Mācību darbs

Skolā tiek īstenotas trīs izglītības programmas pamatskolas posmā un viena programma vidusskolas posmā.

1. Pamatizglītības programma
(izglītības programmas kods 2101 11 11)

1.1. Stundu plāns

2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
(izglītības programmas kods 2101 56 11)

2.1. Stundu plāns

3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem
(izglītības programmas kods 2101 58 11)

3.1. Stundu plāns

4. Vispārējās vidējās izglītības programma
(izglītības programmas kods 3101 6011)

4.1. Stundu plāns

5. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība:

5.1. Vērtēšanas kārtība
5.2. Vērtēšanas skalas
5.3. Vērtēšanas kritēriji 10 ballu skalā pamatskolai
5.4. Vērtēšanas kritēriji 10 ballu skalā vidusskolai
6. Ieteicamais individuālo mācību līdzekļu saraksts
7. Kārtība attālinātā mācību procesa organizēšanā
8. Skolēnu mācību sasniegumu motivācijas kārtīb
9. Pagarinātās dienas grupu darba kārtība
10. Kā sagatavoties un uzvesties tiešsaistes stundās
11. Vienotas runas un rakstu normu ievērošanas un darbu labošanas kārtība
12. Kritēriji Zelta liecībai Madlienas sākumskolas skolēnam
13. 12. klases starpdisciplinārā pētnieciskā projekta darba izstrādes un vērtēšanas kārtība Madlienas vidusskolā
14. Madlienas vidusskolas Uzņēmēju Naudas Balvas NOLIKUMS
15. Madlienas vidusskolas Skolas padomes Naudas Balvas NOLIKUMS
16. Madlienas vidusskolas Radošuma Balvas NOLIKUMS
17. Mācību literatūras saraksts
18. Mācību ekskursijas