Sadarbības stunda “Anna Brigadere aicina Sprīdīša ceļos”
18.09.2021.


Lai mācību process būtu interesantāks un tiktu īstenota jaunā kompetenču pieeja mācību procesā (Skolas2030), 7. klasei 16. septembrī notika sadarbības stunda, kurā tika apvienoti trīs mācību priekšmeti – latviešu valoda, literatūra un sports.

Tā kā Annai Brigaderei 1. oktobrī apritēs 160 gadu jubileja, tad mācību stunda tika veltīta rakstniecei un viņas populārākajai lugai “Sprīdītis”. Sadarbības stundas nosaukums – “Anna Brigadere aicina Sprīdīša ceļos”.

Lai viss godam noritētu, kopīgi sadarbojās pieci pedagogi – J. Linde, Z. Saulīte, Ē. E. Oto, K. Mačuka, M. Viduce-Ševele. Tika izveidotas piecas radošas darbnīcas, izdomātas sportiskas aktivitātes un pasūtīts labs laiks. Pirms aktīvas darbošanās skolēni tika sadalīti piecās komandās, saņemtas darba lapas, un ceļojums varēja sākties.

Meža darbnīcā bija jāatpazīst dažādi meža augi un tie jākrāso, tad ar virvju palīdzību jādodas no neliela kalniņa lejā. Vēja darbnīcā skolēni centās ar dvašas pūtieni pārvietot balonu, kā arī lugas tekstā, kurā Sprīdītis sarunājas ar Vēja māti, bija jāsaliek nepieciešamās pieturzīmes, atdalot tiešo runu. Ūdens darbnīcā bija jāuzmin ūdeņu nosaukumi, jāmin mīklas un jāprot staigāt pa ūdens akmeņiem. Velna darbnīcā jāpieveic velna tīkls un jāuzraksta vēstule Sprīdītim, izmantojot noteikta veida teikumus. Darbnīcā “Mājas” nācās salikt puzli, kurā attēlota kāda no lauku sētas ēkām, un jāveic paslēpto burtu aktivitāte, lai saliktu vārdu “mājas”.

Skolēni darbojās ar prieku, bija saliedēti un atzina, ka šādu sadarbības stundu vajadzētu vairāk. Arī mums, skolotājiem, prieks, ka viss izdevās, jo labākā dāvana ir bērnu smaidi, gandarījums un patiess azarts darboties.

Zinta Saulīte

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
I. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

1. Iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts izglītojamo audzināšanas vadlīnijās, valsts pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

Turpināt lasīt
Misija
Nodrošināt mūsdienu prasībām un izglītības attīstības tendencēm atbilstošu, kvalitatīvu mācību procesu skolēna personības un pratības izaugsmei.
Vīzija
Uz savstarpēju uzticēšanos balstīta sadarbība starp pedagogiem, skolēniem un vecākiem kvalitatīvas izglītības iegūšanai un nacionālās pašapziņas stiprināšanai.
Vērtības
• Cilvēks
• Dziļas un noturīgas tradīcijas
• Savstarpēja cieņa
• Droša fiziskā un emocionālā vide
• Taisnīgums un atbildība
Pamatskolas absolvents
• Mācīties un pilnveidoties gribošs jaunietis
• Ar atbildību izturas pret sev uzticēto darbu, kritiski izvērtē situācijas, arī stresa un laika trūkuma apstākļos
• Pārliecināts un ieinteresēts
• Ar zināšanās balstītu viedokli par sabiedrībā notiekošajiem procesiem
• Ir savas dzimtās vietas patriots un ģimenes vērtību turpinātājs
Vidusskolas absolvents
• Pilnībā gatavs iesaistīties darba tirgū
• Izlēmīgs un drošs par iegūtajām zināšanām
• Personība ar augstu pašapziņu
• Radošs darītājs
• Emocionāli inteliģents un analītiski domājošs Viedoklis apkopots un formulēts pamatojoties uz pedagogu grupu darbā izteikto viedokli, skolas padomes vecāku pausto redzējumu un skolēnu parlamenta pārstāvju skatījumu.
Mācību darba prioritātes
Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību satura kvalitatīvai realizācijai.
Audzināšanas darba prioritātes
Atbalsts mācību un audzināšanas darbā ikvienam izglītojamajam, veicinot aktīvas un līdzatbildīgas personības attīstību, ņemot vērā izglītojamā individuālās spējas un intereses. Prioritātes apspriestas un saskaņotas metodiskajās komisijās