Lepojamies ar sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs
17.05.2018.


Mācību gadam strauji tuvojoties finiša taisnei, Madlienas vidusskola 10. maijā aicināja uz svinīgu pasākumu skolēnus, kuri guvuši dodalgotus sasniegumus mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un veiksmīgi startējuši dažāda līmeņa sporta spēlēs un sacensībās, kā arī skolēnu vecākus un skolotājus. Svinīgajā pasākumā skolas direktors Edgars Viņķis uzsvēra zināšanu nozīmi ikkatra personības bagātināšanā un izaugsmē un pateicās ikvienam, kurš mācību gada laikā ir ieguldījis papildus darbu un laiku, piedaloties ārpusskolas aktivitātēs, un popularizējis Madlienas vidusskolas vārdu.

Šogad pasākumā piedalījās un apsveikuma un pateicības vārdus skolēniem, vecākiem un skolotājiem teica Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš. Īpaši patīkami bija tas, ka starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību laureāti – Krista Klesmane, Mārtiņš Strazdiņš, Henrijs Augšpuls, Raimonds Batura, Linda Smilškalne, Edgars Mežajevs, Iluta Rubene, Emīls Ernests Zvirbulis, Krists Reinards Zariņš, Ramona Smilškalne un Emīls Smilškalns – saņēma pagasta pārvaldes Pateicības rakstus un naudas balvas.

Pasākuma gaitā skolas direktors pasniedza Pateicības rakstus par godprātīgu mācību darbu un panākumu gūšanu, kā arī suvenīrus ar skolas simboliku valsts, starpnovadu, novada mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un sporta spēļu un sacensību godalgoto vietu ieguvējiem – Mariko Vītoliņai, Diānai Pimčonokai, Paulai Trencei, Evelīnai Irbītei, Justīnei Mūrniecei, Tincei Mūrniecei, Ērikai Bogdanovai, Undīnei Dzenei, Justam Liepiņam, Ievai Kristīnei Jēgerei, Rūdim Rudzgailim, Didzim Ostrovskim, Patrīcijai Annai Ronei, Terēzai Elzai Ronei, Nikolai Markovskai, Tijai Kačanovai, Agnesei Lazdiņai, Martai Gulbei, Patrikam Nikolajam Ozoliņam, Albertam Rutkam, Agrim Armīnam Strelkovam un Jānim Kalniņam.

Pateicības ziedi arī skolēnu vecākiem. Īpašu paldies skolas direktors E. Viņķis teica skolotājiem, kuri īstajā brīdī ir spējuši motivēt, pārliecināt un, pats svarīgākais, sniegt tās zināšanas un prasmes, lai mūsu bērni būtu līdzvērtīgi gudriem, talantīgiem jauniešiem Ogres un apkārtējos novados. Ar Pateicības rakstu un skolas suvenīru tika sveikti skolotāji – Vanda Kalniņa, Mārīte Karņicka, Inta Oša, Anita Jākobsone, Daiga Rosicka, Daiva Lūse, Andis Bičevskis, Daiga Zamarina, Inta Putniņa-Cīrule, Zinta Saulīte, Silvija Tutāne, Ilze Bondere, Iveta Mežajeva, Vita Volkopa, Signe Kušnire, Marina Dišereite, Rita Pučekaite, Jevgēnijs Liepa un Judīte Hmeļņicka. Pasākuma noslēgumā skolas direktors pateicās pagasta pārvaldes vadītājam Ojāram Atslēdziņam, dāvinot rakstāmpiederumu komplektu ar skolas simboliku un vēlot arī turpmāku atbalstu talantīgiem jauniešiem. Paldies pasākuma muzikālo priekšnesumu atskaņotājiem un viņu pedagogiem – Ivetai Mežajevai un Andim Bičevskim.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)