Grāmata „Aiz upītes balti bērzi, sudrabiņa lapiņām”
11.12.2020.


Aiz upītes balti bērzi
Sudrabiņa lapiņām;
Es paklāju villainīti,
Man piebira sudrabiņš.
LD 30633, Madliena

Vai zinājāt, ka šī tautasdziesma pierakstīta Madlienā? Tagad tā rotā arī tikko izdotās grāmatas par bērzu vāku.

Prieks par to, ka šī grāmata tapusi iedvesmojoties no mūsu pētnieciskā darba par bērzu, par bērza daudzveidīgām izmantošanas iespējām, kuru veidojām iepriekšējā mācību gadā piedaloties

„Mūsu mazais pārgājiens 2019.” Grāmatā izmantoti materiāli no mūsu konkursam iesniegtā darba:
Bērzs tautsaimniecībā
Bērzs medicīnā
Bērzs latviešu folklorā
Bērzs un amatniecība
Bērzs kā kurināmais.

Paldies biedrības “Zaļās mājas” valdes loceklim un grāmatas „Aiz upītes balti bērzi, sudrabiņa lapiņām” redaktoram Kristapam Ceplim, kurš deva otru elpu mūsu veidotajam darbam.

Tā būs brīnišķīga Ziemassvētku dāvana katram 7. klases skolēnam, kurš sevi var uzskatīt par līdzautoru grāmatas tapšanā.

7. klases audzinātāja Ligita Ridūze

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)