Labo darbu nedēļa Madlienas vidusskolā
11.10.2021.


Laika posmā no 4. līdz 12. oktobrim Madlienas vidusskolas skolēni aktīvi piedalījās un atbalstīja labdarības akciju “Drosmes kaste”, kurā visu klašu kolektīvi – skolēni un pedagogi – tika aicināti nest dažādas nelielas rotaļlietas, kuras pēc tam ar akcijas iniciatoru gādību tika nogādātas ārstniecības iestādēs, kur pēc sāpīgu un nepatīkamu medicīnisku manipulāciju veikšanas mūsu rotaļlietas būs dāvana bērniem – mazajiem pacientiem, lai nomierinātu sasāpējušo sirsniņu, atgūtu dzīvesprieku un smaidu uz lūpām.

Skolēni kopā ar pedagogiem bija sarūpējuši ne tikai vērtīgas dāvaniņas (1., 2., 6., 8., 11. un 12. klase), bet vairākas klases arī ļoti glīti un jauki bija noformējušas dāvanu kopiepakojumu – “Drosmes kasti” (3., 5., 7. un 9. klase).

Lielu un mīļu paldies sakām ikvienam akcijas dalībniekam un no visas sirds priecājamies, redzot, ka mūsu skolēni izprot, kas ir labdarība, labestība, iejūtība un žēlastība.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
I. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

1. Iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts izglītojamo audzināšanas vadlīnijās, valsts pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

Turpināt lasīt
Misija
Nodrošināt mūsdienu prasībām un izglītības attīstības tendencēm atbilstošu, kvalitatīvu mācību procesu skolēna personības un pratības izaugsmei.
Vīzija
Uz savstarpēju uzticēšanos balstīta sadarbība starp pedagogiem, skolēniem un vecākiem kvalitatīvas izglītības iegūšanai un nacionālās pašapziņas stiprināšanai.
Vērtības
• Cilvēks
• Dziļas un noturīgas tradīcijas
• Savstarpēja cieņa
• Droša fiziskā un emocionālā vide
• Taisnīgums un atbildība
Pamatskolas absolvents
• Mācīties un pilnveidoties gribošs jaunietis
• Ar atbildību izturas pret sev uzticēto darbu, kritiski izvērtē situācijas, arī stresa un laika trūkuma apstākļos
• Pārliecināts un ieinteresēts
• Ar zināšanās balstītu viedokli par sabiedrībā notiekošajiem procesiem
• Ir savas dzimtās vietas patriots un ģimenes vērtību turpinātājs
Vidusskolas absolvents
• Pilnībā gatavs iesaistīties darba tirgū
• Izlēmīgs un drošs par iegūtajām zināšanām
• Personība ar augstu pašapziņu
• Radošs darītājs
• Emocionāli inteliģents un analītiski domājošs Viedoklis apkopots un formulēts pamatojoties uz pedagogu grupu darbā izteikto viedokli, skolas padomes vecāku pausto redzējumu un skolēnu parlamenta pārstāvju skatījumu.
Mācību darba prioritātes
Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību satura kvalitatīvai realizācijai.
Audzināšanas darba prioritātes
Atbalsts mācību un audzināšanas darbā ikvienam izglītojamajam, veicinot aktīvas un līdzatbildīgas personības attīstību, ņemot vērā izglītojamā individuālās spējas un intereses. Prioritātes apspriestas un saskaņotas metodiskajās komisijās