Mācību darbs

Skolā tiek īstenotas divas izglītības programmas pamatskolai un divas programmas vidusskolas posmā.

1. Pamatizglītības programma
(izglītības programmas kods 2101 11 11)

1.1. Stundu plāns

1.2. Stundu plāns

2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
(izglītības programmas kods 2101 56 11)

2.1. Stundu plāns

2.2. Stundu plāns

3. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma
(izglītības programmas kods 3101 10 11)

3.1. Stundu plāns

4. Vispārējās vidējās izglītības programma
(izglītības programmas kods 3101 6011)

4.1. Stundu plāns

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība:

Vērtēšanas skalas

Vērtēšanas kritēriji 10 ballu skalā pamatskolai

Vērtēšanas kritēriji 10 ballu skalā vidusskolai

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Skolēnu mācību sasniegumu motivācijas kārtība

Pagarinātās dienas grupu darba kārtība

Vienotas runas un rakstu normu ievērošanas un darbu labošanas kārtība

Kritēriji Zelta liecībai Madlienas sākumskolas skolēnam

Skolēnu pētniecisko darbu izstrādes un vērtēšanas kārtība

Madlienas vidusskolas Uzņēmēju Naudas Balvas NOLIKUMS

Madlienas vidusskolas Skolas padomes Naudas Balvas NOLIKUMS

Mācību literatūras saraksts

Mācību ekskursijas

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)