Meža ekspedīcija Tomē
15.09.2021.


Septembra mēnesī 6. klases skolēni kopā ar audzinātāju Sandru Rogu Tomē apmeklēja LVM Meža ekspedīciju, kur piedalījās 10 radošās stacijās, uzzināja, kā mežs tiek stādīts, kopts, atjaunots, retināts, skaitīts un mērīts. Visinteresantāk bija pašiem skaitīt kokus un mērīt to garumu. Katrā stacijā skolēni darbojās radoši, papildinot savas zināšanas ar praktiskām lietām, un secināja, ka koks ir videi un veselībai draudzīgs.

Sandra Roga

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)