Projekts “Radi, lieku neradot!”
22.04.2021.


7. klases skolēni trīs mēnešu garumā piedalās SIA “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” projektā “Radi, lieku neradot!”

Akcija aicina ne tikai runāt par videi draudzīgu dzīves veidu, kas paredz samazināt un neradīt atkritumus, bet to realizēt arī ikdienā. Akcija, ar kuru pievērst uzmanību, iedvesmot un dalīties ar pieredzi par savu ikdienu, samazinot atkritumu daudzumu un rīkojoties atbildīgāk un videi draudzīgāk.

Skolēniem tika piedāvātas 6 tiešsaistes nodarbības ar jomas ekspertiem:

  • “Atkritumu apsaimniekošana”
  • “Aprites ekonomika. Atkritumu otrreizējā pārstrāde”
  • “Produkta dzīves cikls”
  • “Dizaina domāšana”
  • “Ekodizains un atkritumu neradīšana modes biznesā”
  • “Zero waste dzīvesveids – ar ko sākt, kā noturēties, kā nepārspīlēt”

Akcijas laikā skolēni ne tikai klausījās un skatījās video lekcijas un tiešsaistes nodarbības, bet darbojās arī praktiski – izspēlēja spēles par preču aprites ciklu, veidoja paši savus darbus par produkta dzīves ciklu, mēmes par atkritumu šķirošanas paradumiem un veic citus darbiņus.

7. klases audzinātāja: Ligita Ridūze

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)