Citādās atvadas
04.06.2020.


Maija beigās zaļi bērzi šalc,
Ķiršu ziedos ceļš ir kļuvis balts.

Maijs ir mēnesis, kad noslēdzas garais mācību gads, un 4. klašu skolēni atvadās no sākumskolas. Bet, vai vienmēr viss notiek pēc mūsu plāna? Mēs neviens nezinām, kāda pienāks rītdiena. Šis gads noslēdzās savādāk.

Vēja spārniem ir pagājuši četri mācību gadi. Šogad 4. klasei nenotika plānotās atvadas no sākumskolas. Bet mums bija individuāla tikšanās ar katru skolēnu, un audzēkņi no audzinātājas saņēma liecību un pateicību par sekmīgu 4. klases beigšanu. Esam apkopojuši materiālu no 1. klases – 4. klasei un katram audzēknim būs iespēja savā ģimenes lokā kavēties atmiņās par piedzīvoto šajā laika posmā. Ir tik daudz skaistu mirkļu kopā pavadīts. Paldies vecākiem par sadarbību un pedagogiem par sniegto atbalstu. Vēlu, nu jau piektajiem, jauku atpūtu vasarā un labas sekmes, pacietību, izturību nākamajā mācību gadā. Nebīstieties no grūtībām, jo jūs visu varat! Paldies par šo kopā pavadīto laiku!

Jūsu sākumskolas audzinātāja – Rasma Vērpēja

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)