Labs darbs, kas padarīts
12.10.2020.


Akcijā “Labo darbu nedēļa” iesaistījās arī 8. klases skolēni. Mēs iepriecinājām pansionāta iemītniekus un devāmies kopīgā pārgājienā uz Latvijas pagastu ozolu birzi. Dziedājām dziesmas, klausījāmies Daces Iraids stāstījumu par ozolu birzs tapšanu un būtību, kopīgi iestādījām bērzu un iesaistījāmies citās aktivitātēs. Interesanti bija kā jauniešiem, tā gados vecākajiem. Tā bija saules, rudens krāšņuma un siltu sajūtu piepildīta diena. Paldies pansionāta direktorei Inesei Rudzgailei un Dacei Iraids par interesanti organizēto pasākumu, 8. klases jauniešiem par atsaucību un atbildību, palīdzot nokļūt senioriem līdz galamērķim! Tikai nesot gaismu, mēs varam kliedēt tumsu!

8. klases audzinātāja Justīne Linde

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)