Izzini pasauli caur spēlēm!
18.10.2019.


Spēle ir aktivitāte ar noteikumiem un mērķi. Spēle var būt ne tikai izklaides, bet arī mācīšanas līdzeklis.

17. oktobrī sākumskolas skolēni pulcējās zālē, lai ar spēļu palīdzību atklātu ko jaunu, nezināmu, atkārtotu zināmo, nodotu savas zināšanas un prasmes skolasbiedriem un vienkārši draudzētos.

Paldies visiem, kuri bija paņēmuši līdzi visdažādākās spēles, lai kopīgi ar tām dalītos!

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)