Labu domāt, labu darīt
09.10.2020.


Jau divpadsmito gadu Latvijā noris akcija „Labo darbu nedēļa”, kuras laikā visi tiek aicināti iesaistīties darīt sabiedrībai un pašiem noderīgus darbus.

Akcijā iesaistījās arī 2. klases skolēni. Mēs iepriecinājām savus „tuvākos un mazākos kaimiņus”- 1. klases skolēnus. Pagatavojām sirsniņas ar pārsteigumu. Paši sevi pārsteidzām ar labajiem vārdiem, ko veltījām viens otram.

Mēs ticam, ka labais vairo labo!

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)