veikt ierakstu Zelta fonda atziņu grāmatā.

Mums, Madlienas vidusskolas darbiniekiem, prieks un gandarījums par kolēģiem, kuri skolēnu izglītošanai veltījuši savu darba mūžu. Lai spēks un enerģija arī turpmāk būt aktīviem un radošiem! Mēs lepojamies!

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis

Laiks Ziedonim
11.05.2016.

Fonds „Viegli” ir dzejnieka Imanta Ziedoņa fonds, kas izveidots 2010. gadā ar mērķi veicināt jaunradi Latvijā. 2014. gadā fonds, īstenojot Imanta Ziedoņa ideju, izsludināja pieteikšanos apbalvojumam „Laiks Ziedonim”, kura ietvaros tiek meklēti un cildināti cilvēki par izcilību jaunradē jomās, kas dzejniekam ir bijušas svarīgas, – zinātnē, novadpētniecībā, bērnu un jauniešu kategorijā, tautsaimniecībā un par dzīvi literatūrā. Šogad nominācijā Dzīve literatūrā „Bize” tika godināta Madlienas vidusskolas skolotāja Zinta Saulīte. 3. maijā, dzejnieka dzimšanas dienā, Dzintaru koncertzālē viņa saņēma pateicību, sponsoru sarūpētas dāvanas un izcilu novērtējumu savam ikdienas darbam. Priecājamies kopā ar skolotāju un novēlam tikpat lielu enerģiju un sirdsdegsmi turpmākajā darbā.

a7df2387-9dc0-463a-af51-d1e1f8e877cc

Sveicam!
25.02.2016.

Trešdien, 24.februārī, Rīgā notika Sporta skolas “Arkādija” atklātās sacensības vieglatlētikā D vecuma grupas bērniem, kur 1.vietu spēka trīscīņā (tāllēkšana, pildbumbas mešana, 60m sprints) ieguva Madlienas vidusskolas Krapes filiāles audzēknis Ričards Šmits.

2016-02-25 17.48.21

2016-02-25 17.48.03

2016-02-25 17.48.20

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)