Sadarbības stunda
30.10.2020.


15. oktobrī 4. klase aizvadīja sadarbības stundu- matemātika, sports, klases stunda un datorika.
Skolēni šajā dienā un arī iepriekšējās mācību stundās apguva drošu velo braukšanu, mācoties ceļu satiksmes noteikumus un pildot CSDD satiksmes noteikumu testu velosipēdu vadītājiem, matemātikas stundās mācījās apstrādāt datus, veidot diagrammas gan savās pierakstu burtnīcās, gan datorā.

15. oktobrī skolēni devās ārā, kur ar sporta skolotāju Ritu vēlreiz pārrunāja velosipēda uzbūvi, drošību uz ceļa, izstāstīja kādi uzdevumi jāveic. Bērni darbojās komandās, kur nostiprināja prasmi sadarboties, darboties ar hronometru un pierakstīt laiku. Pēc tam devās klasē, kur visu informāciju apkopoja. Turpināja darboties kopā tās pašas komandas, kas ārā. Katra komanda veidoja diagrammas, noteica, kurš bija ātrākais, salīdzināja laikus. Veica datu apkopojumu par paveikto.

Bērni šādu sadarbību atzina par interesantu un pilnvērtīgu, jo ieguvuši daudz jaunu zināšanu.

Dana Balode

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)