Pēdējais Skolas Zvans izskan 9.un 12.klašu skolēniem 12.maijā
19.05.2017.


Šajā dienā 9. un 12. klašu skolēni jūtas nedaudz savādāk, nekā ierasti. Viņu skolas dzīvē skanēs zvans, kurs viņus aicinās apmeklēt pēdējo mācību stundu, pēdējo reizi sēsties savā solā un kopā ar saviem klasesbiedriem kavēties emocionālās pārdomās. Kopīgi iestādītās rozes skolas priekšā, sirsnīgs paldies saviem skolotājiem, vecākiem, skolas tehniskajiem darbiniekiem radīja gandarījuma un prieka sajūtu par skolā pavadīto laiku. Klašu audzinātājas Ilze Smilškalne un Alda Karaseva var būt lepnas par savu audzināmo klašu skolēniem.

Skolas direktors E.Viņķis savā uzrunā uzsvēra Zvana simbolisko nozīmi mūsu dzīvē un vēlēja veiksmi eksāmenos. Topošos absolventus uzmundrināja vienpadsmitie un astotie, un pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” audzēkņi – nākamie pirmklasnieki.

Savukārt dāvanas skolai priecēs mūs, veidojot mājīgāku apkārtējo vidi un vairos bibliotēkas krājumus.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)