Kopā jautrāk
20.10.2020.


Jau otro gadu pēc kārtas mēs, 10. klase, ar sporta skolotāju Ritu Pučekaiti rīkojām sadraudzības sporta spēles sākumskolai. Šoreiz – 12. oktobrī – tās bija īpašas, jo klases nedrīkstēja būt jauktas kā citus gadus un nedalījām tās komandās, kurās ir pārstāvji no visām četrām klasēm. Lai būtu līdzvērtīgs dalībnieku skaits, 1. un 3. klase netika dalītas, bet 2. un 4. klasei tika izveidotas divas komandas.

Mēs viņiem sarūpējām 10 kontrolpunktus, bērni par jautrākajiem uzskatīja bumbiņu lasīšanu, lēkšanu ar maisu, iešanu pa virvi. Skolēniem vajadzēja spert balonu apkārt konusam un atpakaļ, veidot figūras, pūst galda tenisa bumbiņu pa grīdu, no puķu podiem celt piramīdu, rāpot pa 2. stāvu.

Bērni bija laimīgi, pavadot jautri laiku, un priecājās par konfektēm, ko ieguva pēc sacensībām, ejot uz klasēm. Mēs esam gandarīti par padarīto.

Keita Lamberte, Annija Kļava

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)