Sadarbības projekts „Zaļā Madliena”
23.12.2019.


Sadarbības projekts „Zaļā Madliena”- izaicinājums MK „Valoda un māksla” skolotājiem.

18. decembrī skolas aktu zālē sanāca kopā 4 klašu (6.,7.,8.,10.) skolēni, lai dalītos pieredzē par projektu. 6. klases skolēni bija iemācījušies tautasdziesmas par Madlienas dabas objektiem. Skaistā video viņi parādīja, kā skan tautasdziesmas pie ozola, tīrumā, meža malā, pie upītes, uz akmens. Par Madlienas kultūrvēsturiskiem objektiem viņi bija izveidojuši savu video filmiņu angļu valodā. 7. klases skolēnu mērķis bija apgūt publiskās runas veidošanas prasmes, sagatavot runu par Madlienu kā aktīvu ārpusskolas darbības vietu. Pēc tam to prezentēt arī krievu valodā. Skolēni piedalījās konkursā par labāko publisko runu, saņēma Pateicības un Atzinības. 8. klases skolēniem bija daudz grūtāks darbs – 4 mācību priekšmetos sagatavot prezentācijas par tēmu „Ozoli Madlienā”. Skolēni zīmēja stilizētus ozolus, iepazina Latvijas ozolu birzi Madlienā – Dabas un izziņas parku, Madlienas ģerboni, dižkokus, kā arī visu informāciju pārtulkoja pareizā angļu valodā. A.Mangulis Madlienas estrādes „Ozolzīles” atklāšanas pasākumam sacerēja dziesmu. Skolēni iemācījās vārdus, to nodziedāja. Viņu izpildījumā skanēja tādi mūzikas instrumenti kā klavieres, basģitāra, klarnete, bungas, ksilofons, zvaniņi un grabuļi. Oriģināls priekšnesums, kas patika klausītājiem. 10. klases skolēni latviešu valodā rakstīja argumentēto eseju, kuru pēc tam izmantoja, lai krāsās atspoguļotu Madlienas zaļuma dažādās izpausmes. Šos darbus klašu kolektīvi veica mēneša laikā, bet pasākumā, pateicoties 11. klases mentoriem, noskatījāmies videofilmu par visu klašu kopīgo devumu projekta īstenošanā. Klātesošie varēja iepazīt arī atsevišķu klašu video, ieklausīties stāstījumos, skandētajās tautasdziesmās.

Paldies klašu kolektīviem, kuri piedalījās projektā! Paldies skolotājiem Z. Saulītei, V.Jēkabsonei, J.Lindei, S.Tutānei, A.Eglītim, A.Bičevskim, D.Vēzei, S.Rogai, I.Mežajevai. Paldies Ž.Kalniņam par kopīgā video veidošanu un E.Mežajevam par atsaucību, to visu parādot uz ekrāna.

MK „Valoda un māksla” vadītāja: S.Tutāne

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)