Informācija 1.- 4. klašu skolēnu vecākiem!
22.01.2021.


No pirmdienas, 25. janvāra, arī 1.- 4.klašu skolēniem mācību process uz laiku notiks attālināti.

Mācību darba organizācija:

1. Mācību process1.- 4. klasēs ir skolotāju vadīts, veidojot veicamo uzdevumu plānojumu kārtējai nedēļai.
2. Mācību dienas un nedēļas organizācija notiek atbilstoši esošajam stundu un nodarbību sarakstam skolēna e-klases dienasgrāmatā.
3. Saziņai ar skolotājiem skolēni un vecāki izmanto e-klases pastu vai WhatsApp lietotni.

E-klases lietojums:

1. E-klases dienasgrāmatā pie stundu tēmas vai uzdotā, skolotāji ievieto detalizētu aprakstu par veicamajiem uzdevumiem, izmantojamajiem mācību materiāliem un citu konkrētu informāciju.
2. Uzdotie darbi ir jāizpilda visas dienas laikā, un ar vecāku palīdzību izpildītie darbi iesniedzami skolotājam līdz plkst. 2200, lai nākamajā mācību stundā saņemtu atgriezenisko saikni.
3. Par radušās problēmām vecāki vai skolēni sazinās ar klases audzinātāju vai priekšmetu skolotāju.
4. Individuālās konsultācijas pēc skolotāja vai vecāku ierosinājuma notiek attālināti ar e-klases video saziņas vai WhatsApp palīdzību.

Video saziņa

2.- 4. klašu skolēniem video stundas var notikt 1- 3 reizes nedēļā, iepriekš skolotājiem vienojoties ar vecākiem par tehniskajām iespējām.

Skola2030 mājaslapā ir apkopoti dažādi ieteikumi vecākiem, kā labāk nodrošināt attālināto mācību procesu.
Par  tiesībām saņemt slimības palīdzības pabalstu par bērnu vecumā līdz 10 gadiem. Vairāk informācijas VSAA tīmekļvietnē.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)