Meža zinības Zilajos kalnos
15.09.2020.


11. septembrī Ogrē notika pasākums “Meža zinības Zilajos kalnos”, kuru šogad apmeklēja 2. klase.

Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja apmeklēt 17 meža laboratorijas, atraktīvā veidā apgūstot dažādas meža zinības. Laboratorijās bērni uzzināja, kāda koksne tiek izmantota kurināšanai un papīram, mācījās stādīt kokus, iepazina dabas aizsardzības jomu, darbojās kokapstrādē, meža ugunsgrēka dzēšanā, iepazina putnus un zvērus, uzzināja par to medībām. “Necūkošanas laboratorijā” darbojās pats Cūkmens, kurš bija ieradies runāt par vides tīrību. Vislielāko atsaucību bērnos raisīja iespēja uzvilkt tērpu ar speciālo aprīkojumu un kāpt kokā.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)