Mācību darbs

Skolā tiek īstenotas divas izglītības programmas pamatskolai un divas programmas vidusskolas posmā.

1. Pamatizglītības programma
(izglītības programmas kods 2101 11 11)

1.1. Stundu plāns

1.2. Stundu plāns

2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
(izglītības programmas kods 2101 56 11)

2.1. Stundu plāns

2.2. Stundu plāns

3. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma
(izglītības programmas kods 3101 10 11)

3.1. Stundu plāns

4. Vispārējās vidējās izglītības programma
(izglītības programmas kods 3101 6011)

4.1. Stundu plāns

5. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība:

5.1. Vērtēšanas skalas

5.2. Vērtēšanas kritēriji 10 ballu skalā pamatskolai

5.3. Vērtēšanas kritēriji 10 ballu skalā vidusskolai

5.4. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

6. Individuālo mācību līdzekļu saraksts

7. Kārtība attālinātā mācību procesa organizēšanā

8. Skolēnu mācību sasniegumu motivācijas kārtība

9. Pagarinātās dienas grupu darba kārtība

10. Kā sagatavoties un uzvesties tiešsaistes stundās

11. Vienotas runas un rakstu normu ievērošanas un darbu labošanas kārtība

12. Kritēriji Zelta liecībai Madlienas sākumskolas skolēnam

13. Skolēnu pētniecisko darbu izstrādes un vērtēšanas kārtība

14. Madlienas vidusskolas Uzņēmēju Naudas Balvas NOLIKUMS

15. Madlienas vidusskolas Skolas padomes Naudas Balvas NOLIKUMS

16. Mācību literatūras saraksts

17. Mācību ekskursijas