ENO WEATHER WEEK
20.02.2021.


Madlienas vidusskola ir iesaistījusies ENO programmā. ENO (Vide tiešsaistē) – ir globāls skolu tīkls ilgtspējīgai attīstībai. Tajā darbojas vairāk nekā 100 valstis. Programmas aktivitātes atbalsta uz mācībām virzītu darbību, kas, manuprāt, ļoti sasaucas ar kompetencēs balstītu izglītību.

1. klases, 3. klases un 7. klases skolēni piedalījās ENO Laika nedēļā, lai veiktu laika novērojumus! Laika novērojumu nedēļa bija no 2021. gada 1. – 5. februārim. Šīs nedēļas tēma: PĀRMAIŅAS. Projekta „ENO WEATHER WEEK” mērķis – katru dienu novērot laika apstākļus un pievērst uzmanību iespējamām izmaiņām gadu laikā noteiktā teritorijā.

Skolēni veidoja protokolus, kuros pierakstīja gaisa temperatūras mērījumus, sniega segas biezumu, mākoņu aizsegu, mākoņu tipu, vēja virzienu un vēja ātrumu utt. Mērījumu un novērojumu rezultātus ievietojām arī ENO projekta lapas tiešsaistes novērojumu veidlapā. No apkopotajiem datiem 7.klases skolēni veidoja MS Excel diagrammas, kas ļauj salīdzināt temperatūras izmaiņas gan pēdējo piecu gadu laikā, gan arī pa desmitgadēm. Tad arī var runāt par klimata izmaiņām mūsu reģionā, diskutēt par to, vai un kā mēs varam ietekmēt globālās klimata izmaiņas.

Paldies pirmās, trešās un septītās klases skolēniem par regulāro darbu mērījumu veikšanā un apkopošanā, un īpašs PALDIES skolotājām Marinai Dišereitei un Rasmai Vērpējai par ieguldīto darbu projekta veidlapu pielāgošanai mazāko klašu skolēniem un skolēnu motivēšanu šim darbam!

Ligita Ridūze, ENO programmas koordinatore Latvijā

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)