Ekskursija kā pārgājiens
16.09.2021.


Septembra vidū 5. klase devās mācību ekskursijā uz Līgatni ar mērķi veicināt saliedēšanos pēc ilgā klātienes mācību pārtraukuma. Skolēniem bija iespēja gan savā starpā jauki pavadīt laiku, gan uzzināt ko jaunu un iepazīt jauno klases audzinātāju.

Dabas rotu darbnīcā, kas atrodas Vienkoču parkā, skolēni veidoja atslēgu piekariņus no dažādiem dabas materiāliem (koka gabaliņiem, zīlēm, kastaņiem, pupām, dažādu augļu kauliņiem un sēkliņām, riekstiem u.c.), kā arī uzzināja, kā senie amatnieki izgatavoja sadzīves lietas gan muižkungu, gan citu cilvēku vajadzībām. Turpat, izstaigājot Vienkoču parku, varēja apskatīt dažādus pasaku un teiku tēlus, objektus un atveidotas slavenas muižas.

Nākamā pietura bija Tīklu parks, kur skolēni devās aktīvā piedzīvojumā, skraidot, lēkājot un rāpjoties pa tīkliem starp kokiem, kur dažs izlika visu savu enerģiju, bet citam bija iespēja pārvarēt bailes no augstuma, jo tīkli vietām atradās 7 metrus virs zemes.

Līgatnes dabas takās skolēni apskatīja dažādas Latvijas savvaļas dzīvnieku sugas, vēroja neskartas dabas ainavas, klausījās meža un pļavu balsīs, kā arī izstaigāja Gaujas senlejas gravas un paugurus kopā 5 kilometru garumā. Šeit arī bija novērojama vislielākā sajūsma, jo sava gājiena laikā bijām tikpat kā vienīgie apmeklētāji, līdz ar to mums bija iespēja redzēt gandrīz visus dzīvniekus, jo to ikdiena netika traucēta ar cilvēku masām. Lielāko daļu dzīvnieku redzējām tuvu pie pašiem žogiem, tādēļ varējām tos sīki un smalki izpētīt.

5. klases audzinātāja Dina Vēze

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
I. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

1. Iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts izglītojamo audzināšanas vadlīnijās, valsts pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

Turpināt lasīt
Misija
Nodrošināt mūsdienu prasībām un izglītības attīstības tendencēm atbilstošu, kvalitatīvu mācību procesu skolēna personības un pratības izaugsmei.
Vīzija
Uz savstarpēju uzticēšanos balstīta sadarbība starp pedagogiem, skolēniem un vecākiem kvalitatīvas izglītības iegūšanai un nacionālās pašapziņas stiprināšanai.
Vērtības
• Cilvēks
• Dziļas un noturīgas tradīcijas
• Savstarpēja cieņa
• Droša fiziskā un emocionālā vide
• Taisnīgums un atbildība
Pamatskolas absolvents
• Mācīties un pilnveidoties gribošs jaunietis
• Ar atbildību izturas pret sev uzticēto darbu, kritiski izvērtē situācijas, arī stresa un laika trūkuma apstākļos
• Pārliecināts un ieinteresēts
• Ar zināšanās balstītu viedokli par sabiedrībā notiekošajiem procesiem
• Ir savas dzimtās vietas patriots un ģimenes vērtību turpinātājs
Vidusskolas absolvents
• Pilnībā gatavs iesaistīties darba tirgū
• Izlēmīgs un drošs par iegūtajām zināšanām
• Personība ar augstu pašapziņu
• Radošs darītājs
• Emocionāli inteliģents un analītiski domājošs Viedoklis apkopots un formulēts pamatojoties uz pedagogu grupu darbā izteikto viedokli, skolas padomes vecāku pausto redzējumu un skolēnu parlamenta pārstāvju skatījumu.
Mācību darba prioritātes
Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību satura kvalitatīvai realizācijai.
Audzināšanas darba prioritātes
Atbalsts mācību un audzināšanas darbā ikvienam izglītojamajam, veicinot aktīvas un līdzatbildīgas personības attīstību, ņemot vērā izglītojamā individuālās spējas un intereses. Prioritātes apspriestas un saskaņotas metodiskajās komisijās