Iepazīsti Latviju un pagastus
12.10.2020.


25. septembrī 1.-4. klasei notika mīklu meklēšana un minēšana skolas teritorijā – “Iepazīsti Latviju un pagastus”. Katrai klasei bija kopīgi vai pāros jādodas meklēt 20 mīklas, kas bija izliktas skolas teritorijā.

Bērni ar aizrautību meklēja un pareizās atbildes rakstīja atbilžu lapās. Pēc mīklu meklēšanas ar katru klasi pārrunājām, kādi ir mīklas atminējumi, un kopīgi iepazinām mūsu Latviju.

4. klase mīklas meklēja un minēja pārgājiena atpūtas vietā.

Dana Balode

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)