Pilsoniskās līdzdalības projekts “Maini dzīvi – domā plašāk!”
19.09.2021.


Ņemot vērā to, ka Ogres novada dome jūlija beigās tomēr piešķīra finansējumu mūsu pavasarī iesniegtajam projektam “Maini dzīvi – domā plašāk!”, tad 8. klases skolēni turpina savu ideju realizēšanu. 17. septembrī skolēni piedalījās izglītojošās, praktiskās un sportiskās darbnīcās:

• Darbnīca “Putni parkā – dziesmas un dzīve.” Tā bija tikšanās ar Ingmāru Līdaku – zoologu un politiķi, Rīgas Zooloģiskā dārza sabiedrisko attiecību speciālistu, dažādu sižetu, raidījumu un filmu par dabu autoru un vadītāju. I. Līdaka ir arī grāmatas “Zoodārzs manā pagalmā” autors. Viņš pastāstīja par niansēm, kas jāņem vērā pagatavojot putnu būrīti, norādīja uz kļūdām, kas vērojamas mūsu pavasarī gatavotajos būrīšos, parādīja, kā iztīrīt būrīti; ieteica uzlabojumus pūces būrim.

• “Laimes koka stādīšanas” darbnīca. World Cleanup Day jeb Pasaules talkas ietvaros, kuras mērķis ir apvienot cilvēkus cīņā ar globālo piesārņojumu un klimata pārmaiņām, arī mēs pievienojāmies koku stādīšanas akcijai “LAIMES KOKI.” Kopā ar Daci Iraids, Metsa Forest Latvia SIA mežsaimniecības konsultanti, iestādījām savus LAIMES KOKUS – trīs sarkanos ozolus (šķirne Aurea). Lai arī mūsu iestādītie koki izaug par milzīgiem nākotnes dižkokiem, kļūstot par Latvijas ieguldījumu pasaules klimata un ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā.

• Sportisko aktivitāšu darbnīcas: “Trāpi mērķī” un “Ozolzīles lidojums.” Tās vadīja Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības, Madlienas nodaļas mežziņi Edvīns Dātavs un Ojārs Iraids. Darbnīcā “Trāpi mērķī” labāko rezultātu, šaujot ar gaiseni mērķī, uzrādīja Ieva Kārkliņa un Harijs Jānis Pluģis, aiz sevis atstājot, Dārtu Traini. Darbnīcā “Ozolzīles lidojums” vislabāk veicās Agnesei Lazdiņai. Šajā aktivitātē, izmantojot pašgatavotās kaķenes, ar ozolzīli bija jātrāpa un jāsašauj balons.

Sofija: “Bija ļoti interesanti, bet pavēsi. Aizraujošs un interesants bija stāstījums par putniem, putnu ligzdām, olām. Es arī uzzināju, kā tīrīt putnu būri un kā pareizi to taisīt, lai kaķi nevarētu dabūt putnēnus. Man patika arī šaut ar gaiseni. Vēl es šāvu balonos ar zīlēm, es gan netrāpīju, jo bija grūti. Prieks bija piedalīties Laimes koka stādīšanas akcijā. Mēs stādījām sarkano ozolu. Paldies skolotājai!”

Paldies visiem, kuri vadīja šīs aktivitātes – Dacei Iraids, Ingmāram Līdakam, Ojāram Iraids un Edvīnam Dātavam. Paldies jauniešiem, kuri ieinteresēti klausījās zoologa I. Līdakas stāstījumā, kā arī aktīvi iesaistījās praktiskajās un sportiskajās aktivitātēs!

Mūsu darbi pie projekta ideju realizēšanas turpinās!

8. klases audzinātāja Ligita Ridūze

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
I. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

1. Iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts izglītojamo audzināšanas vadlīnijās, valsts pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

Turpināt lasīt
Misija
Nodrošināt mūsdienu prasībām un izglītības attīstības tendencēm atbilstošu, kvalitatīvu mācību procesu skolēna personības un pratības izaugsmei.
Vīzija
Uz savstarpēju uzticēšanos balstīta sadarbība starp pedagogiem, skolēniem un vecākiem kvalitatīvas izglītības iegūšanai un nacionālās pašapziņas stiprināšanai.
Vērtības
• Cilvēks
• Dziļas un noturīgas tradīcijas
• Savstarpēja cieņa
• Droša fiziskā un emocionālā vide
• Taisnīgums un atbildība
Pamatskolas absolvents
• Mācīties un pilnveidoties gribošs jaunietis
• Ar atbildību izturas pret sev uzticēto darbu, kritiski izvērtē situācijas, arī stresa un laika trūkuma apstākļos
• Pārliecināts un ieinteresēts
• Ar zināšanās balstītu viedokli par sabiedrībā notiekošajiem procesiem
• Ir savas dzimtās vietas patriots un ģimenes vērtību turpinātājs
Vidusskolas absolvents
• Pilnībā gatavs iesaistīties darba tirgū
• Izlēmīgs un drošs par iegūtajām zināšanām
• Personība ar augstu pašapziņu
• Radošs darītājs
• Emocionāli inteliģents un analītiski domājošs Viedoklis apkopots un formulēts pamatojoties uz pedagogu grupu darbā izteikto viedokli, skolas padomes vecāku pausto redzējumu un skolēnu parlamenta pārstāvju skatījumu.
Mācību darba prioritātes
Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību satura kvalitatīvai realizācijai.
Audzināšanas darba prioritātes
Atbalsts mācību un audzināšanas darbā ikvienam izglītojamajam, veicinot aktīvas un līdzatbildīgas personības attīstību, ņemot vērā izglītojamā individuālās spējas un intereses. Prioritātes apspriestas un saskaņotas metodiskajās komisijās