Kārtība, kas nosaka atbildību par skolas iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu