Projekts: Eiropas Jaunais pilsonis – paveiktais
29.04.2021.


28. aprīlī 7. klases skolēni veica nākamo sava projekta aktivitāti parka teritorijā. Tā kā strauji tuvojas Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena, Eiropas diena un Mātes diena, tad mūsu uzdevums bija uzpost šo stūrīti pa ceļam uz skolu un Ozolu birzi – salikt maisos visas iepriekš sagrābtās lapas, izgatavot puķu kastes no koka baļķēniem, izvietot tās piekalnē, kā arī iestādīt atraitnītes gan nozāģēto koku celmos, gan arī pašu sagatavotās kastēs.

Paldies izpalīgiem par caurumu izveidošanu nozāģēto koku celmos, paldies Dacei Iraids par sagādātajiem baļķēniem, paldies kolēģiem Ilzei un Andim par atbalstu un līdzdalību projekta realizācijas gaitā.

Lai visiem gaiši, saulaini un skaisti svētki!

7. klases audzinātāja: Ligita Ridūze

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)