Profesiju diena 3. klasē
28.10.2020.


Karjeras nedēļas ietvaros 3. klases izglītojamie iepazinās ar dažādām profesijām. Zīmēja un gatavoja stāstījumu par savu vecāku profesijām, vēlāk to prezentēja klasesbiedriem. Veica dažādus uzdevumus grupās, piemēram, pēc dotajiem attēliem mēģināja atpazīt un nosaukt profesiju. Ar interesi veidoja plakātu par nākotnes darba iespējām. Noslēgumā spēlēja spēli ”Uzmini profesiju”.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)