Erudīcijas konkurss sākumskolā
12.11.2019.


11. novembrī 1.-4. klašu skolēni piedalījās konkursā par Latviju. Katrai klašu grupai tika sagatavoti savi jautājumi par dažādām tēmām-dabu, vēsturi, kultūru, u.c. Galvenais mērķis bija paplašināt bērnu zināšanas par savu Valsti, veicinot patriotisma izpratni.

Kopumā konkursa dalībnieki bija zinoši. Paldies visiem par dalību! Lai priecīga Latvijas dzimšanas diena!

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)